Aktivitetsøkning og godt resultat for Veidekke

Veidekke øker omsetningen og fikk et resultat på 163 MNOK i årets andre kvartal.

Publisert Oppdatert

Veidekkes omsetning i andre kvartal ble 4 327 MNOK (4 186 MNOK i andre kvartal 2009). Resultat før skatt ble 163 MNOK (205 MNOK), resultat pr. aksje ble kr 0,90 (kr 1,60) mens resultatmarginen endte på 3,8 % (4,9 %). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 12,3 mrd. NOK (10,8 mrd. NOK).

- Vi er fornøyd med resultatet gitt vår konkurransesituasjon, og ser nå flere tegn til bedring. Økt aktivitet og ordrereserve for entreprenørvirksomhetene i Norge og Sverige, styrket boligsalg, oppstart av stadig nye boligprosjekter og bedrede markedsutsikter gir oss positive muligheter fremover, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Entreprenørvirksomheten

Omsetningen i entreprenørvirksomheten økte i kvartalet, og økningen kom først og fremst fra anleggssegmentet i Norge og Sverige. Men overkapasitet gir lavere marginer i Norge, mens marginene i Sverige og Danmark er noe forbedret. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i andre kvartal ble 3 294 MNOK (3 088 MNOK) og resultatet 110 MNOK (140 MNOK). Resultatmarginen endte på 3,3 % (4,5 %).

- Så langt i 2010 viser Veidekkes resultater at vi fortsatt befinner oss i en krevende markedssituasjon med mye ledig kapasitet og hard konkurranse. Totalt sett har Veidekke håndtert lavkonjunkturen på en måte som gjør at vi står sterkt både organisasjonsmessig og finansielt, og så vel aktivitetsnivå som utviklingen på eiendomssiden viser tegn til forbedring sammenlignet med forrige år, fastslår konsernsjef Venold.

Eiendomsutvikling

Eiendomsmarkedet rundt de største byene i Norge og Sverige - og særlig "familiesegmentet" - viser gradvis bedring. I alt ble det solgt 159 boliger i kvartalet, mot 107 i første kvartal. Antall boliger i produksjon var 614, mot 310 ved årets start. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte på 306 MNOK (236 MNOK), mens resultatet endte på 13 MNOK (2,5 MNOK).

Industri

Sen vår forsinket oppstarten av asfaltsesongen, og sammen med det svake privatmarkedet ga dette svekkede asfaltresultater. Områdene pukk, grus og gjenvinning oppnådde tilfreds¬stillende resultater på nivå med 2009, mens veivedlikehold fremdeles viser underskudd.

Samlet omsetning for Veidekke Industri i årets andre kvartal ble 849 MNOK (876 MNOK), og resultatet ble 48 MNOK (64 MNOK).

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,5 % (5,5 %). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,1 % (2,8 %) og i Danmark 2,5 % (2,1 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,4 (4,3) i andre kvartal