Hva mener organisasjonene?

Hva mener bransjeorganisasjonene om Statsbudsjettet? Vi har samlet korte reaksjoner.

Publisert Oppdatert

Norges Lastebileier-forbund NLF:

- For svak satsing på vei rammer hele samfunnet

Regjeringen følger ikke opp sin egen samferdselssatsing i Nasjonal transportplan. Etterslepet i oppfyllingsgrad har økt ytterligere og regjeringen ligger nå 2,3 milliarder kroner etter planen. -Vi er skuffet, fordi et trygt og effektivt veinett er den viktigste forutsetning for effektiv og miljøriktig lastebiltransport, sier NLFs adm. direktør, Olav Slaatsveen i en kommentar på forbundets nettsider.

Han minner om at regjeringen ligger etter i bevilgninger til riksveiinvesteringer. Bare 45 % av Nasjonal transportplan er oppfylt etter to år, det burde vært 50 %, sier NLF-direktøren.

Riktig nok kommer det en økning på 580 millioner til vedlikehold. Men økningen må ses i lys av det totale behovet for vedlikehold, nemlig rundt 18 - 20 mrd på riksveiene. Økningen må også ses i lys av kostnadsutviklingen både innenfor drift og vedlikehold. Den gjør alt veiarbeid dyrere. -Dette er en meget nøktern satsing, sier Olav Slaatsveen. -Etter NLFs oppfatning, vil regjeringens økning på vedlikehold innebære at forfallet kanskje stoppes. Men det vil neppe rekke til å ta igjen forsømt vedlikehold og gi oss det veinettet som samfunnet trenger. 

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF):

- Fornøyd med oppfølging av Transportplan

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen, er i hovedsak fornøyd med regjeringas satsing på transportsektoren.

- Vi er rimelig bra fornøyd med områdene som er viktig for oss, spesielt at regjeringa nå følger opp Nasjonal Transportplan med bevilgninger, sier forbundselederen i en presseuttalelse.

Han trekker også fram at det er bevilget 100 millioner kroner ekstra til kollektivtransporten og mer penger til veivedlikehold. Hansen er også tilfreds med at det blir satset på rassikring. - Hvis jeg skal trekke fram noe vi ikke er helt fornøyd med så er det for små bevilgninger til midtdelere. Vi hadde også håpet at regjeringa hadde kommet med et initiativ i forhold til transportknutepunkter, sier Hansen.

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

- Regjeringen svikter godssjåførene

Årets statsbudsjett viser svært svak innsats når det gjelder bygging av hvileplasser for gods-sjåførene. Denne yrkesgruppa er grovt forsømt av myndighetene. De skal overholde et strengt regelverk for kjøre- og hviletid, men mangler i stor grad hvileplasser. Ellers er rassikring, og satsing på kollektivtrafikk på den positive sida i budsjettet.

- ­Statens Vegvesen har laget et godt opplegg for bygging av rasteplasser. Problemet er at det offentlige overlater til private å bygge og drifte disse plassene. Det er ofte for dårlig økonomisk grunnlag til at det overhodet blir noen bygging. Jeg mener det bør være et offentlig ansvar å bygge og drive disse plassene, sier sektoransvarlig for YTF Gods, Jan Jacobsen.

Transportbedriftenes Landsforening (TL)

- Dårlig framkommelighet gir busspassasjerer i bilkø

Et godt vegvedlikehold er bra for kollektivtrafikken, og er viktig for arbeidsmiljøet for bussjåførene. TL er positive til at regjeringen oppfyller NTP-rammene for drift og vedlikehold, men savner konkrete tiltak for å sikre framkommeligheten i kollektivtrafikken. Den manglende satsingen på framkommelighet for kollektivtrafikken gir for mange busspassasjerer i bilkø.

- Oppfyllingen av rammen for drift og vedlikehold må prioriteres mot å sikre tilstrekkelig vintervedlikehold på vegnettet, og ikke minst må holdeplasser få en bedre tilgjengelighet om vinteren. Spesielt på snørike dager er det viktig å prioritere snørydding som sikrer framkommeligheten for kollektivtrafikken fordi mange setter bilen igjen hjemme på disse dagene, sier næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord i TL.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Svak oppfølging av NTP i statsbudsjettet 2011

Samlet er etterslepet for riksveginvesteringer oppe i ca 2 milliarder kroner etter to år av inneværende Nasjonal Transportplanperiode. -En oppfyllingsgrad på 45 prosent for riksveginvesteringer etter to år er for dårlig, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

 -MEF er imidlertid positiv til at oppfyllingsgraden for trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger er på 50,5 prosent etter to år. Vi mener det er et minstekrav at veksten i forfallet på riksvegene stoppes.

-Statsbudsjettet er for lite framtidsrettet. Anleggsbransjen har ledig kapasitet til å ta på seg flere oppdrag og MEF mener budsjettet for 2011 ville vært en god anledning til å framskynde flere større vegprosjekter. MEF er bekymret for at eldrebølgen i årene som kommer vil binde opp store deler av budsjettet. Da må vi gripe muligheten nå. -Flere av prosjektene i NTP 2014-2019 bør derfor framskyndes til perioden 2010-2013 ved at regjeringen tar i bruk alternative, mer langsiktige finansieringsformer, legger Johannesen til.

 -MEF registrerer med tilfredshet at regjeringen nå har et mer korrekt bilde av kapasitetssituasjonen i anleggsbransjen og at myndighetene i større grad enn før ser nødvendigheten av å bruke hele bredden av anleggsentreprenørbedrifter for å bygge Norges infrastruktur for framtiden, sier Trond Johannesen.

-MEF konstaterer også med tilfredshet at regjeringen inntil videre viderefører regelverket for dagpenger under permittering, sier Johannesen.

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Godt budsjett for vedlikehold av vei og bane

- Satsingen på vedlikehold er positivt, men vi sakker akterut når det gjelder investeringene sier Audun Lågøyr i BNL.

-Det er viktig at Regjeringen dekker inn kostnadsøkningen på funksjonskontraktene, men kanskje like viktig er det at Regjeringen nå legger debatten om omorganisering av drift- og vedlikeholdsområdet dødt, sier Lågøyr

Investeringene til jernbane og vei sakker akterut sammenlignet med målsetningene i NTP. - Det er skuffende at Regjeringen ikke øker investeringene i vei og bane ytterligere, men vi registrerer også at planlegging og prosjektering i større og større grad blir en flaskehals for økt satsing på investeringer, sier Lågøyr.

Les også: "Vi følger opp Nasjonal Transportplan"

Les også: En mrd. til rassikring

Les også: 1,5 mrd mer til drift og vedlikehold

Hva mente de samme organisasjonene i fjor? Les her