Mer til utbedring av riksveger og jernbane

Regjeringen har fredag i statsråd foreslått flere endringer i Samferdselsdepartementets budsjett for 2012.

Ras som dette stort steinraset ved Midtbekktunnelen i Oppdølsstranda 24. august 2008, er en stadig trussel i Norge.

Ras som dette stort steinraset ved Midtbekktunnelen i Oppdølsstranda 24. august 2008, er en stadig trussel i Norge. Foto: Statens Vegvesen

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Marit Arnstad skar fredag igjennom og tillot lengre tømmervogntog.

Samferdselsminister Marit Arnstad skar fredag igjennom og tillot lengre tømmervogntog. Foto: Olav Heggø - Fotovisjon

- Endringene omfatter blant annet i alt 10 millioner kroner til utbedringer etter ras og flom på riksvegnettet i Buskerud, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og ti millioner kroner til utbedring av en ulykkesutsatt strekning på E39 i Lyngdal kommune i Vest-Agder, opplyser samferdselsminister Marit Arnstad.

- Til gjenoppbygging og utbedring etter ras på Dovrebanen, ved Soknedal i Sør-Trøndelag, foreslår regjeringen 50 millioner kroner, mens det til planlegging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski er foreslått ytterligere 40 millioner kroner.

Forslaget omfatter også en utbetaling på nær 92 millioner kroner til Hurtigruten ASA. Utbetalingen gjelder justering av godtgjørelse som følger av en tilleggsavtale mellom staten og selskapet for perioden 2008 - 2011. Justeringen er en oppfølging av en dom som EFTA-domstolen avsa i oktober i år.

10 millioner kroner til utbedringer på riksvegene - etter ras og flom

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner over statsbudsjettet for 2012 - for å dekke utgifter til utbedringer og fjellsikring på riksvegnettet, etter ekstremvær med utglidinger, ras og flom.

Det foreslåtte beløpet er fordelt med to millioner kroner til Buskerud, to millioner kroner til Sør-Trøndelag og seks millioner kroner til Nord-Trøndelag.

Utbedring av E39 Skolandssvingen i Vest-Agder: 10 millioner kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å dekke kostnadsøkninger for trafikksikkerhetsprosjektet E39 Skolandssvingen i Lyngdal kommune i Vest-Agder. Prosjektet omfatter utbedring av en ulykkesutsatt strekning på om lag én kilometer. Arbeidet betyr blant annet at sikten blir bedre i flere farlige svinger.

Dovrebanen: 50 millioner kroner til utbedringer ved Soknedal

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner over Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett for å dekke merutgifter til utbedringer etter et stort ras ved Soknedal mellom Støren og Berkåk på Dovrebanen, i Sør-Trøndelag. Raset skjedde i mars i år og førte til at strekningen var stengt i nær to måneder. Hele sporfyllingen og deler av terrenget under jernbanesporet raste ut over en lengde på 35 meter, mer enn 180 meter over dalbotnen. Arbeidet med å bygge opp igjen sporet har vært svært omfattende.

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski: 40 millioner kroner mer til planlegging

Regjeringen foreslår at bevilgningen til prosjektet "Nytt dobbeltspor Oslo - Ski" skal økes med 40 millioner kroner over budsjettet for 2012. Økningen har sammenheng med at Jernbaneverket i år har gjennomført et mer omfattende arbeid med å vurdere løsninger for tunnelutbygging i forbindelse med detalj- og reguleringsplaner for Oslo - Ski, enn det som var forutsatt i tidligere vedtatt budsjett.

I forslaget blir det vist til at gjennomførte vurderinger gir et godt grunnlag for framdriften i den videre planleggingen av prosjektet, med sikte på mulig start i 2014.

Utbyggingen av nytt dobbeltspor Oslo-Ski gir store muligheter for anleggsbransjen. Her fra utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika i 2008.

Utbyggingen av nytt dobbeltspor Oslo-Ski gir store muligheter for anleggsbransjen. Her fra utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika i 2008.