Avblåser lavkonjunkturen

Veidekke presenterer i dag kl 11.30 sin konjunkturapport for de tre skandinaviske land i Veidekkes lokaler i Skabos Vei 4, Oslo.

Veidekke Tellhus-Ytterskär prosjekt Stockholm

Veidekke Tellhus-Ytterskär prosjekt Stockholm

Publisert Oppdatert

- Vi kan nå konstatere at lavkonjunkturen er over for denne gang. Tre påfølgende kvartaler med positiv vekst indikerer at trenden peker oppover. Store stimulanser i form av uvanlig lav rente og statlige penger sprøytet inn i økonomien har virket. Vi registrerer også at optimismen i husholdningene og bedriftene er tilbake. Men risikobildet er fortsatt uvanlig komplekst, sier direktør for strategi og marked i Veidekke, Rolf Albriktsen, som har utarbeidet rapporten.

 - Vi har erfart at de skandinaviske landene påvirkes i sterk grad av det som skjer internasjonalt, og i særdeleshet bygg og anleggsmarkedet. Nå ser vi en klar bedring i vårt tilgjengelige bygg- og anleggsmarked. I konjunkturrapporten som Veidekke legger frem i dag, er vekstanslagene for både Norge, Sverige og Danmark, justert opp, sier Albriktsen.

 

For Norge ventes en realvekst i år på 2 % og 4 % neste år. Det er bedring i boligmarkedet, yrkesbyggmarkedet og innen anlegg som ligger bak oppjusteringen.

 

I Sverige har veksten i økonomien vært betydelig sterkere enn hva vi trodde. Eksport, investeringer og offentlig forbruk har gitt bidrag til veksten. Bygg- og anleggsaktiviteten begynner nå å komme etter, og vi ser tegn til vekst innen både bolig og yrkesbygg. Anleggsinvesteringene ligger på et høyt nivå som følge av flere store vei- og jernbaneinvesteringer.

For Sverige er den samlede markedsveksten oppjustert fra 0,5 % til 3 % i år. Veksten kommer imidlertid etter en periode med svært lav aktivitet innen flere sektorer.

 

I Danmark startet nedgangen i bygg og anleggsmarkedet før konjunkturene begynte å falle, og nedgangen har vært ekstra sterk. Boligmarkedet har til dels vært borte, og prisene har stupt. Fra andre halvår 2009 til nå har prisene i København økt med 13 %, fra et lavt nivå. Vi ser samme tendens andre steder i Danmark også.

Men byggeaktiviteten følger ikke etter. I år blir det igangsatt 9 000 boliger, økende til 11 000 i 2011. Til sammenligning var igangsettingen i 2006 på hele 36 000. I Danmark ser vi nå en svak oppgang i alle sektorene innen bygg og anlegg. For 2010 vil den samlede investeringsveksten være negativ, men mindre enn hva vi antok før. Veksten kommer trolig i 2011. Etter en så kraftig nedgang som det har vært her, vil det ta tid før investorene tør sette i gang bygging.

 

- Bygg og anleggsmarkedet i Skandinavia bedrer seg i 2010 og 2011. Men frem mot 2015 kan vi ikke se grunn til at pilen skal peke bratt oppover. Usikkerheten i verden vil fortsatt påvirke oss og gi svingninger i aktivitetsnivået, avslutter Albriktsen.