Arkeologiske utgravninger er nå igang

Utgravningene i forbindelse med ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal er i gang.

Bildet viser en plattformkjerne av kvarts fra eldre steinalder, et funn fra boplassen D2.

Bildet viser en plattformkjerne av kvarts fra eldre steinalder, et funn fra boplassen D2.

Opprettet

Fra 2014-2017 skal Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) gjennomføre arkeologiske utgravninger langs traseen til ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Resultater fra registreringene som ble gjennomført av arkeologer ved Aust-Agder fylkeskommune i 2012 og 2013 viser 104 automatisk fredete kulturminnelokaliteter langs den nye traseen.

92 av lokalitetene er fra steinalder, og i løpet de neste tre årene vil 34 av disse bli undersøkt og gravd ut. I år er det hovedsakelig boplasser i Krøgenesområdet som blir berørt.

Det skal også undersøkes 2 gravhauger og et hulveissystem fra jernalder i løpet av perioden.