MEF er godt fornøyd

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er godt fornøyd med NTP 2010-2019 som regjeringen la fram fredag.

Publisert Oppdatert

Det er en god plan for infrastrukturutbygging i Norge de neste 10 årene. Det gjenstår nå å se om dette blir fulgt opp i de årlige budsjettene. MEF ser positivt på egne poster for utvalgte investeringsprosjekter, men savner en visjonær drøfting av langsiktig forpliktende finansiering av infrastrukturinvesteringer. MEF er skuffet over at dette ikke er løftet fram i NTP 2010-2019, heter det i en pressemelding fra MEF.

 

I motsetning til transportetatenes forslag til NTP som ble lagt fram for vel ett år siden, satses det nå betydelig på investeringer i både veg og bane i tillegg til drift, vedlikehold og trafikksikkerhet. - MEF er fornøyd med at regjeringen har lyttet til bransjen og erkjenner at det er ledig kapasitet til å gjennomføre flere og større investeringsprosjekter i tillegg til drift og vedlikehold av veg og bane, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF.

 

Løft for riksveginvesteringer

72 milliarder kroner til riksveginvesteringer, herav 10 milliarder til rassikring, er en økning på vel 100 prosent fra NTP 2006-2015. Bompenger kommer i tillegg til dette og utgjør ca 60 milliarder i 10-årsperioden. Denne totalrammen gir et godt grunnlag for å gjennomføre et løft for veginvesteringer i Norge, mener Johannesen.

 

En årlig økning på 2,2 milliarder kroner i forhold til NTP 2006-2015, til å gjennomføre store strekningsvise prosjekter, er et stort skritt i riktig retning for å skape økt forutsigbarhet og en viss garanti for at mange av de viktigste riksvegstrekningene får sin etterlengtede standardforbedring.

 

Alternativ finansiering og nye kontraktsformer

-Skal midlene kunne brukes på en effektiv og god måte slik at vi får mest mulig veg for pengene, må det legges opp til mer forutsigbarhet og langsiktighet i prosjektene. Derfor arbeider MEF for å fremme prosjektfinansiering, eller finansiering som går over hele prosjektperioden, sier Johannesen.

 

Regjeringen foreslår nye kontraktsformer som ser drifts-, vedlikeholds- og investeringsmidler mer i en helhet. MEF vil understreke at slike nye kontraktsformer ikke bare må kunne utføres av de store entreprenørene, men også av mindre entreprenører. MEF ser fram til et samarbeid med Statens vegvesen om dette.

 

MEF registrerer at regjeringen foreslår å legge utvalgte investeringsprosjekter i egne poster for å bidra til en mer effektiv utbygging ved at hele strekningen i større grad kan ses i sammenheng. Utfordringen ligger i Stortingets bevilgning i de årlige budsjettene.

 

Skikkelig satsing på drift og vedlikehold

MEF er fornøyd med en lenge etterlengtet og høyst nødvendig satsing på drift og vedlikehold av riksvegene. 57,7 milliarder kroner foreslås til drift, vedlikehold og trafikktilsyn, ca 1,3 milliarder kroner mer pr år enn i inneværende NTP-periode.

 

Satsing på jernbane

MEF er meget godt fornøyd med regjeringens satsing på krysningsspor og godsterminaler som vil doble kapasiteten for gods på bane. Dette er investeringer som vil gi stor trafikksikkerhetsgevinst og stor miljøgevinst. I tillegg vil dette forbedre den generelle framkommeligheten på vegnettet.

 

NTP bare om riksveger - uheldig oppdeling

MEF konstaterer at tidligere stamveger nå skal betegnes riksveger og at tidligere riksveger skal betegnes fylkesveger som følge av Forvaltningsreformen. NTP omhandler nå derfor bare riksvegene siden fylkesvegene ikke lenger er statens ansvar. Fylkesvegene vil bli omtalt i Kommuneproposisjonen som kommer i mai. MEF er skeptisk til denne oppdelingen som medfører en fragmentering av kompetansemiljøet for vegforvaltningen.