Historisk løft

Samferdselsministeren kaller samferdselsbudsjettet i 2011 for et historisk løft. Økningen vil gi mer til vei og bane, men er det nok til å hente inn forfallet?

Kleppa

Kleppa

Publisert Oppdatert

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa innrømmer et beskjedent tiår og at NTP for 2010 ikke har blitt oppfylt, men hun lovte en samlet samferdselsbransje bot og bedring i hennes innlegg på Transport og Logistikkmessen 2010.

Det blir en økning på samferdselssektoren på 2,8 milliarder kroner og vi følger opp Nasjonal transportplan. Videre skal det satset sterkt på vedlikehold samtidig som forfallet skal stanses på vei og bane, konstaterte hun.

I tillegg lovte hun at arbeidet med å ta igjen etterslepet (forfallet) skal begynne.

Etterslepet

Samferdselsnettet skal i 2011 få 29,4 milliarder kroner, dette er mindre enn det som ble lovet i NTP. Likevel er vei og bane budsjettvinnere og Kleppa omtaler dette som et historisk løft for samferdselen i Norge. Hennes påstand om at etterslepet (forfallet, som mange kaller det) nå begynner å tas igjen, hadde nok varierende troverdighet for deltagerne i salen. Hun påminte om at Norge bruker mest på vei i Norden, men at vi kom seint i gang og at vi bygger i hele landet til forskjell fra for eksempel Sverige. Samtidig innrømmer hun å ha mottatt 10 kaktuser fra tidligere statsråder for manglende satsing på jernbanen. Samtidig benyttet hun sjansen til å lansere noen større veiprosjekter i 2011. Selv om disse er avhengig av blant annet økt bruk av bompengeordninger nevner hun følgende prosjekter som aktuelle for 2011:

¿ E18 Sydhavna i Oslo

¿ E134 Skjold - Solheim i Rogaland

¿ Riksvei 7 Sokna - Ørgenvika i Buskerud

¿ E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag

¿ E105 Storskog - Hesseng i Finnmark

¿ E18 Melleby - Momarken i Østfold

¿ E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal

¿ Riksvei 2 Kongsvinger - Slomarka i Hedmark

¿ E18 Gulli - Langåker i Vestfold

¿ E39 Astad - Knutset i Møre og Romsdal

¿ E36 Fønhus - Bagn i Oppland

Høring og runder

Mange skriker om en omorganisering av etatene og en sammenslåing av Jernbaneverket og Statens vegvesen er blitt nevnt. Selv synes samferdselsministeren at det blir litt feil fokus å slå sammen de to, hun synes det er å gå litt langt. Hun vil likevel se nærmere på hva som kan samordnes bedre.

Konflikten om farlig gods på Vestlandsfergene har vært tatt opp på et konstruktivt møte med partene, forklarte hun. Vegdirektøren går nå en runde med saken for å se hva som vil være det klokeste her.

Til spørsmålet om 4 meters høydebegrensning har hun merket seg en del sprikende meninger og hun vil se nøye på dette. Når det gjelder modulvogntog håper hun på å kunne legge frem en utvidet prøveordning på flere strekninger i nær fremtid. Sakene er nå på høring hos veidirektoratet, forsikret hun om.

Fra salen fikk hun spørsmål om hun vill vurdere å tillate kjøretøy over 3,5 tonn inn i kollektivfeltet for å få mer effektiv avvikling av godstransport. Kleppa svarte bare at hun vil se på muligheten. Fra NAF kom spørsmålet om et uavhengig veitilsyn litt mer direkte enn tidligere. Ministeren ble da nødt til å svare at hun stod ved sitt forslag om et veitilsyn underlagt veidirektøren.