Nå skal det ryddes opp i vegvesenet

Statens vegvesen intensiverer nå arbeidet med å rette opp feil og mangler ved etatens virksomhet. Kvalitetssystemet skal videreutvikles

Publisert Oppdatert

Etaten har i flere år fått vesentlige merknader fra Riksrevisjonen, noe som anses for å være svært uheldig. Det har vært løpende arbeidet med disse utfordringene, men Etatsledelsen ønsker nå å intensivere arbeidet med å få rettet opp manglene.

I midten av februar vedtok ledelsen i etaten å iverksette en rekke tiltak:

Sporbarhet faktura/kontrakt: Følge opp at interne kontrollrutiner utføres i regionene, samt skal gjøre informasjon om rammeavtaler lettere tilgjengelig. Landsdekkende regnskap skal intensivere stikkprøvekontroller. Endringer i det elektroniske fakturaarkivet skal gjennomføres.

Anleggs- og prosjekteringskostnader: Innskjerping av at konkurransegrunnlag følger standard bestemmelser. Følge opp i ny organisasjon at byggherreseksjonene i regionene har tilstrekkelig kompetanse og bemanning, teoretisk og praktisk, til å sørge for kvalitetssikring av konkurransegrunnlag.

Konvensjonalbot: Evaluere effekten av eget konteringsbilag for konvensjonalbot, som ble innført i 2008, samt gjennomføre ytterligere tiltak for å forbedre den regnskapsmessige kvaliteten.

Rekvirering: Regionenes rutiner med rekvirering av fylkesvegmidler og bompenger skal skjerpes og følges opp.

Mindre forbruk: Månedlig regnskapsrapportering, samt at kvalitetssikringsrutiner for regionene i denne forbindelsen utarbeides.

Kontrollvirksomheten: Nåværende ansatte skal kvalifiseres til å arbeide innenfor fagområdet, samt at kontrollverktøyene skal forbedres.