Endelig ny vei!

Her kutter statssekretær Geir Pollestad (Sp) flaggbåndet som markerer åpningen av den nye firefeltsstrekningen på E16 mellom Wøyen og Bjørum i Bærum.

Publisert Oppdatert

Det var en lenge etterlengtet veistrekning som ble åpnet i Akershus tirsdag ettermiddag. Den fem kilometer lange motorveistrekningen har kostet 1,4 milliarder kroner, går over åtte bruer og gjennom to tunneler på til sammen 2,4 kilometer. 45 prosent av kostnadene til veien kommer fra bompenger.

Veien var opprinnelig kostnadsberegnet til under én milliard kroner, men veien har vært mye dyrere å bygge enn planleggerne trodde i utgangspunktet. Dårlige grunnforhold overrasket utbyggerne. Men den vesentligste årsaken til kostnadsøkningen var at planleggerne feilberegnet trykket som var i entreprenørmarkedet i 2004-2006 da anbudene ble lagt ut.

For beboerne i Skuidalen betyr nyveien svært mye. E16 gjennom Bærum er en av landets mest trafikkerte veistrekninger.

Det er i år 150 år siden hovedveien fra Kristiania til Bergen ble lagt over Skui. Den erstattet den gamle hovedveien over Krokskogen.

De siste 60 år har det imidlertid skjedd lite med veien, bortsett fra at det er innført fartsbegrensinger, satt opp et par fotobokser og et par lyskryss. Det har også vært en svært ulykkesbelastet veistrekning og en strekning der det har vært mye unødvendig køståing.

Stor vekst

Geir Pollestad fikk æren av å åpne veien i samferdselminister Liv Signe Navarsetes sykefravær. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) understreket at Akershus trenger nye veier. Ikke minst fordi flyttestrømmen inn til hovedstadsområdet er stor. I fjor alene fikk Oslo og Akershus 25.000 nye innbyggere. - Det er utopi å tro at kollektivtransporten vil kunne ta all denne veksten alene, sa Jegstad, som mente at det ville ha skjedd lite veiutbyggng uten bompenger. Han understreket imidlertid at det fortsatt vil være behov for statlige penger for å få fart på veiutbyggingen i Norge.

Må vente

Både persontrafikk og næringstrafikk vil få glede av den nye motorveien. Men den løser ikke trafikkproblemene gjennom den vestre delen av Akershus. Fortsatt gjenstår to delstrekninger fra Sandvika i sør til Sollihøgda (Skaret) i nord. Det er ikke satt noen dato for når disse prosjektene kan starte opp, men trolig vil det ikke bli byggestart for strekningen Kjørbo (Sandvika) - Wøyen (3,5 kilometer) før tidligst i 2012. Den siste delstrekningen fra Bjørum til Skaret (8,5 kilometer) er det ikke gjort plass for i Nasjonal Transportplan før i siste del av NTP-perioden (2014-2019).