Hedmark har landets beste veier!

Hedmark har landets beste veier, mens Oslo har de mest hullete veiene. Det går fram av en fersk kvalitetsundersøkelse av norske veier som ble presentert i Trondheim i slutten av november.

Vildrid Femoen, Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Vildrid Femoen, Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Publisert Oppdatert

At tall og statistikk ikke er helt uproblematisk fikk man et bevis for allerede under presentasjonen på Norsk veikonferanse. Regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Guttorm Tysnes, reagerte sterkt på Hedmarks førsteplass.

- Det er bra at det settes fokus på veistandarden i Norge, men denne statistikken gjorde meg lettere sjokkert. Det er noen svakheter med statistikken som ikke kommer frem på en slik oversikt. Når det gjelder europaveier (TERN-veier) har lille Vestfold dobbelt så mye europavei som Hedmark.

Takket være bygging av ny E6 får Hedmark nå en liten strekning med utmerket firefelts motorvei, men det skjuler en del av virkeligheten. På strekningen Gardermoen Lillehammer er 100 mennesker drept på 10 år. Og på riksvei 3 gjennom Østerdalen går mye tungtrafikk på en smal og ulykkesutsatt veistrekning, raste Guttorm Tysnes.

Første gang

Leder for politikk og strategi i OFV, Vildrid Femoen, innrømmer at måten statistikken er satt opp på, der det skilles mellom såkalte TERN-veier, "gamle" og "nye" fylkesveier, kan gi utslag som i utgangspunktet virker pussige. - Dette er første gang vi kan presentere en så fullstendig og omfattende kvalitetsstatistikk og vi er glade for å få tilbakemeldinger som gjør at vi kan presentere en så god statistikk som mulig, sier Vildrid Femoen.

Kvalitetsundersøkelsen viser ikke overraskende store forskjeller i veistandarden på norske veier. Det er konsulentselskapet Rambøll AS som har hentet ut og analysert tusenvis av data fra Norsk veidatabank. Datauttrekket er bearbeidet og satt sammen til en serie konkrete indikatorer som til sammen viser status for TERN-veier, øvrige riksveier, fylkesveier som tidligere var klassifisert som riksveier og øvrige fylkesveier.

Dette er indikatorene i prosjektet:

 • Ulykkeskostnad, gjennomsnitt per år basert på alle personskadeulykker på aktuelle veityper de siste 10 år
 • Endring ulykkeskostnad, gjennomsnitt siste 2 år mot siste 10 år
 • Ulykkesfrekvens, dødsulykker siste 10 år
 • Veilengde inkludert ramper og armer
 • Veier med fartsgrense under 80 og 90 km/t
 • Gjennomsnittlig kjørefart
 • Gjennomsnittlig fartsgrense
 • Gjennomsnittlig ÅDT (Årsdøgntrafikk)
 • Horisontalkurvatur (hvor svingete veien er)
 • Dekkebredde under 8,5 m (hvor bred/smal veien er)
 • Stigning større enn 5 eller 7 % (hvor bratt veien er)
 • Jevnhet, IRI 3 eller dårligere
 • Trafikkmengde per innbygger og døgn
 • Kjørelengde per innbygger per døgn i km

Også Transportøkonomisk Institutt og OFV AS bidratt i dette prosjektet.

På OFvs hjemmeside, ofv.no finner du data inndelt på fylke og veitype (TERN-veier, riksveier som ikke er TERN-veier, nye fylkesveier og gamle fylkesveier). Forklaringer kommer frem ved å klikke på (X)-boksene.

Data er hentet fra Norsk Veidatabank og bearbeidet av Rambøll. Presentasjonene er utarbeidet av nyhetsgrafikk.no.