Mer midtrekkverk og bedre veger

Vegvesenet åpner for midtrekkverk på veger med lavere trafikk enn dagens krav og ønsker å bygge lik vegstandard over lengre strekninger. Midtrekkverk øker trafikksikkerheten, men løser ikke alle trafikksikkerhetsproblemer på norske veger.

Publisert Oppdatert

Vegene i Norge bygges ofte ut i korte strekninger over lang tid. Det ønsker Statens vegvesen å få en slutt på. Nå ber Vegvesenet om mulighet til å bygge samme vegstandard over lengre strekninger. Samtidig foreslår Vegvesenet å redusere dagens krav om gjennomsnittstrafikk per døgn for bygging av midtrekkverk fra minst 8000 til 6000. Statens vegvesen åpner også for at midtrekkverk kan vurderes ved lavere trafikk enn en gjennomsnittstrafikk på 6000.

Jakter på sjeldnere ulykkestyper

- Dagens krav for midtrekkverk ble valgt ut fra statistikk som viser en markert ulykkesøkning ved en gjennomsnittstrafikk på mer enn 8000 per døgn. De fleste vegene her i landet har lavere trafikk og vi reduserer derfor kravene til gjennomsnittstrafikk på veger med midtdeler for å redusere ulykkestallene ytterligere. Nå vil vi øke antallet km med midtrekkverk for å redusere de sjeldnere ulykkestypene, sier Lars Erik Hauer, direktør for Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Færre drepte og hardt skadde

- Hvis vi fullfører bygging av midtrekkverk etter dagens regelverk vil vi etter beregningene redusere antall ulykker med drepte og hard skadde med 35-40 personer i året. Bygger vi midtdeler på alle veger med en gjennomsnittstrafikk på over 6000 viser beregninger en ytterligere reduksjon på 15 drepte eller hardt skadde hvert år, opplyser Hauer. -Dersom grensen for midtrekkverk blir senket til 4000 per døgn vil vi få en ytterligere reduksjon på 15 drepte eller hardt skadde.

Prislapp fem milliarder

Midtrekkverk på alle veger med gjennomsnittstrafikk på 6000 eller mer per døgn øker behovet for riksveginvesteringer. Økningen er anslått til 5 mrd kr. Reduseres kravet til 4000 er økningen anslått til ytterligere 8 mrd kr, det vil si 13 mrd kr mer.

-Midtrekkverk handler ikke bare om penger og ulykker. Mer midtrekkverk får konsekvenser for arealressurser, myke trafikanter, miljøinngrep og behovet for lokalveger. Grensen på 6000 er en rimelig avveining mellom mange hensyn. På veier med mindre trafikk enn 6000 i gjennomsnitt er mange av ulykkene utforkjøringer, sier Hauer.