Første skuffetak på siste strekning

15. august markerte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa byggestart på ny firefelts E18-strekning mellom Gulli og Holmene i Vestfold. Strekningen er en del av prosjektet Gulli – Langåker, som i dag er den siste strekning med tofelts E18 gjennom Vestfold.

Maskinfører Vidar Skogly hos Carl C. Fon instruerte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om hvordan hun skulle betjene Hitachi-graveren.

Maskinfører Vidar Skogly hos Carl C. Fon instruerte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om hvordan hun skulle betjene Hitachi-graveren.

Publisert Oppdatert

E18 gjennom Vestfold har i mange år vært en ulykkesbelastet vei. 25.000 kjøretøy trafikkerer veien daglig og senest dagen før markeringen var det en kjedekollisjon på strekningen som nå skal bygges ut.

De senere årene er stadig mer og mer av den gamle tofeltsveien omgjort til firefelt, og nå skal de siste 24 kilometerne bygges ut.

Når strekningen Gulli - Langåker står ferdig (planlagt) høsten 2014 vil det være firefelts E18 gjennom hele Vestfold.

70-tonner

Første delstrekning er Gulli - Holmene. Strekningen er 6,7 kilometer og det var byggestart av denne Samferdselsministeren markerte ved å ta det første skuffetaket med en 70-tonns Hitachi-graver fra Carl C. Fon. Selskapet ble for ikke lenge siden solgt til NCC Construction AS og det er dette selskapet som har fått kontakten.

Kontrakten er på ca. 430 millioner kroner og omhandler blant annet bygging av to nye sørgående felt. Eksisterende vei oppjusteres og blir de to nordgående feltene. Total bredde blir 26 meter. Tre soter kryss skal bygges om med nye ramper og rundkjøringer. Åtte bruer og fire kulverter/underganger skal bygges nye eller oppgraderes.

Under markeringen ble det lagt vekt på at det er lagt opp til at dagens trafikk skal kunne følge eksisterende kjøremønster. Byggeleder Øyvind Pettersen-Dahl hos Statens vegvesen fortalte at fartsgrensen settes ned til 70 km/t og det kan forekomme mindre lokale tilpasninger, men at trafikken stort sett vil gå som normalt.

Mye leire

Statens vegvesen opplyser om at det i den nye veilinja er betydelig underskudd av stein. Det er inngått samarbeid med Jernbaneverket slik at det blir kjørt inn stein til anleggsområdet fra jernbaneanlegg i områder rundt Holmestrand. Flere steder langs anleggsparsellen er det bløte leiremasser.

Her skal det i følge Statens vegvesen gjøres omfattende geotekniske tiltak. Store deler av strekningen skal stabiliseres med innblanding av kalt og sement.

Under åpningsseremonien som fant sted på et jorde langs E18, takket blant annet Håkon Tjomsland fra NCC Construction for tilliten selskapet er vist ved å få kontrakten. Han poengterte at det er sjelden at en ny veistrekning blir feiret på forhånd. Vi på tungt.no mistenker at markeringen kan ha noe med høstens kommunevalg å gjøre og at ministeren, eller i hvert fall hennes rådgivere, så på byggestarten som et ledd i valgkampen.

- Stortinget ble forelagt prosjektet 17. desember og 10. februar ble det tatt opp til behandling. Anleggsstarten i dag vitner om rask behandling, sa Meltveit Kleppa i åpningstalen.

Hun fortalte at byggingen av den rundt 24 kilometer lange strekningen mellom Gulli - Langåker er budsjettert til 2,5 milliarder kroner. Av disse er 750 millioner kroner statlige midler, resten skal finansieres gjennom bompenger. Fortsatt pågår lokale diskusjoner om hvor veitraseen skal gå og i følge ministeren kan det bli påslag på prisen. Hun antydet at prosjektet kan bli én milliard kroner dyrere.

Om ekstrakostnaden vil bli dekket av det offentlige ville ikke Meltveit Kleppa komme nærmere inn på i denne omgang.