MEF er skeptiske til lav oppfølgingsgrad

MEF mener det er avgjørende for å sikre god forutsigbarhet at oppfølgingsgraden for veg- og baneprosjekter styrkes utover regjeringens forslag.

-MEF har ventet spent på hva som ville stå i budsjettet om det varslede vegselskapet. Nå venter vi fortsatt i spenning på saken som vil komme fra Samferdselsdepartementet om dette senere, sier Trond Johannesen.

-MEF har ventet spent på hva som ville stå i budsjettet om det varslede vegselskapet. Nå venter vi fortsatt i spenning på saken som vil komme fra Samferdselsdepartementet om dette senere, sier Trond Johannesen.

Publisert Oppdatert

Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014. Dette er en økning på 6,3 milliarder kroner (16,2 prosent), fra saldert budsjett 2013. 22,7 milliarder kroner går til vegformål, mens 18,7 milliarder kroner vil gå til jernbane. Samlet er dette 4,7 milliarder kroner lavere enn gjennomsnittlig årlige ramme for Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2017, og utgjør en oppfølgingsgrad på 21,8 prosent for veg.

- MEF er skeptiske til en så lav oppfølgingsgrad. Det skaper usikkerhet om NTP som langtidsplan for veg og bane. Vi mener det er betydelig rom for den kommende regjeringen til å øke investeringsrammen, som i gjeldende budsjett er alt for lav, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Lav oppfølging for prosjekt på egne poster

To av tre samferdselsprosjekter som er oppført som egne poster i statsbudsjettet har lav oppfølgingsgrad etter første år i NTP 2014-2023. Nytt dobbeltspor Oslo-Ski og E16 over Filefjell har en oppfølgingsgrad på henholdsvis 10,8 prosent og 19,4 prosent.

- Disse prosjektene videreføres fra forrige NTP-periode. Der hadde også disse svært lav oppfølgingsgrad, på litt over 60 prosent siste fireårsperiode. Det er uheldig at man ikke klarer å skape større forutsigbarhet i framdriften. Forutsigbarhet er svært viktig for anleggsbransjen, og da må rasjonell framdrift vært høyt prioritert. MEF har forventninger til at den kommende regjeringen gjør noe med dette, påpeker Trond Johannesen.

Vedlikeholdssatsing?

Regjeringen uttaler i statsbudsjettet at veksten i forfallet på vegnettet vil stanses

tidlig i planperioden for NTP 2014-2023, og forfallet vil bli redusert i løpet av perioden. Forfallet på riks- og fylkesvegnettet er estimert til 76-122 milliarder kroner.

- Vi stiller spørsmålstegn ved oppfyllelsen av denne ambisjonen. Regjeringens målsetting om å stanse forfallet forutsetter, slik det er beskrevet i Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017, at Statens vegvesen evner å gjennomføre effektiviseringstiltak internt, tilsvarende 10-15 prosent av byggekostnadene. Disse besparelsene skal gå til styrking av vedlikeholdet. Vi mener det foreløpig er usikkert når gevinstene av besparelsene kommer, og hvor store de blir. Noe Statens vegvesen også erkjenner, understreker Trond Johannesen.

Videregående opplæring - Positivt med tilskudd til påbygging

Det bevilges i budsjettet 106,1 millioner kroner i tilskudd til påbygging for generell studiekompetanse etter fagbrev.

- Vi mener dette er positivt, da det kan føre til at flere vil velge å ta fagbrev. Dette kan bidra til å demme opp om frafallet i den videregående skolen, ved at flere ender opp med en yrkesutdanning og muligheter for arbeid, sier Trond Johannesen.

Redusert formuesskatt og arveavgift

Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten til 1 million kroner, fra dagens 870 000 kroner. Regjeringen foreslår også å heve fribeløpet i arveavgiften fra 470 000 kroner til 1 million kroner.

- MEF mener en økning i bunnfradrag på formuesskatten er et skritt i riktig retning, men formueskatten vil likevel etter denne endringen utgjøre en betydelig utfordring for mange av våre medlemmer. Vi vil oppfordre den kommende regjeringen til å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital, avslutter Trond Johannesen.