Implenia skal bygge infrastruktur i Hordaland

Utbedring og omlegging av vei og bygging av gang- og sykkelvei, samt bygging av ny tunnel bak Tysse sentrum.

Publisert Oppdatert

Implenia Norge signerte 14. november kontrakt med Statens vegvesen for prosjektet i Samnanger kommune. Prosjektet omfatter utbedring og omlegging av Fv. 48 fra Straumsbrua til Gaupholm, inkludert bygging av gang- og sykkelvei. Det skal også etableres gang- og sykkelvei langs Fv. 7 langs Frølandsvatnet.

Tunnelen som skal bygges går mellom Sætrevika og Tysseelva og blir 2,3 km lang med et snitt på T9,5. Det skal bygges betongportaler i begge ender av tunnelen. Det inngår også en gangkulvert under Fv. 48 og to kulverter for elver. Den totale lengden for veistrekningen er 7,5 km. Det eksisterende krysset der Fv. 48 møter Fv. 7 skal omgjøres til rundkjøring. For Samnanger kommune skal det også utføres arbeider knyttet til ny vannledning fra østre tunnelpåhugg til Frøland.

Målet er å flytte gjennomgående trafikk på Fv. 48 fra Tysse sentrum og utbedre veistandarden på strekningen. Forholdene for gående og syklende utbedres både langs Fv. 48 samt langs Fv. 7. Kontraktssummen er på 297 millioner kroner. Arbeidet begynner i november 2012, og strekningen skal være klar til bruk ved slutten av 2014.

Kontrakten er med på å styrke Implenias strategiske tilstedeværelse i Region vest. Oppdraget bekrefter også Implenias målsetning om å bli den ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter i det norske markedet, heter det i en pressemelding fra selskapet.

I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer.

I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer.