AF fikk E18-kontrakten Knapstad - Krosby

AF Anlegg vant entreprisen om å bygge firefelts veg med midtdeler på E18 mellom Krosby og Knapstad. I dag skrives kontrakt

E18 Østfold Krosby Knapstad

E18 Østfold Krosby Knapstad

Publisert Oppdatert

I dag skriver Statens vegvesen og AF Anlegg under kontrakten om bygging av den seks kilometer lange strekningen.

Statens vegvesen mottok totalt ni tilbud på denne entreprisen. AF Anlegg leverte det laveste tilbudet, og etter kontrollregningen er det klart at selskapet får entreprisen.

- AF Anlegg vil umiddelbart etter kontraktsskriving starte tilrigging på strekningen mellom Krosby og Knapstad. Dette for å komme fortest mulig i gang med anleggsarbeidene.

-Vi regner med at AF Anlegg starter anleggsarbeidene for fullt i august, forteller byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen til tu8ngt.no.

Kontrakten som undertegnes i ettermiddag har en kostnadsramme på 180,5 millioner.

Ny trase vestover

Ny E18 fra Krosby til Knapstad bygges som fire felts motorveg med total vegbredde på 20 meter. Kostnadene er beregnet til 1,3 milliarder kroner. Strekningen ble påbegynt høsten 2007. Trafikkåpning er planlagt til oktober 2010.

Ny E18 vil ligge på sørsiden av eksisterende E18 fram til Knapstad. Vest for Krosby skal vegen gå i en 1050 meter lang tunnel gjennom Romsåsen før den går over Glomma på en 300 meter lang bru. Brua får navnet Smaalenene bru. Brua vil bli bygd som en skråstagsbru og vil bli et landemerke i regionen. I tillegg bygges fire E18-bruer og to overgangsbruer.

Videre vestover krysser E18 i bru over rv. 122 og går på nordsiden av Spydeberg kirke. Brua får navnet Spydeberg bru. Vegen følger i hovedsak traseen for høyspentlinja fra fv. 208 fram til Knapstad. Landskapet veksler mellom skogteiger og åpne jorder.

Miljø

Fossbekken utgjør et viktig element i Morsa-vassdraget og det tas spesielle hensyn til forurensning. Dette betyr at alt vegovervann skal tas hånd om, og ledes til renseanlegg ved Skøyen og Jaren. E18 legges i bru slik at en unngår å legge vassdrag i rør.

Ved Glomma vil det bli bygget ny bomstasjon i vestgående løp. Bomstasjonen vest for Fossum på eksisterende E18 opprettholdes.