" Anleggsbransjen har kapasitet til mer"

Publisert Oppdatert

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er i hovedsak fornøyd med regjeringens veibudsjett for 2009.

- Men, det er etter MEFs mening ikke tatt tilstrekkelig høyde for prisøkningen på viktige innsatsvarer som stål, betong og asfalt, sier administrerende direktør Trond Johannesen i en kommentar.

- MEF registrerer at det fortsatt er et etterslep på riksveiinvesteringene på 623 millioner kroner etter fire år med inneværende Nasjonal Transportplan.

Han sier at det er bra at regjeringen nå legger spesiell vekt på drift- og vedlikehold.

- Med finanskrise, og slik den økonomiske situasjonen og arbeidsmarkedet utvikler seg, er det behov for tiltak som raskt kan settes i gang. Med den ledige kapasiteten vi ser blant små og mellomstore MEF-bedrifter og mange som vurderer å gå til permittering er MEF fornøyd med at det blir økt aktivitet på asfaltering og rassikring, men her burde satsingen vært enda høyere, sier Trond Johannesen. Våre medlemsbedrifter melder om fortsatt stor fare for permitteringer utover vinteren. Skal anleggsbransjen opprettholde kompetansen som landet trenger, må permitteringer for all del unngås, understreker Johannesen.

MEF registrerer at jernbanebudsjettet øker med 17,4 prosent fra saldert budsjett 2008, eller ca 1,3 milliarder kroner. Dette er bra.

- I det store og hele synes MEF budsjettet for 2009 peker i riktig retning, men med de store behovene for utbygging av både vei- og bane i Norge er det vanskelig å se at tilstrekkelig utbyggingstakt kan oppnås i overskuelig framtid gitt dagens budsjettprinsipper med årlige bevilgninger.

- Prosjektfinansiering kan bidra til å få bygd flere veier raskere og er eneste måten å få til et samferdselsløft som monner. MEF er skuffet over at dette ikke er drøftet nærmere i statsbudsjettet, men vi forutsetter at dette blir tatt opp på et bredere grunnlag i NTP 2010-19 som legges fram på nyåret. I tillegg til dette vil MEF bemerke at den økte skattebelastningen på bedriftenes egenkapital ved forslaget om høyere formuesskatt og økt arveavgift ytterligere vil bidra til å øke presset på de små og mellomstore anleggsbedriftene, avslutter Trond Johannesen.