Dette mener de om statsbudsjettet

Hva mener NLF, NTF, NHO, MEF, YTF og BNL? Vi har samlet korte reaksjoner etter gårsdagens statsbudsjett hos organisasjonene.

Publisert Oppdatert
- Midler til planlegging og bygging av døgnhvileplasser for tungtransport kom for første gang inn på statsbudsjettet i inneværende år, og det blir også satt av midler til å fortsette dette arbeidet neste år. Dette er vi fornøyde med. Men her henger vi kraftig etter resten av Europa. NTF er svært utålmodige i denne saken og vi ønsker oss en storsatsing på dette området de neste årene, sier Roger Hansen.

- Midler til planlegging og bygging av døgnhvileplasser for tungtransport kom for første gang inn på statsbudsjettet i inneværende år, og det blir også satt av midler til å fortsette dette arbeidet neste år. Dette er vi fornøyde med. Men her henger vi kraftig etter resten av Europa. NTF er svært utålmodige i denne saken og vi ønsker oss en storsatsing på dette området de neste årene, sier Roger Hansen.

Ole A. Hagen.

Ole A. Hagen.

Geir Mo hos NLF savner at transport er nevnt som et satsingsområde for Arbeidstilsynet i 2013, på linje med renholdsbransjen og helse- og sosialsektoren.

Geir Mo hos NLF savner at transport er nevnt som et satsingsområde for Arbeidstilsynet i 2013, på linje med renholdsbransjen og helse- og sosialsektoren.

- Å bygge kollektivfelt vil være en svært effektiv måte å få ned privatbilismen på, slik regjeringen sier at de vil. Det er vel og bra med satsing på jernbane og vei, men kollektivfelt rundt de største byene burde vært prioritert langt høyere, sier Svein Furøy, YTF.

- Å bygge kollektivfelt vil være en svært effektiv måte å få ned privatbilismen på, slik regjeringen sier at de vil. Det er vel og bra med satsing på jernbane og vei, men kollektivfelt rundt de største byene burde vært prioritert langt høyere, sier Svein Furøy, YTF.

BNL ved Arne Skjelle er fornøyd med at det bevilges 30 millioner for å nå målene i Samfunnskontrakten, inngått mellom partene i arbeidslivet, regjeringen og KS.

BNL ved Arne Skjelle er fornøyd med at det bevilges 30 millioner for å nå målene i Samfunnskontrakten, inngått mellom partene i arbeidslivet, regjeringen og KS. Foto: MA Fotografene

MEF savner en nærmere evaluering i forbindelse med innskjerpingen av regelverket for dagpenger under permittering. Anleggsbransjen sliter fortsatt med betydelig permittering på grunn av varierende oppdragsmengde, forteller Trond Johannesen, MEF.

MEF savner en nærmere evaluering i forbindelse med innskjerpingen av regelverket for dagpenger under permittering. Anleggsbransjen sliter fortsatt med betydelig permittering på grunn av varierende oppdragsmengde, forteller Trond Johannesen, MEF.

Norsk Transportarbeiderforbund:

Et bra samferdselsbudsjett

- Regjeringen har lagt fram et samferdselsbudsjett som ser bra ut samlet sett. Det legges opp til betydelige økninger på områder som vi er opptatte av. Vi er også tilfredse med at ambisjonsnivået for inneværende Nasjonal Transportplan overoppfylles, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund.

-------------------------------------------------------------

NHO Logistikk og Transport:

Altfor lav utbyggingstakt

Veibyggingen går altfor sakte i forhold til målet om å nå en forsvarlig veistandard innen rimelig tid. I år er planen å bygge 11 kilometer ny firefelts vei, og det foreslåtte budsjettet for 2013 skal bidra til at det bygges 15 km ny vei.

-Dette er altfor lite. Hvis vi skal nå målet om en forsvarlig veistandard innen 20 år må det bygges minst 40 kilometer ny firefelts vei hvert år, sier Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport.

Regjeringen sier ingenting om en fornyelse av Alnabru godsterminal. Det gir en usikkerhet næringen ikke kan leve med. Fra 2019 vil dagens terminal ikke lenger kunne brukes.

-------------------------------------------------------------

Norges Lastebileier-Forbund:

Mye til vei, lite til kontroll

NLF ser på det som en seier at omregistreringsavgiften reduseres i statsbudsjettet for 2013.  At det satses stort på riksveinettet, er også lovende. Imidlertid er NLF skuffet over manglende øremerkede midler til mer kontroll av utenlandske transportørers innenlands kjøring i Norge.

-------------------------------------------------------------

Yrkestrafikkforbundet:

Skuffende kollektivfeltsatsing

Samferdselsdepartementet opplyser at bare 56 prosent av målet for bygging av kollektivfelt langs riksvei er oppnådd i perioden 2010-2013. I 2013 skal det bygges 1,2 km kollektivfelt. YTF har de siste årene fulgt nøye med på hva regjeringen gjør på dette feltet. - Vi er skuffet, sier leder i YTF, Svein Furøy.

-------------------------------------------------------------

Byggenæringens Landsforening:

Riktig samferdselsprioritering, men skuffer på energieffektivisering

- Statsbudsjettet for 2013 mer enn innfrir på samferdselsområdet. På andre områder har regjeringen store utfordringer med å realisere egne ambisjoner, sier Arne Skjelle i BNL.

Forutsigbarhet over bevilgningene er nøkkelen til å øke kapasiteten i anleggsbransjen for å kunne gjennomføre et samferdselsløft. Utfordringen er likevel at det er behov for å øke bevilgningene ytterligere i årene som kommer. Derfor må regjeringen når den legger fram NTP foreslå tiltak som gir raskere planprosesser og sikrer forutsigbar finansiering for større prosjekter.

-------------------------------------------------------------

Maskinentreprenørenes Forbund:

Fornøyd med at NTP oppfylles i statsbudsjettet for 2013

MEF er fornøyd med at Nasjonal transportplan oppfylles i statsbudsjettet for 2013. MEF er imidlertid bekymret for at bevilgningene til drift og vedlikehold ikke er tilstrekkelig til å redusere forfallet på vegnettet i betydelig grad. 

MEF er positiv til at momsfritaket på veg blir opphevet fra 2013. Dette vil gi mindre byråkrati, og redusere de administrative oppgavene som er pålagt entreprenøren.