Atlanterhavstunnelen åpner lørdag

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen står for den offisielle åpningen av Atlanterhavstunnelen lørdag 19. desember.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Publisert Oppdatert

Åpningsseremonien er lagt til Øksenvåg i Averøy kommune. Arbeidet med tunnelen og tilstøtende veisystem startet opp i august 2006.

Atlanterhavstunnelen vil gi fast forbindelse mellom Averøy og Kristiansund. Ferje-sambandet Bremsnes-Kristiansund legges ned. Atlanterhavstunnelen åpner en ny port for en fortsatt positiv utvikling for Kristiansund som regionby, for Averøy som industri, jordbruks- og fiskerikommune og for Nordmøre som region. Dette vil slå positivt ut for næringslivet, idretts og kulturaktiviteter, organisasjonslivet og bosettingen.

Den første hovedplanen for Atlanterhavstunnelen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 1988. På grunn av endrede krav til stigning i undersjøiske tunneler godkjente ikke Vegdirektoratet planen. I 1991 ga Vegdirektoratet prosjektet dispensasjon fra kravet om en konsekvensutredning. Reguleringsplanarbeidet startet opp i 2000. Bompengeavtalen ble vedtatt i Stortinget i desember 2005. De første entreprisene ble utlyst våren 2006, og arbeidet ble satt i gang i august samme året.

Riksvei 64 Atlanterhavstunnelen er delt inn i fire hovedelement; tunnel, vei på Averøy, vei i Kristiansund og bomstasjonen:

Veg Averøy:

På Averøy er det bygd 3900 meter ny vei fra nytt kryss på riksvei 64 ved Bremsnes og frem til krysset ved Sveggen/Futsetra for tilknytning til Atlanterhavstunnelen. Hovedentreprenør har vært Johs. J. Syltern AS.

Atlanterhavstunnelen:

Atlanterhavstunnelen er 5779 meter lang. Den er 250 meter på det dypeste og går mellom Øksenvåg på Averøy og Hagelin i Kristiansund. Om lag 2700 meter ligger i Averøy kommune. Hovedentreprenør har vært Mesta Entreprenør A/S.

Vei Kristiansund:

I Kristiansund er det bygd 700 meter ny riksvei for tilknytning av Atlanterhavstunnelen til eksisterende veinett i Kristiansund. Hovedentreprenør har vært Johs. J. Syltern AS.

Bomstasjonen:

Bomstasjonen ligger like etter avkjøringa til Sveggen og Futsetra på Averøy. Hovedentreprenør har vært Brødr. Røsand AS.

Utbyggingskostnadene er i hovedsak finansiert gjennom bompenger. I tillegg blir prosjektet tilført (i 2005-kroner):

¿ 127 millioner kroner i kommunale tilskudd

¿ 26 millioner kroner i alternativ bruk av fergesubsidier

¿ 35 millioner kroner i statlige midler (i 2010)

Nedbetalingstiden er i utgangspunktet satt til 18 år. Finansieringsplanen er basert på en engangsvekst i trafikken på 60 %, noe som gir en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på ca.1300 biler basert på dagens ferjetrafikk.