En nasjonal strategi for kollektivtrafikken

Av næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord, Transportbedriftenes Landsforening

Publisert Oppdatert

En av de viktigste utfordringene transporten i norske byer står overfor er å sikre et kollektivtilbud som holder tritt med befolkningsveksten. De store byområdene vil vokse betydelig fram til 2030 viser befolkningsframskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå. I flere av de store byområdene vil befolkningsveksten være over 30 prosent fram til 2030. Nord-Jæren vil få 42 prosent flere innbyggere og Oslo/Akershus vil få 37 prosent flere innbyggere. Det innebærer at Oslo og Akershus får nær 400 000 flere innbyggere enn i dag. I praksis betyr det at Oslo og Akershus vokser med en hel Bergen pluss litt til. Denne befolkningsveksten i Oslo og Akershus kan gi en million nye reiser pr. dag. I Bergens- og Trondheimsområdet vil de daglige reisene øke med over 200 000 reiser.

Veksten i antall reiser vil i Oslo og Akershus gi 500 000 nye bilreiser med samme transportmiddelfordeling som vi har i dag. Denne veksten i personbilbruk vil bidra til økte klimagassutslipp og store framkommelighetsproblemer for næringstrafikken. Utfordringen er å skape et transportsystem som kan møte veksten i transport­etterspørselen.

NHO lanserer om ikke lenge en kollektivstrategi. Kollektivstrategien til NHO er en del av oppfølgingen av Samferdselsløftet som var NHOs forslag til prioriteringer for neste Nasjonal Transportplan. I NHOs kollektivstrategi pekes det bl.a. på behovet for langsiktig planlegging og tilrettelegging. Det synet deler TL. Mangelen på langsiktig planlegging og finansiering er en av de største utfordringene kollektivtrafikken står overfor. Skal vi få et kollektivsystem som minst fordobler dagens antall reiser må kapasiteten økes. Det må investeres i materiell og infrastruktur, og det må rekrutteres personell. Beslutningene som skal sikre et godt kollektivsystem må tas nå, for det å bygge opp gode kollektivtilbud er en langsiktig prosess. Planer som lanseres nå, tar mange år før de blir satt i drift, ytterligere flere år før tiltakene får full effekt i markedet. TL mener at det i oppfølgingen av Nasjonal Transportplan må tas initiativ til å lage en nasjonal strategi for utviklingen av kollektivtrafikken.

Ambisjonen om at kollektivtrafikken skal kunne ta veksten i persontransporten i byområdene krever minst en fordobling av antall kollektivreiser. De valgene og beslutningene som gjøres i behandlingen av Nasjonal Transportplan vil være avgjørende for om Norge skal lykkes i å skape et kollektivsystem som kan ta veksten i etterspørselen etter personreiser i byområdene. Det er TLs vurdering at den politiske behandlingen av NTP må sikre at kollektivtrafikken får gode vekstvilkår de neste 10 - 20 årene.