MEF fornøyd med at NTP oppfylles i statsbudsjettet for 2013

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) fornøyd med at NTP oppfylles i statsbudsjettet for 2013.

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, synes det er viktigere enn noen gang å investere i vei og bane. Arkivfoto.

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, synes det er viktigere enn noen gang å investere i vei og bane. Arkivfoto.

Publisert Oppdatert
Trond Johannesen, MEF

Trond Johannesen, MEF

MEF er fornøyd med at Nasjonal transportplan oppfylles i statsbudsjettet for 2013. MEF er imidlertid bekymret for at bevilgningene til drift og vedlikehold ikke er tilstrekkelig til å redusere forfallet på vegnettet i betydelig grad. 

 

Riksveger og bane

I alt 36 mrd. kr skal benyttes til samferdselsformål til neste år. Bevilgningene til veg øker med om lag 1,6 mrd. kr sammenlignet med fjoråret, til 17,8 mrd. kr. I tillegg kommer 9,5 mrd. kr i bompengefinansiering. MEF konstaterer at økningen i bompenger er betydelig.

 Investeringene øker med 10 prosent. Bevilgningene til drift- og vedlikehold av riksveger øker med ca 600 mill. kr som er en vekst på ca. 12 prosent fra i fjor. Statens vegvesen har imidlertid anslått at det vil koste 25-40 mrd. kr å fjerne forfallet på riksvegnettet. MEF er derfor bekymret for at vedlikeholdsbevilgningene ikke vil være tilstrekkelig for å reversere forfallet på vegnettet i betydelig grad.

 

Bevilgningene til jernbaneformål økes med 1,8 mrd. kr. MEF registrerer at Nasjonal transportplan etter fire år oppfylles med henholdsvis 100,3 prosent både for veg, uten bompenger, og 103,5 prosent for bane.

 

MEF er fornøyd med at større prosjekter som ferdigstilles i 2013, og som planlegges igangsatt, har en god distriktsprofil.

 

Fylkesveger

Rammetilskuddet som anvendes til vegformål i fylkene fordeles som i 2012 og prisjusteres. Til drift og vedlikehold bevilges 2,8 mrd. kr og 1,8 mrd. kr til investeringer i 2013. I tillegg utnyttes rentekompensasjonsordningen med en samlet ramme på 2 mrd. kr.

 

Prosjektfinansiering

MEF konstaterer at regjeringens satsing på prosjektfinansiering på egne poster samlet sett ikke har vært vellykket. Det er urovekkende når to av tre prosjekt har en oppfyllingsgrad på ca 60 prosent etter fire år. MEF mener det er skuffende at regjeringen ikke tenker nytt når det gjelder prosjektfinansiering.

 

Oppheving av momsfritaket på veg

MEF er positiv til at momsfritaket på veg blir opphevet fra 2013. Dette vil gi mindre byråkrati, og redusere de administrative oppgavene som er pålagt entreprenøren.

 

Permittering og dagpenger

MEF savner en nærmere evaluering i forbindelse med innskjerpingen av regelverket for dagpenger under permittering. Anleggsbransjen sliter fortsatt med betydelig permittering på grunn av varierende oppdragsmengde. Regelverket slik det praktiseres i dag medfører oppsigelser og økt bruk av midlertidig arbeidskraft ved økende oppdragsmengde.

 

Landslinjene

MEF registrerer en økning i bevilgningene til landslinjene i videregående skole på 6 millioner fra 179 millioner kroner i 2012 til 185 millioner i 2013-budsjettet. Dette er en økning på ca 3,5 prosent, som er noe høyere enn en ren inflasjonsjustering.