CE-saken:

Arbeidstilsynet har svart

Produsenten har det hele og fulle ansvar for at maskinen oppfyller alle relevante krav.

Dette er nok ikke en CE-godkjent maskin. Arbeidstilsynet presiserer: Uavhengig om en produsent benytter underleverandører, har produsenten det hele og fulle ansvar for at maskinen oppfyller alle relevante krav slik at CE-merket kan påføres rettmessig.

Dette er nok ikke en CE-godkjent maskin. Arbeidstilsynet presiserer: Uavhengig om en produsent benytter underleverandører, har produsenten det hele og fulle ansvar for at maskinen oppfyller alle relevante krav slik at CE-merket kan påføres rettmessig.

Publisert Oppdatert
Anleggsgruppa hos MGF har siden januar i år arbeidet med CE-problematikken i bransjen. Svært kort gjenfortalt gjelder det manglende og falske samsvarserklæringer og manglende og falske CE-merkinger og dokumenter på anleggsmaskiner.

Anleggsgruppa hos MGF har siden januar i år arbeidet med CE-problematikken i bransjen. Svært kort gjenfortalt gjelder det manglende og falske samsvarserklæringer og manglende og falske CE-merkinger og dokumenter på anleggsmaskiner.

Direktør i MGF, Anita Helene Hall, viser til at flere importører påtar seg produsentansvaret, og mener de fritt kan gjøre dette.

Direktør i MGF, Anita Helene Hall, viser til at flere importører påtar seg produsentansvaret, og mener de fritt kan gjøre dette.

Et syv sider langt dokument er svaret fra Arbeidstilsynet. Et viktig ledd i det videre arbeidet med CE-problematikken.

Et syv sider langt dokument er svaret fra Arbeidstilsynet. Et viktig ledd i det videre arbeidet med CE-problematikken.

Er maskinen din lovlig for bruk i Norge?

Den må oppfylle relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet

Den må ha teknisk dokumentasjon tilgjengelig

Den må ha bruksanvisningen på norsk tilgjengelig

Den må ha samsvarserklæring og erklæringen skal følge maskinen

Den må ha påført CE-merke og være støymerket

Anleggsgruppa hos MGF har siden januar i år arbeidet med CE-problematikken i bransjen. Svært kort gjenfortalt gjelder det manglende og falske samsvarserklæringer og manglende og falske CE-merkinger og dokumenter på anleggsmaskiner.

MGF noterer seg en bred generell enighet om at ikke godkjente maskiner må bekjempes. De har nå utarbeidet en felles informasjonsbrosjyre.

Les også:

Klarer du å se om CE-merkingen er falsk?

CE-saken: Frustrasjon over ulovlige maskiner

Kontroll av CE-merking

MGF viser ti lat flere importører påtar seg produsentansvaret, og mener de fritt kan gjøre dette. MGF viser til at i en del tilfeller de er kjent med, har importører benyttet det tyske selskapet Dekra Automobil GmbH (Dkera) for å foreta kontroll av maskinen. Selskapet utsteder deretter et CE-Examination of conformity-sertifikat, som ikke er et Declaration of Conformity, eller samsvarserklæring som kreves fo rå CE-merke maskinen. MGF viser til at det har utbredet seg en oppfatning om at det er tilstrekkelig at imprtøren på et slikt grunnlag kan påta seg produsentansvaret og påføre CE-merket.

Arbeidstilsynet svarer

Nå svarer Arbeidstilsynet at de er enige med MGF at dette ikke er tilstrekkelig. Når det gjelder produsentens plikter i henhold til maskindirektivet og ny metode diretktiv for øvrig, skal produsenten sørge for at maskinene er konstruert og produsert, samt samsvarserklært i henhold til alle relevante krav som gjelder for gjeldende maskin/ maskintype. Uavhengig om en produsent benytter underleverandører, har produsenten det hele og fulle ansvar for at maskinen oppfyller alle relevante krav slik at CE-merket kan påføres rettmessig.

Årskontrollene svikter

Det at disse ikke-godkjente-maskiner i tillegg ikke blir fanget opp av årskontrollene er også en del av problemet.

- Når det gjelder årskontrollene kan det virke som om det blir tatt for lett på oppgaven og i enkelte tilfeller blir det godkjent 10 maskiner før lunsj, forteller Anita Hall.

Hennes poeng er at det er for lett per i dag å få en "ikke-godkjent" maskin til å gå igjennom årskontrollen. Problemstillingen er dermed omfattende. I tillegg har det vært uklart hvem som kan samsvarserklære en maskin og hvem som faktisk kan CE-merke en maskin. Til dette svarer Arbeidstilsynet slik:

Slik som normene fremstår i dag er det vanskelig å utlede noe konkret om hvor omfattende en kontroll av samsvarserklæringer skal være. Kontrollen på dette punkt kan dermed bli noe ulikt praktisert av de sertifiserte kontrollørene.

Kan stanse anlegget

En maskin som ikke er godkjent i bidra til stans på anlegget. Om ikke kan en slik maskin også bli fortvist fra anlegget, men der opptil Arbeidstilsynet og vurdere hvor alvorlig det er i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidstilsynet har adgang til å stanse aktiviteten på en byggeplass dersom det forelilgger overhengende fare, som er knyttet til faresituasjonen selv om pålegg ikke er gitt. Et pålegg om stans vil imidlertid rettes mot virksomheten eller arbeidsgiver, og ikke mot produsent, eller importør eller distributør som har påtatt seg produsentansvar.

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsgiver kun stiller maskiner som tilfredsstiller kravene i maskinforskriftens vedlegg 1 til rådighet. Ved slike tilsyn, eller etter ulykker og nestenulykker, vil Arbeidstilsynet få en foranledning til å følge opp med markedskontroll overfor produsent eller importør.

- Når det gjelder årskontrollene kan det virke som om det blir tatt for lett på oppgaven og i enkelte tilfeller blir det godkjent 10 maskiner før lunsj, forteller Anita Hall. Nå er hun fornøyd med at arbeidet med CE-problematikken går fremover.

- Når det gjelder årskontrollene kan det virke som om det blir tatt for lett på oppgaven og i enkelte tilfeller blir det godkjent 10 maskiner før lunsj, forteller Anita Hall. Nå er hun fornøyd med at arbeidet med CE-problematikken går fremover.