Fjerner siste flaskehals på fv. 48

7,5 kilometer ny vei skal gjøre det sikrere, enklere og raskere for veifarende å ta seg frem på strekningen mellom Gaupholm og Straumsbrua i Samnanger kommune. Implenia Norge AS vant konkurransen om jobben og er i full gang med prosjektet.

Implenia Norge AS er godt i gang med drivingen av den 3,2 kilometer lange Tyssetunellen.
Implenia Norge AS er godt i gang med drivingen av den 3,2 kilometer lange Tyssetunellen.
Publisert Oppdatert
Dagens fv.48 går gjennom Tysse sentrum, hvor det er umulig for to kjøretøy å passere hverandre. ÅDT er på 1400 kjøretøy, hvorav tungtrafikken står for 9 %.
Dagens fv.48 går gjennom Tysse sentrum, hvor det er umulig for to kjøretøy å passere hverandre. ÅDT er på 1400 kjøretøy, hvorav tungtrafikken står for 9 %.
Tunnelen drives fra to sider. Her på østsiden skal det bygges blant annet bygges en ny vei.
Tunnelen drives fra to sider. Her på østsiden skal det bygges blant annet bygges en ny vei.
Implenia begynte i november 2012 og strekningen skal være klar til bruk mot slutten av 2014.
Implenia begynte i november 2012 og strekningen skal være klar til bruk mot slutten av 2014.

Implenia Norge signerte på slutten av fjoråret kontrakten med Statens vegvesen for prosjektet i Samnanger kommune i Hordaland. Prosjektet omfatter utbedring og omlegging av fylkesvei 48 fra Straumsbrua til Gaupholm, inkludert bygging av gang- og sykkelvei. Det skal også etableres gang- og sykkelvei langs fylkesvei 7 langs Frølandsvatnet.

Tunnelen som skal bygges går mellom Sætrevika og Tysseelva og blir 2,3 km lang med et snitt på T9,5. Det skal bygges betongportaler i begge ender av tunnelen. Det inngår også en gangkulvert under fv. 48 og to kulverter for elver. Den totale lengden for veistrekningen er 7,5 km.

Det eksisterende krysset der fv. 48 møter fv. 7 skal omgjøres til rundkjøring. For Samnanger kommune skal det også utføres arbeider knyttet til ny vannledning fra østre tunnelpåhugg til Frøland.

Tunnel bak Tysse

Målet med prosjektet er å flytte dagens gjennomgående trafikk på fv. 48 fra Tysse sentrum og utbedre veistandarden på strekningen. Forholdene for gående og syklende utbedres både langs fv. 48 og langs fv. 7. I følge tall fra Statens vegvesen er årsdøgntrafikken (ÅDT) på 1400 kjøretøy (9 % tunge kjøretøy) på dagens smale og svingete vei, og gjennom Tysse sentrum. Flere steder er det så smalt at to kjøretøy ikke kan passere hverandre.

To sider

Kontraktssummen er på 297 millioner kroner. Totalt var det åtte entreprenører som la inn pris på jobben. Noe Statens vegvesen ga uttrykk for var veldig bra. Implenia Norges tilbud var ca. én million kroner lavere enn nummer to. Arbeidet begynte i november 2012, og strekningen skal være klar til bruk mot slutten av 2014.

Arbeidene er i full gang med byggingen av den 2,3 kilometer lange tunnelen.

- Tunnelen drives fra to sider, 600 meter inn fra ene siden og 1700 meter fra andre, sier Knut W. Thoresen hos Implenia. Selskapet begynte arbeidene i midten av februar og tunnelen skal stå ferdig i desember.

Stiplet linje er den nye tunnelen.
Stiplet linje er den nye tunnelen.