En mrd. til rassikring

- Satsningen på rassikringstiltak i 2011 vil bli fulgt opp i tiden fremover, i tråd med regjeringens mål om en milliars kroner årlig til rassikring i perioden 2010-2019, forteller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Nå foreslås å sette av 1,05 mrd. kroner til rassikring.

Den store snøsmeltingen i Nord-Norge førte til store skader på veinettet i 17. mai-helga. Her fra E6 i Leirbottvatn, der elva tok med seg både en bru, en rasteplass og deler av autovernet. ras

Den store snøsmeltingen i Nord-Norge førte til store skader på veinettet i 17. mai-helga. Her fra E6 i Leirbottvatn, der elva tok med seg både en bru, en rasteplass og deler av autovernet. ras

Publisert Oppdatert

Dette er 201,1 millioner kroner mer enn i 2010. Av de foreslåtte midlene skal 526,3 millioner kroner gå til rassikringsprosjekt på fylkesveinettet, mens resten skal gå til riksveier.

Her er det lagt opp til anleggsstart:

- Riksveg 13 Tysdalsvatnet i Rogaland, med forutsetning om lokale vedtak om forskuddtering.

- E10 Solbjørnneset - Hamnøy i Nordland

I tillegg har man prioritert å videreføre prosjekter som allerede er igangsatt, bl.a. riksveg 13 Øvre Granvin-Voss grense i Hordaland.

Det er ellers satt av midler til mulig start av prosjektene E136 Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal og rv 80 Løding-Vikan i Nordland. Tildeling av statlige midler og oppstart av disse prosjektene forutsetter tilslutning til foreslått bompengeopplegg.

Det er også satt av midler til anleggstart på rassikringsprosjektene E39 Hjartåberga og rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal i 2011. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger endelige avklaringer av kostnadsoverslag for disse prosjektene, står det å lese i Statsbudsjettet.

Øvrige midler skal ellers gå til flere mindre tiltak på utsatte veistrekninger.