Mangler planleggere

Statens vegvesen mangler folk til å planlegge og ser nå på mulighetene for å få inn planressurser fra utlandet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker å fortsette samarbeidet med anleggsbransjen, selv etter avsløringene om prissamarbeid i asfaltbransjen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker å fortsette samarbeidet med anleggsbransjen, selv etter avsløringene om prissamarbeid i asfaltbransjen.

Publisert Oppdatert

Bygg veier, det finnes jo planer nok, er det mange som sier. Realiteten er en annen, ifølge Statens vegvesen. Å bygge vei krever oppdaterte planer, ikke planer som ble laget for mange år siden og som nå ligger og støver ned i en eller annen skuff.

Til å planlegge trengs det planressurser og Norges samlede planressurser er for lave, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. - Vi arbeider aktivt mot universiteter og høyskoler for å øke interessen for ingeniør- og annen teknisk utdanning innen byggherre og planlegging. Men det løser jo ikke de akutte behovene, så vi ser på mulighetene i utlandet. For tiden er Irland et aktuelt land, sier Moe Gustavsen.

Irland har over flere år bygget mange mil med motorveier, men finanskrisen har bremset irenes byggeiver betraktelig.

Størst risiko

Mangelen på kapasitet, bemanning, rekruttering og kompetanse fremholdes som den største risikofaktoren for Statens vegvesen fremover. Det gjelder spesielt planressurser og byggherrekapasitet.

Statens vegvesen omsatte for 33,5 mrd. kroner i 2010, 6,7 prosent mer enn i 2009. I 2003 omsatte etaten for 23 milliarder kroner. Det har med andre ord vært en bratt økning i aktiviteten med en realvekst på 10 mrd. 2010-kroner. - Fjoråret ble et utfordrende år for oss. Vi hadde en betydelig omsetningsøkning, samtidig som vi gjennomførte en omfattende forvaltningsreform. 17.200 kilometer av det øvrige riksveinettet ble overført til fylkeskommunene og vi gjennomførte en betydelig omorganisering, forklarer vegdirektøren. - Jeg opplever at mange fylkespolitikere er blitt rettere i ryggen etter reformen og jeg tror dette kan ha noe for seg.

Vedlikehold

På vedlikeholdssiden innrømmer vegdirektøren at situasjonen samlet sett er blitt verre etter at han ble ansatt i stillingen sin i november 2007. - Vedlikeholdsetterslepet er økt i denne perioden og det betydelig. I år viser beregningene våre at vi for første gang har fått midler nok til å unngå at forfallet øker ytterligere. Vi er nå i gang med å kartlegge samlet forfall på bruer og tunneler og vil komme med en rapport om dette om kort tid, sier Terje Moe Gustavsen.

Prisutviklingen på drifts- og vedlikeholdskontraktene er en annen hodepine for vegdirektøren. En fortsatt økning vil gjøre det enda vanskeligere å møte vedlikeholdsbehovet på riks- og fylkesveier.