Disse veiene skal framskyndes!

Den foreslåtte bevilgningen til riksveiene som i dag ble presentert av Regjeringen vil bli fordelt med 500 mill. kroner til gang- og sykkelveger, 300 mill. kroner til mindre utbedringstiltak, 100 mill. kroner til opprusting av ferjekaier, 280 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak, 50 mill. kroner til opprusting av tunneler og 200 mill. kroner til framskynding av strekningsvise investeringsprosjekter.

Publisert Oppdatert

Her er oversikten over de strekningsvise investeringsprosjektene som framskyndes:

E18 Sky - Langangen i Vestfold og Telemark

Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 km firefelts veg mellom Sky ved Larvik og Langangen i Porsgrunn kommune. Det inngår i planene for utbygging av E18 gjennom Vestfold til sammenhengende firefelts veg. Kostnaden er foreløpig anslått til om lag 1,8 mrd. kroner som forutsettes finansiert med statlige midler og bompenger. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon om utbygging, finansiering og endelig kostnadsramme våren 2009, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Det legges opp til anleggsstart høsten 2009. Det foreslås en bevilgning på 40 mill. kroner til dette formålet.

E16/rv 13 Vossapakka i Hordaland

Vossapakka omfatter to prosjekter på rv 13 (strekningene Øvre Granvin - Voss grense og Mønshaug - Palmafoss) og E16 Omlegging forbi Voss sentrum. Totalt vil det bli bygd om lag 13,5 km ny veg. Videre inngår noen mindre investeringstiltak på E16 i Vaksdal kommune og på eksisterende E16 i Voss sentrum. Kostnadene for Vossapakka er foreløpig anslått til vel 1,1 mrd. kroner. Arbeidet med fastsettelse av kostnadsramme etter ekstern kvalitetssikring (KS2) ferdigstilles før anleggsarbeid startes opp. Finansieringen er basert på bompenger og statlige midler. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon om finansiering og kostnadsramme våren 2009, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Det legges opp til anleggsstart på de to prosjektene på rv 13 høsten 2009 og på E16 forbi Voss sentrum i løpet av 2010. Den foreslåtte bevilgningen på 40 mill. kroner vil bli benyttet til anleggsstart på prosjektene på rv 13, videre planlegging og prosjektering, samt grunnerverv.

E6 Majavatn i Nordland

Utbedring av E6 ved Majavatn i Grane kommune i Nordland er forutsatt startet i 2009, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009). Det er bevilget 30 mill. kroner til prosjektet i saldert budsjett 2009, og arbeidene er planlagt startet i august 2009. Den foreslåtte -84- tilleggsbevilgningen på 15 mill. kroner vil gjøre det mulig å framskynde anleggsstarten.

E6 Jansnes - Halselv i Finnmark

I statsbudsjettet for 2009 ble det ikke foreslått å sette av midler til videreføring av E6 vest for Alta. For å sikre anleggsstart på strekningen Jansnes - Halselv, har Alta kommune og Alta kraftlag AL sagt seg villige til å forskuttere 15 mill. kroner i 2009, mot refusjon i 2010.

Den foreslåtte bevilgningen på 50 mill. kroner vil gjøre det mulig å gjennomføre flere arbeider i 2009 enn tidligere planlagt. Det er lagt opp til anleggsstart i mai/juni 2009. Prosjektkostnaden er anslått til om lag 180 mill. kroner.

Rv 9 Tveit - Langeid i Aust-Agder

Prosjektet inngår i Setesdalspakken. Det er ikke avsatt midler til prosjektet i statsbudsjettet for 2009. Videre utbygging av gjenstående strekninger på rv 9 i Setesdal vurderes i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009). Som følge av tilsagn om økt lokalt bidrag til utbyggingen gjennom konsesjonskraftmidler, foreslår Regjeringen likevel en bevilgning på 10 mill. kroner for å sikre anleggsstart på strekningen Tveit - Langeid høsten 2009. Prosjektkostnaden er anslått til om lag 130 mill. kroner.

E39 Skibadalen i Rogaland

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende E39, inkl. etablering av krabbefelt, på en om lag 2,3 km lang strekning i Eigersund kommune. I tillegg vil det bli bygd 450 m gang- og sykkelveg. Prosjektkostnaden er anslått til om lag 35 mill. kroner. Regjeringen foreslår en bevilgning på 15 mill. kroner til anleggsstart høsten 2009.

Rv 85 Kåringen - Lødingen i Nordland

Prosjektet omfatter utbedring av rv 85 på en 3 km lang strekning i Lødingen kommune, inkl. ombygging av et kryss til rundkjøring. Prosjektkostnaden er anslått til om lag 40 mill. kroner. Det ble bevilget 5 mill. kroner til prosjektet i 2006, men arbeidene ble ikke startet som følge av at Nordland fylkeskommune i stedet ønsket å prioritere ny ferjekai på Røst, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007). Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 mill. kroner til anleggsstart høsten 2009.

Rv 60 Innvik - Olden i Sogn og Fjordane

Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 mill. kroner til utbedring av rv 60 mellom Innvik og Olden i Stryn kommune. Midlene forutsettes benyttet til mindre utbedringstiltak på eksisterende veg.

Rassikring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til rassikring med 60 mill. kroner. Forslaget innebærer at det gjennomføres flere mindre utbedringer av konkrete raspunkter, og i mindre grad start av nye større rassikringsprosjekter.