Hurdagene 2008 til helgen

Hurdagene 2008, den største praktiske demonstrasjonen av maskiner og utstyr for skogbruket i Norge, går av stabelen 19. og 20. september i Nannestad.

Publisert Oppdatert

Bak arrangementet står Mathiesen-Eidsvold Værk, Det norske Skogselskap og Skog og landskap.

Skog og landskap presenterer i år følgende prosjekter:

Vibrasjoner i skogsmaskiner kan gi skader hos førerne

Store skogsmaskiner skaper vibrasjoner som kan gi skader hos førerne. Kjøring i ulendt skogsterreng gir kraftige vibrasjoner som forplanter seg gjennom maskinen og havner i kroppen hos føreren. Dette skaper ubehag i nakke, armer og rygg.

Et forskningsprosjekt der Skog og landskap i Norge og Skogforsk i Sverige er aktørene, har kartlagt vibrasjonene i større maskiner, og på bakgrunn av dette kommet med forslag til en nordisk standard for måling av vibrasjoner. Dette skjer i en standardbane hvor målingene skjer i fast hastighet med og uten last. Forskerne i prosjektet vil demonstrere vibrasjonstesting.

Ett pilotprosjekt med målinger av vibrasjonsnivå på 5 lassbærere i Norge viser at over 40 prosent av målingene ligger over det nivå der det er aktuelt å gjøre noe.

Laserteknikk

Laserteknikk brukt for å klarlegge skogsvolum, angi kvalitetsvurderinger av tømmer og finne viktige miljødata er på vei i skogbruket. På Hurdagene presenteres en lasermåler styrt fra bakken som forskerne har forventninger til.

Med stor grad av nøyaktighet gir bakkestyrt lasermålinger takst- og miljødata som er viktig for god skogforvaltning. Utstyret er føreløpig kostbart, men en antar at dette vil redusere feltarbeidet og bli et interessant alternativ til tradisjonell skogtakst. Skog og landskap har i samarbeid med den irske produsenten gjennomført forsøk med bakkestyrt laser i Norge med godt resultat.

Maskinkalkulatorer

En kalkulator som lettere gir skogeiere og entreprenør verdifull informasjon om skogforhold og kostnader ved aktuelle skogdrifter presenteres på Hurdagene. Her kan lokale data settes inn for raskt å komme fram til driftspris i det enkelte skogbestand.

Kartgrunnlaget i skogsmaskinene

Skog og landskap arbeider med grunnlaget for kart over den enkelte skogeiendom for dermed å gi viktig informasjon til bruk i eiendommens skogbruksplan. Viktige skog- og miljødata som entreprenøren må ta hensyn til i sitt arbeid er digitalisert og kommer inn på dataskjermen i maskinen. Slik kan hensyn tas i drifta, grenser mellom bestand blir lette å finne, og feil og konflikter ved hogsten minimaliseres.

Pelletskvalitet

Bruk av trevirke i bioenergi er gjenstand for stor politisk og forskningsmessig interesse. Skog og landskap viser ulik pelletskvalitet ved bruk av bartre- eller løvtrevirke, og innblandet med ulik mengde bark.