Meltveit Kleppa: - Taktskifte for norsk samferdsel

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ber de statlige samferdselsetatene skru opp planleggingstakten. Fra 2014 – 2023 skal det brukes langt mer penger.

Publisert Oppdatert

6. april sendte samferdselsdepartementet nye retningslinjer til etatene og Avinor, den såkalte Retningslinje 2. De viser blant annet de politiske målene for transportpolitikken. "Målene skal være førende for etatenes og Avinors arbeid i planfasen, og skal legges til grunn både for prioriteringene i anbefalt strategi og for prioriteringene ved alternative rammenivå. Det skal redegjøres for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved de ulike rammenivåene", heter det i brevet.

- Regjeringen legger med dette til rette for et nytt løft innen samferdsel, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. - Vi er inne i et taktskifte i norsk samferdsel, vi styrker kollektivtransporten, ruster opp veiene og bygger nye. Jernbanen blir fornyet og nye spor blir bygd, sier Meltveit Kleppa.

I perioden 2014 - 2023 skal de statlige samferdselsetatene, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket, planlegge ut fra en årlig basisramme på fire milliarder kroner mer enn de statlige bevilgningene for 2011. Det skal også lages alternative planer som er inntil 45 prosent høyere enn denne basisrammen.

Retningslinjene skal være førende for det videre arbeidet med den nye Nasjonal Transportplan som skal legges frem for Stortinget tidlig i 2013.

De viktigste føringene er en klar prioritering av kollektive løsninger i byområdene og vei i distriktene. Mer av godstransporten skal over fra vei til sjø og bane.

Avinor og transportetatene skal ellers ta utgangspunkt i disse hovedmålene:

  • Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.
  • En visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.
  • Holde nede klimautslippene, redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylla nasjonale mål og de internasjonale forpliktelsene Norge har på miljøområdet.
  • Transportsystemet skal være universelt utformet