Kontrakt om ny Kråkerøyforbindelse

Publisert Oppdatert

Fra doffin.no sakser vi:

Publisert av: Statens vegvesen region øst

Utdrag: Kontraktsformen for denne kontrakten er enhetspriskontrakt.

Kontrakten BRU-02 omfatter arbeider for følgende tre bruer med hver sin stedskode:

K1 Ny klaffebru over Vesterelva

K2 Eksisterende Kråkerøybru

K3 Gangbrua

Denne entreprisen omfatter hovedsaklig arbeider på K1, noen oppgraderingsarbeiderpå K2, samt koordineringsansvar mot entreprise BRU-03 Hydraulikk- og elektroarbeider på alle tre bruene.

Alle bruene skal fjernstyres av Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo (VTS).Operatøransvar, dvs. daglig åpning og lukking for båttrafikk, inngår ikke i kontrakten.

K1 Ny bru over Vesterelva skal bygges med 4 kjørefelt og to fortau. Brua er ca. 100 meter langog skal bygges med tre spenn: to sidespenn og et klaffespenn. Den nye brua skal bygges med en delt klaffog en overliggende motvekt. Klaffen skal løftes ved hjelp av hydrauliske sylindere ogtilhørende styringssystemer. Seilingsbredde skal være 30 meter og seilingshøyde skal være 5,5 meter.

Kontrakten for entreprise BRU-02 Bruarbeider omfatter følgende hovedarbeider:bygging av landkar over fundamentplatebygging av hovedfundament i akse 2 inklusiv tårn i betong over fundamentplatebygging av pilar i akse 3 over fundamentplatebygging av sidespenn i betong med påhengte fortau i stålbygging av stålklaff i hovedspennbygging av balansebom med staglevering og montering av diverse utstyrlevering og montering av rekkverklevering av rekkverk med innstøpningsgods for tilløpsfyllinger

K2: Eksisterende Kråkerøy bru er en tofelts mekanisk klaffebru med to klaffer. Brua ble bygget i 1957,og styres per i dag fra kontrolltårn på brua. Styringssystemet på brua skal ombygges for fjernstyringfra VTS-sentralen i Oslo. I den forbindelse skal det også utføres noen mindre bygningsmessige rehabiliteringsarbeider.

Kontrakten for entreprise BRU-02 Bruarbeider omfatter følgende arbeider:fjerning av eksisterende slitelag, inklusiv fordybling i form av armeringsnettlegging av nytt slitelagombygging av fuger i bakkant av klaffeneutskifting av ståldeler i rullesegment

K3: Gangbrua er en "plastkompositt" bru med to klaffer. Brua styres per i dag fra kontrolltårnet på eksisterende Kråkerøy bru. Styringssystemet på brua skal ombygges for fjernstyring fra VTS-sentralen i Oslo.

Bruarbeider omfatter følgende arbeider: Koordinering mot entreprise BRU-03 Hydraulikk- og elektroarbeider

Fundamenteringsarbeider for K1 Ny Klaffebru over Vesterelva, inklusiv betongfundamentplater,utføres i entreprise BRU-01 Fundamenteringsarbeider.

Levering av hydraulikk og elektrisk utstyr, inklusiv brumaskineriet for K1 Ny Klaffebru overVesterelva, utføres i entreprise BRU-03 Hydraulikk- og elektroarbeider.

CPV: 45221111.