Fellesprosjektet E6-Dovrebanen reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Jernbaneverket og Statens vegvesen legger forslag til reguleringsplaner for E6 og Dovrebanen fra Minnesund i Eidsvoll kommune til Labbdalen/ Espa i Stange kommune ut til offentlig ettersyn.

Publisert Oppdatert

Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen godkjent i Miljøverndepartementet 24. februar 2009 og § 12-10 i plan- og bygningsloven. Forslaget omfatter ca. 21 km firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane, samt:

- sammenhengende lokalveg

- sammenhengende gang- og sykkelveg/turveg

- strandsonetiltak, spesielt ved Ørbekk, Korslund, Morskogen, Strandlykkja og Espa.

- støytiltak

- vilttiltak

Det er knyttet bestemmelser til planene i begge kommuner.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet og legger reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn i samsvar med § 3-7 i plan- og bygningsloven. Kommunene Stange og Eidsvoll skal sluttbehandle og vedta reguleringsplanene.

Planforslag med tilhørende bestemmelser og dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i kommunenes respektive rådhus i tidsrommet 21. april til 4. juni 2010, og som vedlegg til denne siden samt under reguleringsplaner i www.e6-dovrebanen.no/ Planene ligger også ute hos By the Way på Espa og på Kiwi Langset.

Møt Fellesprosjektet på åpne dager

Tangen samfunnshus:

Torsdag 29. april kl. 1400-1800.Felles orienteringer kl. 1500 og kl. 1700

Minnesund kro:

Onsdag 5. mai kl. 1400-1800. Felles orienteringer kl. 1500 og kl. 1700

Fellesprosjektets informasjonssenter på Minnesund kro er åpent og bemannet:

Lørdag 8. mai kl. 1200-1500

Fredag 21. mai kl. 1200-1500

Fredag 28. mai kl. 1200-1500