- Gå for minst + 45 prosent-alternativet!

MEF forutsetter handlekraft.

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, synes det er viktigere enn noen gang å investere i vei og bane. Arkivfoto.

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, synes det er viktigere enn noen gang å investere i vei og bane. Arkivfoto.

Publisert Oppdatert
Trond Johannesen, MEF

Trond Johannesen, MEF

Transportetatene la i dag fram forslag til ny Nasjonal transportplan 2014-2023.

- Planforslaget er godt utgangspunkt for å iverksette nødvendige transportinfrastrukturtiltak. En satsing til 45 prosent over dagens nivå vil likevel innebære at det vil ta 30 år før vi har et godt riksvegnett her i landet. Vi forutsetter at politikerne viser handlekraft og ikke velger et lavere bevilgningsnivå. Da kostnadene knyttet til drift og vedlikehold er stabile for samtlige rammealternativer er det kun en satsing på 45 prosent eller mer som vil gi betydelige nyinvesteringer, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF.

MEF mener det er positivt at forslaget synliggjør nødvendighet av helhetlig utbygging og langsiktig finansiering. Er dette på plass er det fult mulig å håndtere mer enn 45 prosent økning i bevilgningene, fastslår Johannesen.

- MEFs analyser viser at bransjen har ledig kapasitet som gjør det mulig å gjennomføre en økt satsing på samferdsel. Vi ser også at konkurransesituasjonen er god. Hittil i år har det vært i gjennomsnitt fem tilbydere for vegprosjekt i regi at Statens vegvesen. En økt satsing forutsetter at vi har kontrakter som er tilpasset hele bransjesegmentet, fra de mindre til de store entreprenørene. Her er det byggherrenes ansvar å påse at hele bransjen tas i bruk, understreker Johannesen.

Planforslaget viser videre at skal gjennomføringsevnen for samferdselstiltak kunne styrkes er det avgjørende at planprosessene blir mer effektive. I dag er gjennomsnittlig planleggingstid for veg- og jernbaneprosjekter ti år.

- Etatene viser i dette forslaget at lang planleggingstid ikke bare er et problem for store prosjekter, men at det også er tilfellet for de mindre prosjektene, noe som igjen kan være et hinder for enhelhetlige utbygningen. Samferdselsministeren har nedsatt en arbeidsgruppe som innen 1. april skal se på hvordan planleggingstiden kan reduseres, og vi håper at denne gruppen presenterer gode konkrete forslag, avslutter Trond Johannesen.

anlegg generell veibygging

anlegg generell veibygging