Betydelig ledig kapasitet innen anlegg

Til tross for en betydelig økning i samferdselsbudsjettene de siste årene står man fortsatt overfor store utfordringer i samferdselssektoren. Det hevder MEF som hadde landsmøte i helgen.

Publisert Oppdatert
For å redusere vedlikeholdsetterslepet og samtidig skape rom til nødvendige nyinvesteringer mener Landsmøtet at bevilgningene i NTP 2014-2023 må økes med minst 45 prosent sammenlignet med dagens ramme.

For å redusere vedlikeholdsetterslepet og samtidig skape rom til nødvendige nyinvesteringer mener Landsmøtet at bevilgningene i NTP 2014-2023 må økes med minst 45 prosent sammenlignet med dagens ramme.

Anleggsbransjen har vist at den har klart å håndtere et økt aktivitetsnivå. MEFs medlemsundersøkelser viser at våre bedrifter fortsatt har betydelig ledig kapasitet, særlig gjelder dette de mindre bedriftene, sier sjefsøkonom Steinar Gunnes i MEF.

Anleggsbransjen har vist at den har klart å håndtere et økt aktivitetsnivå. MEFs medlemsundersøkelser viser at våre bedrifter fortsatt har betydelig ledig kapasitet, særlig gjelder dette de mindre bedriftene, sier sjefsøkonom Steinar Gunnes i MEF.

Aktiviteten er fortsatt høy i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene.

Aktiviteten er fortsatt høy i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene.

Vedlikeholdsetterslepet på vegnettet er stort. I etatsforslaget til NTP 2014-2023 blir hele 20 prosent av fylkesvegnettet beskrevet å være i "svært dårlig stand", mens tallet for riksveger er 6 prosent. Statens vegvesen anslår at det vil koste 25-40 mrd. kr å fjerne forfallet på riksvegnettet, mens estimatene for fylkesvegene foreløpig er usikre.

Kartlegg vedlikeholdsbehovet på fylkesvegene

Vedlikeholdsbehovet har gjennom flere år har vært sterkt undervurdert, som har ført til underbudsjettering. En undersøkelse gjennomført av MEF konstaterer at fem fylkeskommuner i 2011 omdisponerte midler fra veginvesteringer til vedlikehold av veg. For å redusere etterslepet mener Landsmøtet at det er nødvendig snarest å få kartlagt vedlikeholdsbehovet ved fylkesvegene, og at vedlikeholdsbudsjettene blir tilpasset realiteten på vegene.

Minst 45 prosent økning i NTP 2014-2023

For å redusere vedlikeholdsetterslepet og samtidig skape rom til nødvendige nyinvesteringer mener Landsmøtet at bevilgningene i NTP 2014-2023 må økes med minst 45 prosent sammenlignet med dagens ramme. Selv med en slik satsing vil det ta 30 år før vi har et godt riksvegnett. Full finansiering ved prosjektstart og økt bruk av alternative finansieringsformer vil sikre forutsigbarhet og korte ned gjennomføringstiden.

Betydelig ledig kapasitet i anleggsbransjen

Anleggsbransjen har vist at den har klart å håndtere et økt aktivitetsnivå. MEFs medlemsundersøkelser viser at våre bedrifter fortsatt har betydelig ledig kapasitet, særlig gjelder dette de mindre bedriftene. Myndighetene og byggherre legger best til rette for en videre økning ved å sørge for forutsigbare økonomiske rammer og en jevnere fordeling av utlysingene av kontraktene. For å unngå at en aktivitetsøkning går på bekostning av konkurransen i markedet mener Landsmøtet at kontraktene må tilpasses hele bransjestrukturen; fra de små til de største bedriftene.

Flere mindre kontrakter - sterkere byggherrestyring

Når det gjelder driftskontrakter registrerer Landsmøtet at oppdelingen av én funksjonskontrakt i Vesterålen til flere mindre, byggherrestyrte kontrakter har gitt gode resultater, både i form av positive tilbakemeldinger fra bilistene og en bedre risikofordeling mellom entreprenør og byggherre. Landsmøtet mener Statens vegvesen også i andre områder bør vurdere en overgang til byggherrestyrte driftskontrakter, der entreprenørmarkedene og geografien tilsier at dette vil være hensiktsmessig.

Les også: Kapasitet, konkurser og lønnsomhet

Les også: - Norge holder ikke vann