- Bryter folkeretten

Mens statsråd Brustad og styreleder i Norsk Bergindustri, Kjell Apeland, jubler for den nye mineralloven, er sametingspresident Egil Olli ikke blant gratulantene.

Sylvia Brustad og styreleder i Norsk Bergindustri, Kjell Apeland,

Sylvia Brustad og styreleder i Norsk Bergindustri, Kjell Apeland,

Publisert Oppdatert

Regjeringens forslag til ny minerallov ble lagt fram for Stortinget 20. mars, etter mer enn 15 års ventetid. Nå kan loven vise seg å være verdt lite - i alle fall for leting og utvinning av mineraler i tradisjonelle samiske områder.

Mye av årsaken til den lange ventetiden på en lov som for lengst burde ha kommet har ligget i uavklarte spørsmål i forhold til samiske interesser. Sametinget mener at mineralloven også må ta hensyn til samiske interesser utenfor Finnmark fylke, helt ned til og med Røros-distriktet. Sentralt i tvisten står spørsmålet om en særskilt urfolksavgift for utnytting av mineralressurser i tradisjonelle samiske områder.

Sametinget gikk i november i fjor imot å godkjenne mineralloven slik den fremstår i regjeringens forslag. Sametingspresident Egil Olli mener regjeringen bryter Norges folkerettslige forpliktelser overfor urfolk og stammefolk med lovforslaget, men setter sin lit til at Stortingets behandling av loven skal endre på dette.

- Lovforslaget legger opp til forskjellsbehandling i samers rettigheter i og utenfor Finnmark, sa Olli til de fremmøtte på Bergindustriens årsmøte.

- Sametinget ønsker utnyttelse av bergverksressursene og vi ønsker i likhet med industrien forutsigbarhet gjennom en ny minerallov. Vi har hatt et meget godt samarbeid med bergindustrien. Jeg skjønner godt at de er fortvilt over dette. Det er vi også, sa Olli

Beklager

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) beklager at man ikke er kommet til enighet med Sametinget og Egil Olli.

- Vi har hatt konsultasjoner og samtaler i ett og et halvt år. Vi greide ikke å bli enige om lovforslaget helt til slutt, men Regjeringen er opptatt av å styrke de samiske rettighetene. Vi foreslår blant annet nye varslingsregler. Spørsmålet om urfolksrettigheter utenfor Finnmark må sees på i en større helhet. Regjeringen vil følge opp dette i forbindelse med behandlingen av utredningen fra Samerettsutvalget II. Derfor kommer det ikke regler for disse områdene i denne omgangen, sa Sylvia Brustad.

- Etter vår mening er ikke denne loven noe brudd på folkeretten. Utvikling av bergindustrien er også i samiske interesser. Og en forenkling av regelverket er avgjørende for næringen, sa nærings- og handelsministeren.