MEF foreslår Teknisk beregningsutvalg for samferdselssektoren

Dagens beregningsmetoder for samferdselsprosjekter mangler tillit. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) foreslår derfor å opprette et Teknisk beregningsutvalg for samferdselssektoren (TBU-S).

Publisert Oppdatert

Det er i dag en betydelig usikkerhet knyttet til lønnsomheten av samferdselsinvesteringer.

Ifølge Nasjonal transportplan for inneværende periode taper Norge 43 øre for hver krone som investeres i vei og bane. Få har tillit til disse beregningene, som også i stor grad ignoreres politisk.

MEF mener at man ved hjelp av et TBU-S vil kunne oppnå enighet om en fornuftig måte å beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av samferdselsinvesteringer på. Dette vil etter all sannsynlighet også føre til at langt flere prosjekter vil bli vurdert som lønnsomme enn det som er tilfelle i dag.

Ulønnsomme

Det er bred enighet om at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter bør gjennomføres så raskt som mulig. Når man ikke kjenner verdien av en investering, er det imidlertid svært vanskelig å argumentere godt for om den bør gjennomføres eller ikke. MEF tror mange gode - ofte store - prosjekter ikke gjennomføres, eller gjennomføres for sent og for langsomt, fordi prosjektene har blitt vurdert som ulønnsomme og dessuten karakteriseres som offentlig forbruk.

- Få samferdselsprosjekter blir i dag vurdert som lønnsomme. Vi tror dette skyldes beregningsmetodene og et for høyt krav til avkastning. Et eksempel på dette er den etterlengtede utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Investeringen er på cirka 11 milliarder kroner og antas å ha en nettonytte på minus fem milliarder kroner. Dette illustrerer behovet for å gå igjennom beregningsmetoden som brukes, sier administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen.

Offentlige rapporter

MEF ønsker at Samferdselsdepartementet oppnevner TBU-S og at det settes sammen av representanter fra berørte departementer og etater, samt organisasjoner som representerer ulike interessenter. Utvalget skal bidra til at alle interessenter får tilgang til beregningene som gjøres og forstår hvordan de er gjort. Dette sikres ved at berørte parter deltar i utvalget og at alle rapporter er offentlige, noe som også vil stimulere til en bedre debatt omkring verdien av samferdselsinvesteringer.