Får gjenbruke lavforurenset betong

På strenge vilkår tillater Fylkesmannen gjenbruk av lettere PCB-forurenset betong fra Høyblokka på St. Olavs Hospital og tilbyggene. Betongen knuses og siktes, og kommer til nytte igjen i sykehusområdet som underlag i gater, plasser og bygg.

Publisert Oppdatert

Etter grundig kartlegging er det påvist gjennomgående lave PCB-konsenstrasjoner i den gamle sykehusbetongen. Av i alt 22 000 tonn som Helsebygg og riveentreprenøren, AF Dokken Pewe, vil gjenbruke på Øya, er det antatt å være 450 gram PCB. Etter sortering og knusing vil 70 prosent av dette gå til godkjent avfallsmottak.

Det øvrige kan altså tilbakeføres til sykehusområdet, men Fylkesmannen setter klare og strenge vilkår for gjenbruksløsningene, heter det i en melding fra Helsebygg Midt-Norge.??

Den lavforurensede betongen må for eksempel ligge under tett dekke, som asfalt, og kan ikke brukes under grøntanlegg. Betongen skal også plasseres godt over grunnvannstand. Et annet viktig krav er et opplegg for overvåking, både under og etter anleggsperioden. Dette omfatter både sandfangkummer i sykehusområdet (i gang) og drenskummer for å ta prøver av sigevann fra den gjenbrukte betongen.

Som ledd i å dokumentere at det ikke forekommer spredning, er søkerne også pålagt å gjennomføre en risikovurdering og skissere aktuelle grenseverdier for når tiltakene skal iverksettes, og hvilke tiltak som kan være aktuelle.??

PCB er en av våre farligste miljøgifter, men ifølge Fylkesmannen foregår det likevel mye gjenbruk av betong med kjent og ukjent innhold av PCB - uten knusing og utsortering på forhånd.

Årsaken er at betongen har høy verdi som gjenbruksmateriale.??Fylkesmannen mener derfor det er viktig å få etablert nasjonale retningslinjer og anbefalinger for gjenbruk av betong som er lettere PCB-forurenset.

I tillatelsen til Helsebygg og riveentreprenøren heter det følgelig: "Dette prosjektet er et bidrag til å få mer dokumentert kunnskap om en slik knuseprosess og utsortering av finfraksjon er en egnet metode for å redusere innholdet av PCB i betongen".