Hit går vei-kronene

Det går ingen penger til bygging av firefelts motorvei på E18 gjennom Telemark. Senere i dag vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete holde pressekonferanse rundt satsningen innen samferdsel. Tungt.no er selvsagt på plass og kommer tilbake med mer. I mellomtiden kan du lese om hvor pengene skal gå i listen under. I alt vil man bruke 27,1 milliarder kroner på veg og bane i Norge i 2010.

Publisert Oppdatert

Østfold

Riksgrensen/Ørje - Oslo

502 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for arbeid på E18 på strekningen Riksgrensen/Ørje - Oslo. I tillegg er det regnet med 39 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen videreføres prosjektet Krosby - Knapstad. I tillegg er det satt av midler til blant annet videre planlegging og prosjektering av prosjektet Melleby- Momarken, med sikte på anleggsstart i 2011. Dette er avhengig av at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet gjennom takstøkninger i eksisterende bomstasjoner på E18. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om videre utbygging og finansiering av E18 i Østfold når det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Innenfor rammen for planleggingsmidler er det forutsatt midler til å planlegge videre utbygging av av E18 på strekningben Knapstad - Retvedt - Vinterbru.

E18-prosjektet Krosby - Knapstad

Her er det satt av i alt 350 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av om lag 8 kilometer firefelts veg i kommunene Askim, Spydeberg og Hobøl. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. Ny bru over Glomma og tunnel gjennom Romsåsen inngår i prosjektet, sammen med nødvendig omlegging av lokalvegnettet vestover fra Askim. Anleggsarbeidene startet i august 2007, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2010.

E18-prosjektet Momarken - Sekkelsten

Prosjektet har hatt en kostnadsøkning på om lag 20 millioner kroner utover fastsatt kostnadsramme. I tillegg er det behov for midler til sluttfinansiering av prosjektet Sekkelsten - Krosby som ble åpnet for trafikk i 2006. Totalt er det behov 107 millioner kroner til sluttfinansiering av disse to prosjektene i 2010. Av dette beløpet forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E6 gjennom Østfold

Til prosjektet E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen - Åsgård) er det ført opp i alt 140 millioner kroner. Av dette forutsettes 50 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet, resten er statlige midler. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. Hele prosjektet stod ferdig i november 2008. Midlene i 2010 vil i hovedsak gå til støyskjerming, bygging av rasteplass og legging av slitelag og til sluttoppgjør.

Akershus

E6

Til E16 Wøyen - Bjørum i Bærum er det avsatt 63 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i mai 2009 og omfatter ny firefelts veg på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika. Midlene i 2010 vil bli brukt til fullfinansiering og sluttoppgjør.

Til utbyggingen av strekningen E6 Vinterbru - Assurtjern er det ført opp 87 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år og omfatter bygging av firefelts veg på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe av utbyggingen av E6 mellom Svinesund og Oslo. Midlene i 2010 vil i hovedsak bli brukt til bygging av gang- og sykkelveg, legging av slitelag, støyskjerming, diverse mindre arbeider og til sluttoppgjør.

120 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet "E6 Hovinmoen -  Dal og Skaberud - Kolomoen". Anleggsarbeidene på disse to E6-strekningene tok til i desember 2007, og prosjektene ble åpnet for trafikk i oktober i år. Midlene i 2010 vil bli brukt til restarbeider og tilbakebetaling av forskudd til bompengeselskapet. Prosjektet omfatter første etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Hovinmoen - Dal i Akershus er om lag 10 kilometer lang og bygges med 26,5 meter vegbredde og midtrekkverk. Strekningen Skaberud - Kolomoen i Hedmark er om lag 13 kilometer lang. Fra Skaberud til Skavabakken blir vegbredden 20 meter. Videre nordover til Kolomoen blir samlet vegbredde noe større som følge av at avstanden mellom kjørebanene blir tilpasset terrenget.

1,12 milliarder kroner foreslås til prosjektet E6 Dal - Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal - Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N - Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer av E6. Vegen bygges med 20 meter bredde og midtrekkverk. Nytt løp i Eidsvolltunnelen og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer inngår også i prosjektet, sammen med en rekke andre brukonstruksjoner. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene starter i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2011. Av foreslåtte midler i 2010 forutsettes 1 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Riksveg 2/riksveg 35

Til "Riksveg 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta og riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund med tilknytninger" er det foreslått en statlig investeringsramme på 78,3 millioner kroner for 2010. I tillegg er det regnet med 6 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen finansieres kostnadsøkninger på prosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk, som ble åpnet for trafikk i 2007. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Det er lagt opp til lokalpolitisk behandling i september i år i Akershus og Hedmark fylkeskommuner av et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av riksveg 2 mellom Kongsvinger og Kløfta. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av riksveg 2 på strekningen Kongsvinger - Slomarka i Hedmark så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Det kan derfor bli aktuelt med anleggsstart på prosjektet i løpet av 2010.

E18

Arbeidet med bygging av midtrekkverk på E18 mellom Ringnes og Mastemyr skal videreføres i 2010,

Oslopakke 3

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere orientering om handlingsprogrammet for Oslopakke 3.

I budsjettforslaget for 2010 er det elles lagt til grunn bompengemidler fra Oslopakke 3 til driftstiltak for kollektivtransporten i Akershus og Oslo.    

Oslo

Riksveg 150 Ulvensplitten - Sinsen

Til riksveg 150 Ulvensplitten - Sinsen er det foreslått 985 millioner kroner. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 650 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Oslopakke 3 og omfatter både nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen). Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen), og det skal etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen. Prosjektet omfatter også etablering av ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. Utvikling av Økern T-banestasjon til et viktig kollektivknutepunkt, er også en del av prosjektet, som ventes  åpnet for trafikk i 2013. 

E18 Bjørvikaprosjektet

Til "E18 Bjørvikaprosjektet" er det foreslått en statlig bevilgning på 235,2 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn at det skal brukes 230 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 og 150 millioner kroner i inntekter fra salg av eiendommer i området. Første etappe av prosjektet omfatter ny E18 i en om lag 1200 meter lang tunnel under Bjørvika og Bispevika, mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. 700 meter av denne tunnelen er en såkalt senketunnel. Det skal bygges kryss ved Havnelagret og på Sørenga. I tillegg inngår etablering av en ny vegforbindelse, Østre tangent, i bru over sporområdet ved Oslo S, med tilkopling til Schweigaards gate. I andre etappe skal det bygges nytt lokalt vegsystem i området. Anleggsarbeidet startet i 2005. Første etappe ventes åpnet for trafikk høsten 2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i 2013-2014.

E18 Sydhavna

I Statens vegvesens utkast til handlingsprogram for 2010 - 2013 er det forutsatt bompenger fra Oslopakke 2 til anleggsstart for etableringen av ny atkomst til Sydhavna fra E18 Mosseveien i 2010. - Siden det er utarbeidet forslag til reguleringsplan i tre alternativer med ulike kryssløsninger og linjeføring, er det knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget. Samferdselsdepartementet må derfor komme tilbake til gjennomføringven av prosjektet når det foreligger nærmere avklaringer. 

Hedmark

E6

120 millioner kroner er foreslått bevilget til E6-prosjektet "Hovinmoen - Dal og Skaberud - Kolomoen". Anleggsarbeidene på disse to E6-strekningene tok til i desember 2007, og prosjektet ble åpnet for trafikk i oktober i år. Midlene i 2010 vil bli brukt til restarbeider og tilbakebetaling av forskudd til bompengeselskapet. Prosjektet omfatter første etappe av den planlagte utbyggingen av dagens tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Hovinmoen - Dal i Akershus er om lag 10 kilometer lang og bygges med 26,5 meter vegbredde og midtrekkverk. Strekningen Skaberud - Kolomoen i Hedmark er om lag 13 kilometer lang. Fra Skaberud til Skavabakken blir vegbredden 20 meter. Videre nordover til Kolomoen blir samlet vegbredde noe større som følge av at avstanden mellom kjørebanene blir tilpasset terrenget.

1,12 milliarder kroner foreslås til prosjektet "E6 Dal - Minnesund og Skaberudkrysset". Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av dagens tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal - Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N - Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer av E6. Vegen bygges med 20 meter bredde og midtrekkverk. Nytt løp i Eidsvolltunnelen og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer inngår også i prosjektet, sammen med en rekke andre brukonstruksjoner. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene starter i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2011. Av foreslåtte midler i 2010 forutsettes 1 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Innenfor den samlede investeringsrammen for "E6 Oslo - Trondheim med tilknytinger"  er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på E6 over Bergshøgda.

Riksveg 3

604 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for riksveg 3 Kolomoen i Hedmark - Ulsberg i Sør-Trøndelag. Innenfor denne rammen fullføres arbeidene med breddeutvidelse på strekningen Søndre Bjora bru - Atna. Prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2010. Det foreslåtte beløpet omfatter også 10 millioner kroner til prosjektering og forberedende arbeider på prosjektet "Åsta bru med tilstøtende veg", med sikte på at anleggsarbeidet skal ta til i 2011 og være ferdig 2012. I tillegg prioriteres forskjellige trafikksikkerhetstiltak, og det legges blant annet opp til å starte arbeidet med tiltak mot utforkjøringsulykker på riksveg 3 mellom Opphus nord og Søkkunna bru i Hedmark.  

Riksveg 2/riksveg 35

Til "Riksveg 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta og riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund med tilknytninger", er det foreslått en statlig investeringsramme på 78,3 millioner kroner for 2010. I tillegg er det regnet med 6 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen finansieres kostnadsøkninger på prosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk, som ble åpnet for trafikk i 2007. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Det er lagt opp til lokalpolitisk behandling i september i år i Akershus og Hedmark fylkeskommuner av et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av riksveg 2 mellom Kongsvinger og Kløfta. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av riksveg 2 på strekningen Kongsvinger - Slomarka i Hedmark så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Det kan derfor bli aktuelt med anleggsstart på prosjektet i løpet av 2010, går det fram av budsjettforslaget.

Oppland

E6

Til prosjektet E6 Øyer - Tretten er det foreslått 270 millioner kroner. Av dette beløpet forutsettes 220 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på en 13,5 kilometer lang strekning i Øyer kommune. I prosjektet inngår bygging av en om lag 4 kilometer lang tunnel ved Skarsmoen. Ved at E6 legges i tunnel blir det en innkorting på vel 2 kilometer i forhold til dagens veg. Ny bru for riksveg 254 over Lågen ved Tretten inngår fra 2010 i fylkesvegnettet. Brua bygges som en del av prosjektet med midler fra Oppland fylkeskommune. Samferdselsdepartementet slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at dagstrekningene på E6 bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger og at tunnelen bygges med ett løp og midtfelt. Departementet har bedt Statens vegvesen sørge for at mulighetene for bygging av forbikjøringsfelt utnyttes best mulig innen de økonomiske og planmessige rammene for prosjektet. Anleggsarbeidene skal etter planen ta til i november i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013, mot tidligere forutsatt høsten 2012. 

Innenfor samlet investeringsramme for "E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger" er det satt av midler til å dekke merkostnader ved omlegging av riksveg 4 ved Raufoss som ble åpnet for trafikk i 2006. Disse merkostnadene er i all hovedsak knyttet forlik med entreprenør.

132 millioner kroner er for 2010 foreslått til "E16 over Filefjell", over en egen budsjettpost for dette prosjektet. Innenfor denne ramme skal arbeidene fullføres på delstrekningen Eidsbru - Varpe bru i Oppland. Prosjektet fikk tidligere i år en startbevilgning som en del av tiltakspakken la fram for Stortinget i januar i år. I tillegg er det lagt opp til å begynne arbeidet på delstrekningen Smedalsosen - Maristova - Borlaug i Sogn og Fjordane. Det er også satt av midler til planlegging av den videre utbyggingen av E16 over Filefjell.

Buskerud

Riksveg 7

150 millioner kroner er foreslått til riksveg 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Prosjektet starter ved krysset med E16 på Ve og omfatter bygging av om lag 6 kilometer ny veg i Ringerike kommune. Den nye vegen vil fjerne en vegstrekning med mange svinger, flere krappe kurver og smale bruer. I prosjektet inngår også omlegging av lokalvegnettet og bygging av gang- og sykkelveg. Forberedende arbeider tok til i august 2008, og hovedarbeidene startet i mai i år. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2011.

Det er lagt opp til å videreføre arbeidene med å bygge midtrekkverk i kurver på riksveg 7 i Flå og Nes kommuner. I 2010 starter arbeidene med å etablere sperrefelt eller bred midtmarkering på riksveg 7 mellom Flå og Kjerringvika.

Riksveg 52 - rassikring

10 millioner er kroner er foreslått, over budsjettposten "Rassikring", som statlig ramme for rassikringstiltak for Riksveg 7 Hønefoss - Brimnes og riksveg 52 Gol - Borlaug. Midlene vil bli nyttet til å sikre et rasutsatt punkt på riksveg 52 ved Stongenuten.  

E18

113 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug - Eik). Prosjektet ble åpnet for trafikk i januar 2009, og det omfatter utvidelse av eksisterende veg fra to til fire felt på en om lag 3 kilometer lang strekning nær fylkesgrensen til Vestfold. Midlene i 2010 vil bli brukt til tilbakebetaling av midlertidig omdisponerte midler fra prosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru i 2009. I tillegg er det behov for midler til å fullføre ombyggingen av riksveg 282 som er atkomst til E18. Det vil også bli brukt midler til en del andre restarbeider og til sluttoppgjør. 

Innenfor investeringsrammen for "E18 Oslo - Kristiansand", med tilknytninger, er det satt av midler til å videreføre innløsningen av boliger langs riksveg 23 i Røyken.

Vestfold

E18

Til E18 Kopstad - Gulli er det avsatt 40 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av 12 kilometer firefelts veg i kommunene Horten, Re og Tønsberg, og ble åpnet for trafikk i desember 2007. Midlene i 2010 vil bli brukt til ombygging av tidligere E18, mindre restarbeider, gjenstående kostnader til grunnerverv og til sluttoppgjør. Deler av arbeidene vil gjenstå til 2011. Prosjektet er finansiert ved statlige midler og ved bruk av bompenger. Det er varslet om kostnadsreduksjoner på prosjektet, foreløpig anslått til om lag 200 millioner kroner, sammenliknet med fastsatt styringsramme. 

90 millioner kroner er avsatt til E18 Langåker - Bommestad. Beløpet forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2009 og omfatter bygging av om lag 8 kilometer ny firefelts veg i Sandefjord og Larvik kommuner, vest for dagens E18.  Midlene i 2010 vil bli nyttet til omlegging av tidligere E18 og til sluttoppgjør.

520 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Sky - Langangen, som inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg. Prosjektet skal finansieres ved en kombinasjon av bompenger og statlige bevilgninger, i tråd med tidligere vedtak i Stortinget. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Vegen bygges med 23 meter vegbredde og midtrekkverk. Utbyggingen vil føre til at E18 innkortes med om lag 0,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012. Av de foreslåtte midlene i 2010 forutsettes 500 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

I budsjettforslaget blir det vist til at det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet E18 Gulli - Langåker, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet så snart det foreligger nødvendige avklaringer. Det kan derfor bli aktuelt med anleggsstart i 2010. I tråd med tidligere i behandling i Stortinget er det lagt til grunn at bompengeselskapet stiller til disposisjon 160 millioner kroner til arkeologiske undersøkelser, prosjektering og grunnerverv for delstrekningene Gulli - Langåker og Bommestad - Sky i 2010

Rv 306

Det er lagt opp til å bruke 65 millioner kroner for å videreføre prosjektet riksveg 306 Kirkebakken - Re grense, som i sin helhet finansieres med bompenger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2009. Det omfatter bygging av 4,3 kilometer tofelts veg i Horten kommune, fra kryss med riksveg 29, nord for tettstedet Kirkebakken, til grensen mot Re kommune. Ny riksveg 306 legges utenom tettstedet Skoppum. På resten av strekningen vil vegen gå langs eller nær dagens veg. I prosjektet inngår også nytt gang- og sykkelvegnett ved Skoppum og en miljøtunnel. 

Telemark

E18

520 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Sky - Langangen, som inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg. Prosjektet skal finansieres ved en kombinasjon av bompenger og statlige bevilgninger, i tråd med tidligere vedtak i Stortinget. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Vegen bygges med 23 meter vegbredde og midtrekkverk. Utbyggingen vil føre til at E18 innkortes med om lag 0,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012. Av de foreslåtte midlene i 2010 forutsettes 500 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Samferdselsdepartementet har vurdert det som aktuelt med anleggsstart for utbyggingen av E18 til firefelts veg videre vestover fra Langangen til Dørdal i Telemark i perioden 2010 - 2013. Dette er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av utbyggingen. I tråd med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 - 2019 er det først lagt til grunn statlige midler til utbyggingen i perioden 2014-2019.    

Aust-Agder

E18

21 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Grimstad - Kristiansand. Prosjektet, som ble åpnet for trafikk i år, omfatter bygging av 38 kilometer firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand. Av midlene i 2010 er det forutsatt 18 millioner kroner i bompenger fra Aust-Agderpakka. Midlene i 2010 vil bli nyttet til å dekke merforbruk i 2009 og til Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv. I tillegg er det behov for midler til noen mindre arbeider som ikke inngår i OPS-kontrakten.  Delstrekningen Dyreparken - Rona inngår ikke i Aust-Agderpakka. Statens vegvesens kostnader knyttet til denne strekningen finansieres derfor med statlige midler.

Riksveg 9

For 2010 er det sett av midler til å videreføre prosjektet riksveg 9 Tveit - Krokå - Langeid innenfor Setesdalspakka. Prosjektet fikk i vår - i samband med Stortingets behandling av regjeringens tiltakspakke - en oppstartbevilgning på 10 millioner kroner. Det legges nå opp til anleggstart høsten 2009. Utbyggingen av denne delstrekningen forutsettes fullfinansiert med statlige midler, mens delstrekningen Krokå - Langeid forutsettes delvis bompengefinansiert.

Vest-Agder

E18

140 millioner kroner er foreslått til prosjektet E39 Vigeland - Osestad. Anleggsarbeidet starter i i november 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2011. På den om lag 3,9 kilometer lange delstrekningen Fardal - Udland bygges ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I hver ende av delstrekningen Vigeland - Fardal er det forutsatt å utbedre eksisterende veg i inntil 1,5 kilometer lengde.

21 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Grimstad - Kristiansand. Prosjektet, som ble åpnet for trafikk i august/september i år, omfater bygging av 38 kilometer firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand. Av midlene i 2010 er det forutsatt 18 millioner i bompenger fra Aust-Agderpakka. Midlene i 2010 vil bli nyttet til å dekke merforbruk i 2009 og og Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv. I tillegg er det behov for midler til noen mindre arbeider som ikke inngår i OPS-kontrakten. Delstrekningen Dyreparken - Rona inngår ikke i Aust-Agderpakka. Statens vegvesens kostnader knyttet til denne strekningen finansieres derfor med statlige midler

E39

Innenfor investeringsrammen for E39 Kristiansand - Stavanger - Bergen er det lagt opp til å bygge midtrekkverk på en 1,5 kilometer lang gjenstående strekning mellom Storenes og Tangvall i Vest-Agder.

Arbeidet med å etablere midtrekkverk og tosidig forbikjøringsfelt på en E39-strekning i Søgne skal videreføres.

Rogaland

E39

71 millionar kroner er sett av til E39 Stangeland - Sandved. Prosjektet omfattar utviding av eksisterande E39 frå to til fire felt på ei 2,2 kilometer lang strekning mellom kryss med riksveg 509 og kryss med riksveg 44 i Sandnes kommune. I prosjektet inngår også omfattande støytiltak. Anleggsarbeidet tok til i desember 2008, og prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i juni 2010. Av dei føreslåtte midlane i 2010 skal 41 millionar kroner stillast til rådvelde av Sandnes kommune som forskot. 

Bygginga av forbikøyringsfelt og gang- og sykkelveg på E39 ved Skjebadalen i Rogaland skal førast vidare, og utbetringa av E39 ved Helleland jernbanebru skal kome i gang i 2010.

Riksveg 510

Til prosjektet riksveg 510 Solasplitten i Stavanger og Sola kommuner er det sett av 200 millionar kroner. Prosjektet blir finansiert med bompengar og lokale tilskott. Av midlane i 2012 skal  30 millionar kroner finansierast ved tilskott frå lokalt næringsliv, medan resten blir dekt ved midlar som blir stilt til rådvelde av bompengeselskapet.

Rassikring -  riksveg 13 Osberg

22 millionar kroner er foreslått som statleg ramme i 2010 for å vidareføre rassikringsprosjektet Osberg i Suldal kommune. - Anleggsstarten er blitt forseinka på grunn av manglande planavklaringar for deponering av masse. Dersom nøvendige avklaringar kjem i stand, er det lagt opp til at anleggsarbeidet kan ta til i løpet av 2010.

Haugalandspakka

I budsjettforslaget blir det vist til at styringsgruppa for Haugalandspakka no har kome med tilråding om at om at det bør leggjast opp til lånefinansiering for å framskunde somme prosjekt. Samferdselsdepartementet vil kome tilbake til dette når det ligg føre nærmare avklaringar.

E134

Innanfor ei samla investeringsramme på 131,5 millionar kroner til "E134 Drammen - Haugesund med tilknytingar" har ein prioritert prosjekta E134 Kryss Førrebotn/Furretjørn og riksveg 47 Bøkrysset/Norheim - Bøkrysset. 111,5 millionar kroner av investeringsramma er statlege løyvingar, medan 20 millionar er bompengemidlar. Dei statlege midlane vil i hovudsak bli nytta til mindre utbetringar og til trafikktryggleikstiltak.

Hordaland 

51 millionar kroner er sett av til prosjektet "E39 over Stord". Av dette er 31 millionar kroner foreslått løyvd over statsbudsjettet , medan 20 millionar kroner vil bli stilt til rådvelde av bompengeselskapet. Innkrevjinga av bompengar skal halde fram til utgangen av 2012, i tråd med tidlegare vedtak i Stortinget. Fylkestinget ber om  ytterlegare 75 millionar kroner for at statens del vere 50 prosent. Dette vil bli følgd opp i handlingsprogrammet for Statens vegvesen for 2010 - 2013.

E39

Ombygginga av Nyborgkrysset på E39 i Bergen blir finansiert med tilskott og forskott frå lokalt næringsliv, som del av ei større utbygging til næringsføremål. Med føresetnad om nødvendige avklaringar, er det no venta at anleggsarbeidet kan kome i gang i april 2010.

40 millionar kroner er foreslått til E39 Vågsbotn - Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfattar ei om lag 1,7 kilometer lang strekning ved Vågsbotn. Om lag 1,2 kilometer skal leggjast i ny trasé, medrekna om lag 0,6 kilometer i tunnel. På resten av strekninga følgjer ein i hovudsak eksisterande veg. Prosjektet skal byggjast som tofelts veg, og det er planlagt to kryss på strekninga. I tillegg kjem arbeid med å utvide eksisterande rundkøyring i Vågsbotn og nødvendige omleggingar av lokalvegsystemet. Standarden for tunnelen er ikkje endeleg avklart. Det er difor knytt stor uvisse til kostnadsoverslag og framdrift for prosjektet. I fall det skjer ei snarleg avklaring, kan det no vurderast som aktuelt med anleggsstart i mai 2010. Med ei slik framdrift kan prosjektet opnast for trafikk i 2012. Samferdselsdepartementet vil kome tilbake til gjennomføringa av prosjektet dersom kostnadsoverslag og framdrift blir vesentleg endra. 

Vossapakken

300 millionar kroner er sett av til E16/riksveg 13 Vossapakken, som omlegging av riksveg 13 på strekningane Øvre Granvin - Voss grense og Mønshaug - Palmafoss i kommunane Granvin og Voss. Omlegging av E16 utanom Voss sentrum inngår også i Vossaepakken. I tillegg er det sett av midlar til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle  Vaksdal kommune. Det er lagt til grunn at 210 millionar kroner av dei føreslåtte midlane til Vossapakken i 2010 skal stillast til rådvelde frå bompengeselskapet.

Anleggsarbeida for riksveg 13 Øvre Granvin - Voss grense riksveg 13 Mønshaug - Palmafoss tar til i november, og skal opnast for trafikk i 2012.

Anleggsarbeida for prosjektet "E16 Omlegging forbi Voss sentrum" skal ta til hausten 2010, og det er venta at prosjektet skal opnast for trafikk i 2013.

Riksveg 13

Til ruta riksveg 9 Kristiansand - Haukeligrend  og riksveg 13/riksveg 55 Jøsendal - Hella - Sogndal er det foreslått ei statleg investeringsramme på 107,6 millionar kroner. Ramma skal mellom anna nyttast til vidareføring av prosjekta på riksveg 13 innanfor Vossapakken. Innanfor midlar som er avsette til planlegging for "Riksveg 9 Kristiansand - Haukeligrend og riksveg 13/riksveg 55 Jøsendal  -Hella - Sogndal" er det sett av midlar til å planleggje omlegging av riksveg 13 over Vikafjellet.

Rassikring - riksveg 13 Bugjelet - Brimnes

103 millionar kroner er - over budsjettposten "Rassikring" - avsett til tiltak for "Riksveg 9 Kristiansand - Haukeligrend og riksveg 13/riksveg 55 Jøsendal - Hella - Sogndal.  Innan denne ramma fullfører ein rassikringa av riksveg 13 på strekninga Bugjelet - Brimnes. Prosjektet er venta å bli opna for trafikk i oktober 2010. I tillegg er det, innanfor Vossapakken, sett av midlar til delfinansiering av prosjektet riksveg 13 Øvre Granvin - Voss grense.  Sikring av den rasutsette strekninga i Skjervet inngår i prosjektet.

Sogn og Fjordane

E39

40 millionar kroner er sett av til prosjektet E39 Torvund -Teigen. Prosjektet omfattar ei om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Om lag 2,6 kilometer skal leggjast i tunnel. Bygging av gang- og sykkelveg og tilpassing til lokalvegsystemet inngår i prosjektet. Den nye vegen vil føre til at E39 blir innkorta med 0,9 kilometer. Anleggsarbeidet skal ta til i desember i år, og prosjektet skal opnast for trafikk i 2012.

Innanfor midlar som er sette av til planlegging av utbygging av E39 på strekninga Stavanger - Bergen - Ålesund er det lagt til grunn midlar til å planleggje omlegging av E39 forbi Førde.

Det er lagt opp til å starte arbeid med ombygging av Anda og Lavik ferjekaier på E39 i 2010.

275 millionar kroner er sett av til prosjektet E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfattar omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kviven, med bygging av vel 17 kilometer ny veg frå Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal. I tillegg kjem om lag 3 kilometer sidevegar og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. I prosjektet inngår mellom anna ein tunnel på om lag 6,5 kilometer og tre korte tunnelar og to bruer. Prosjektet vil gi ferjefri stamveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knyte saman ein større bu- og arbeidsmarknadsregion. Samferdselsdepartementet legg til grunn at prosjektet skal fullfinansierast med statlege midlar. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og den nye vegen skal opnast for trafikk i 2012

Over budsjettposten "Rassikring" er det foreslått ei statleg ramme på 6 millionar kroner for E39 - Bergen - Ålesund. Midlane vil bli nytta til mindre rassikringstiltak på E39 ved Loteberget i Eid kommune.

E16

132 millionar kroner er foreslått løyvd til E16 over Filefjell, over ein eigen budsjettpost. Innanfor denne ramme skal arbeida fullføres på delstrekninga Eidsbru - Varpe bru i Oppland. Prosjektet fekk ei startløyving tidlegare i år, som ein del av den tiltakspakka som regjeringa la fram for Stortinget i januar i år. I tillegg er er det lagt opp til å starte arbeidet på delstrekninga Smedalsosen - Maristova - Borlaug i Sogn og Fjordane. Det er og sett av midlar til planlegging av den vidare utbygginga av E16 over Filefjell.

80 millionar kroner er sett av til prosjektet E16 Smedalsosen - Maristova - Borlaug. Prosjektet omfattar omlegging av ei om lag 11 kilometer lang strekning. Ved Borlaug skal det byggjast rundkøyring og ny bru for riksveg 52. Gjennom den tronge, nedste delen av dalføret skal det byggjast ein om lag fire kilometer lang tunnel opp til Maristova. Utbygginga vil fjerne fire rasutsette strekningar. Statens vegesen reknar med at ombygginga vil føre til at E16 kan ta ein større del av vintertrafikken, og at omfanget av kolonnekøyring vil gå ned. Anleggsarbeidet skal etter planen ta til hausten 2010, og prosjektet er venta å opne for trafikk i 2013.

81 millionar kroner er foreslått som statleg ramme til rassikring for "E16 Sandvika - Bergen med tilknytingar". Midlane skal løyvast over budsjettposten "Rassikring" og skal fullfinansiere rassikring av riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrovi - Stølsneset) i Jølster kommune. Prosjektet blir opna for trafikk i november 2009. I tillegg er det sett av midlar for mellom anna å starte rassikring av E16 i Gudvangen i Aurland kommune.

Riksveg 13 over Vikafjellet

Innanfor midlar som er avsette til planlegging for "Riksveg 9 Kristiansand - Haukeligrend og riksveg 13/riksveg 55 Jøsendal  -Hella - Sogndal" er det sett av midlar til å planleggje omlegging av riksveg 13 over Vikafjellet.

Riksveg 15

44,2 millioner kroner er foreslått som statleg ramme for riksveg 15 Otta - Måløy. Midlane skal nyttast skal til ei rekkje mindre investeringstiltak, med hovudvekt på bygging av gang- og sykkelvegar. I tillegg er trafikksikringstiltak prioritert. Det blir mellom anna lagt opp til å starte utbetring av riksveg 15 på strekninga Rise bru - Stryn aust.

Møre og Romsdal

E39

275 millionar kroner er for 2010 sett av til prosjektet E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfattar omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kviven, med bygging av vel 17 kilometer ny veg frå Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sidevegar og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. I prosjektet inngår mellom anna ein tunnel på om lag 6,5 kilometer og tre korte tunnelar og to bruer. Prosjektet vil gi ferjefri stamveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knyte saman ein større bu- og arbeidsmarknadsregion. Samferdselsdepartementet legg til grunn at prosjektet skal fullfinansierast med statlege midlar. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og den nye vegen skal opnast for trafikk i 2012.

Til saman 124 millionar kroner er sett av til prosjektet E39 Renndalen i Møre og Romsdal  - Staurset i Sør-Trøndelag. Prosjektet omfattar utbetring av eksisterande veg over ei strekning på om lag 14 kilometer på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tiltaka er i hovudsak snakk om utviding av vegbreidda, utbetring av kurvar og sanering av avkøyrsler. Anleggsarbeidet tok til i mars 2008, og prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i oktober 2010. I tillegg til den foreslåtte løyvinga på 124 millionar kroner er det lagt til grunn 80 millionar kroner i statlege tilbakebetalingar av forskotteringar frå fylkeskommunalt hald i 2008 og 2009. Tilbakebetalingane er fordelte med 60 millionar kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune og 20 millionar kroner til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Arbeidet med det bompengefinansierte prosjektet E 39 Knutset - Høgset skal førast vidare i 2010. Anleggsarbeidet startar i oktober i år. Det er lokalpolitisk tilslutnad til å utvide bompengeopplegget til også å omfatte strekninga Astad - Knutset. Samferdselsdepartementet vil leggje fram ein eigen proposisjon om dette så snart det ligg føre tilstrekkelege avklaringar.

Riksveg 70

Over budsjettposten "Rassikring" er det sett av i alt 58 millionar kroner til riksveg 70 Oppdal - Kristiansund. Av dette skal 40 millionar kroner gå   ? til riksveg 70 Oppdølstranda.  Denne vegstrekninga er 6,5 kilometer lang og omfattar fire dagstrekningar på til saman 3,3 kilometer og tre tunnelar. På alle dagstrekningane er det risiko for ras. Riksveg 70 blei i juni i år stengd på strekninga Sunndalsøra - Oppdøl, og det blei oppretta båtskyss. Arbeid med  fleire sikringstiltak er i gang, og det blir samtidig arbeidd med planlegging av ein lang tunnel på strekninga, med sikte på at denne kan opnast så snart som mogeleg. Midlane i 2010 vil bli nytta til vidare planlegging, prosjektering, kjøp av grunn og anleggstart på  den lange tunnelen, med sikte på trafikkopning i 2013. I tillegg er det også sett av midlar til å dekkje føresette utgifter til båtskyss i 2010.  

Til prosjektet riksveg 70 Brunneset - Øygarden er det ført opp 100  millionar kroner. Prosjektet omfattar bygging av ein tunnel og utbetring av eksisterande veg på ei om lag 4,6 kilometer lang strekning i Tingvoll kommune. Bygging av gang- og sykkelveg ved Øygarden inngår også i prosjektet. Anleggsarbeida tok til i august i år, og det er  venta at heile strekninga vil stå ferdig hausten 2011. Det er lagt til grunn at midlane i 2010 fullt ut vil bli stilte til rådvelde frå bompengeselskapet.

Til arbeid med oppgradering av Freifjordtunnelen på riksveg 70 i Møre og Romsdal er det sett av 113 millionar kroner. Delar av kostnadene blir forskotterte av Bompengeselskapet for Kristiansund og Freis fastlandssamband (Krifast), Møre og Romsdal fylkeskommunane og kommunane Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. Det er lagt til grunn at forskota skal betalast tilbake frå staten i 2011. Anleggsarbeida tok til i august i år, og det er venta at oppgraderinga vil bli ferdig i 2010. Av det  foreslåtte beløpet for 2010 er 30 milionar kroner forskott.

E136

Til  "E136 Dombås - Ålesund med tilknytningar" er det føreslått ei statleg investeringsramme på 99,2 millionar kroner. Midlane skal i hovudsak nyttast til fleire mindre utbetringar. Det er elles lagt opp til delar av beløpet skal nyttast til å fullfinansiere den gjennomførte utskiftinga av vass- og frostsikringa i tunnelane mellom Ålesund og Ellingsøy og mellom Ellingsøy og Valderøy på riksveg 658.

Sør-Trøndelag

E39

Tilsammen 124 millioner kroner er satt av til prosjektet E39 Renndalen i Møre og Romsdal - Staurset i Sør-Trøndelag. Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg over en strekning på om lag 14 kilometer på fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tiltakene er i hovedsak utviding av vegbredden, utbedring av kurver og sanering av avkjørsler. Anleggsarbeidet tok til i mars 2008, og prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i oktober 2010. I tillegg til den foreslåtte bevilgningen på 124 kroner millionar kroner er det lagt til grunn 80 millioner kroner i statlige tilbakebetalinger av forskotteringar fra fylkeskommunalt hold i 2008 og 2009. Tilbakebetalingene er fordelt med 60 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune og 20 millioner kroner til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

E6

Til prosjektet E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim er det foreslått 149 millioner kroner, medregnet 14 millioner som forutsettes stilt til disposisjon av Trondheim kommune som forskudd. Prosjektet omfatter bygging av ny veg fra Marienborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre langs havna fra Ila til Lademoen. Nordre avlastingsveg legges i kulvert under Skansenløpet. På Brattøra er vegen tilpasset godsterminalen for jernbanen. Ved Marienborg er tunnelengden økt med om lag en kilometer sørover langs Osloveien. Merkostnaden forskutteres av Trondheim kommune.?Anleggsarbeidene startet i 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i mai 2010.

460 millioner kroner er ført opp til prosjektet E6 Nidelv bru - Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet er 370 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim, fra ny Nidelv bruk (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Anleggsarbeidene startet i april i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013.

Innenfor den samlede investeringsrammen for "E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger" er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på E6 mellom Hagen og Gylland.

Nord-Trøndelag

E6

215 millioner er foreslått til prosjektet E6 Værnes - Kvithamar. Av dette beløpet forutsettes 195 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet, mens 20 millioner kroner er statlige bevilgninger. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Vegen bygges som firefelts veg og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Tre rundkjkøringer, blant annet Havnekrysset, inngår i prosjektet. Byggingen av Havnekrysset startet i 2008 med forskutterte midler fra Stjørdal kommune, i samarbeid med Stjørdal næringsforum og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Krysset ble ferdig i august i år. Resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013.

100 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 gjennom Steinkjer (Vist - Jevika - Selli). Prosjektet omfatter bygging av vel 12 kilometer ny veg gjennom Steinkjer. Hele   prosjektet står ferdig i oktober i år. Midlene i 2010 vil i hovedsak gå til å finansiere merkostnader etter raset i Løsberga 30. juni 2008.

Innenfor investeringsrammen for "E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger" prioriteres blant annet bygging av midtrekkverk på E6 ved Svemarka.

Nordland

E6 med tilknytninger - riksveg 80

Innenfor investeringsrammen for "E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger" er det lagt opp til å starte bygging av rundkjøring og andre sentrumstiltak på E6 ved Innhavet. Innenfor den samme rammen er det også satt av midler til å fullføre utbedringen av riksveg 85 Kåringen - Lødingen.

Til prosjektet riksveg 80 Røvika - Strømsnes er det foreslått 245 millioner kroner. ?Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune, og det vil føre til at riksvegstrekningen Fauske - Bodø innkortes med 6,2 kilometer. Av de foreslåtte midlene i 2010 forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Riksveg 80 - Vegpakke Salten

50 millioner kroner er foreslått til riksveg 80 Løding - Vikan, som inngår i den planlagte Vegpakke Salten fase 2. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Utbyggingen planlegges med fire felt, midtrekkverk og gang- og sykkelveg. Ved Løding og Vikan bygges midlertidige tilknytninger til eksisterende veg. Prosjektet vil føre til at riksveg 80 mellom Fauske og Bodø innkortes med om lag to kilometer, og utbyggingen fjerner også et rasutsatt punkt ved Hopshamran. Prosjektet forutsettes delvis finansiert av bompenger, som første del av Vegpakke Salten fase 2. - Bompengeopplegget er ikke avklart lokalt. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Foreslåtte midler i 2010 er med forbehold om at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet.

E10 - rassikring

Over budsjettposten "Rassikring" er det foreslått en statlig ramme på 15 millioner kroner for "E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger. Innenfor denne rammen prioriteres midler til prosjekteringen av av prosjektet E 10 Solbjørnneset - Hamnøy i Vest-Lofoten, med sikte på anleggsstart i 2011. I tillegg prioriteres midler til å sikre to rasutsatte punkt på E6 ved Sandsbotn i Hamarøy kommune.

Troms

Kollektivtransport - 333 millioner kroner er foreslått til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene", en økning på 2,9 prosent fra saldert budsjett 2009. Midlene kan både tildeles byområder som søker om fireårig avtale om virkemiddelbruk og byområder som søker om ettårig tildeling. Ordningen vil gjelde for de samme byområdene som i 2009. Samferdselsdepartementet ønsker i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler tildelt til ettårige avtaler.  Tromsø og seks andre byområder vil bli invitert til å søke om midler, mens Kristiansand og Trondheim vil bli tildelt midler i 2010 i tråd med de fireårige avtalene som ble inngått i 2009.

Finnmark

E6

For riksvegstrekningen E6 Nordkjosbotn - Kirkenes, med tilknytninger, er det foreslått en statlig investeringsramme på 97 millioner kroner for 2010. Midlene er i sin helhet prioritert til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak. Det er blant annet lagt opp til å videreføre omleggingen av riksveg 94 ved Skjåholmen bru/Kargenes i Kvalsund kommune. I tillegg videreføres oppustingen av vegsystemet i Hammerfest sentrum, blant annet deler av riksveg 94.

5 millioner kroner er foreslått som statlig ramme for rassikringstiltak for E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger. Midlene bevilges over budsjettposten "Rassikring". Innenfor denne rammen prioriteres oppstart for sikringen av et rasutsatt punkt på E69 ved Ytre Sortvik i Porsanger kommune.

Da Stortinget i juni i år behandlet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 - 2019 var det tilslutning til regjeringens opplegg med å finansiere utbyggingen av gjenværende strekninger på E6 vest for Alta over en egen budsjettpost. Regjeringen foreslår nå at det for 2010 skal bevilges 150 millioner kroner over den nye budsjettposten. Innenfor denne rammen videreføres prosjektet Jansnes - Halselv. Vurderingene av grunnforholdene er ikke sluttført. Det er derfor knyttet usikkerhet til kostnader og framdrift for prosjektet.

Innenfor den foreslåtte bevilningen på 150 millioner kroner til "E6 Vest for Alta" er det ført opp 50 millioner kroner til prosjektet E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 kilometer lang strekning. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med  om lag 6 kilometer. Fem bruer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg og nødvendig omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 meter lang og bygges delvis som skråstagbru. Dersom det blir tilsutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet, legges det opp til anleggsstart høsten 2010, med forventet trafikkåpning i 2013.