Narviks sorte gull

Mange millioner tonn jernmalm er gjennom årene skipet ut fra Narvik. Nå bygges en ny terminal som skal driftes av Grieg Logistics. Nye maskiner, utstyr og ansatte skal snart håndtere mange tusen tonn malm pr døgn.

Bård Andreassen, direktør ved Grieg Terminals Narvik, viser oss tegningene av den nye Fagernesterminalen slik den skal bli når den blir ferdig.

Bård Andreassen, direktør ved Grieg Terminals Narvik, viser oss tegningene av den nye Fagernesterminalen slik den skal bli når den blir ferdig.

Publisert Oppdatert
Fra nye Fagernesterminalen skal det innen 2015 leveres over fire millioner tonn magnetitt-konsentrat årlig.

Fra nye Fagernesterminalen skal det innen 2015 leveres over fire millioner tonn magnetitt-konsentrat årlig.

Distriktssjef for Nordland/Troms sør, Jørgen Gulstad (t.v.) og salgssjef gjenvinning/rivning, Knut Grepperud, begge Volvo Maskin, foran den kundetilpassede skuffa (8,2 m3) på hjullasteren L350F.

Distriktssjef for Nordland/Troms sør, Jørgen Gulstad (t.v.) og salgssjef gjenvinning/rivning, Knut Grepperud, begge Volvo Maskin, foran den kundetilpassede skuffa (8,2 m3) på hjullasteren L350F.

Det er Peab som har entreprisen på bygging av den nye terminalen. Betongkonstruksjonen til venstre på bilde skal bli en lagerhall på ca. 10.000 m2 hvor jernmalmen lagres før den lastes ombord i skipene.

Det er Peab som har entreprisen på bygging av den nye terminalen. Betongkonstruksjonen til venstre på bilde skal bli en lagerhall på ca. 10.000 m2 hvor jernmalmen lagres før den lastes ombord i skipene.

Tre prøvetog ble losset med to Volvo-gravere plassert på stålramper over malmvognene. Graverne tilhører Taraldsvik Maskin AS.

Tre prøvetog ble losset med to Volvo-gravere plassert på stålramper over malmvognene. Graverne tilhører Taraldsvik Maskin AS. Foto: foto: Taraldsvik Maskin

Grieg Logistics har kjøpt tre Volvo L350F. To er allerede tatt i bruk, mens den tredje leveres til våren. I tillegg har selskapet kjøpt en mindre hjullaster, Volvo L120G.

Grieg Logistics har kjøpt tre Volvo L350F. To er allerede tatt i bruk, mens den tredje leveres til våren. I tillegg har selskapet kjøpt en mindre hjullaster, Volvo L120G.

Ofotbanen:

Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. Driftsmessig er den en del av Malmbanan som går mellom Luleå og Narvik. Ofotbanen er 42 km lang og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna. Det transporteres 15,9 mill. tonn gods per år på Ofotbanen, og det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge tillsammen.

Ofotbanen ble åpnet for trafikk 15. november 1902. Den høytidelige åpningen skjedde et halvt år senere, da ingen av de høyeste øvrighetspersonene hadde lyst til å reise til det høye nord i mørketiden. Ofotbanen ble elektrifisert i 1923 og er verdens nordligste elektrifiserte jernbane.

Malmtogene går døgnet rundt, hele året. Ofotbanen eies og vedlikeholdes av Jernbaneverket, og vedlikeholdet har svært høy prioritet. Strekningen går for øvrig gjennom noen av landets mest naturskjønne omgivelser langs Rombaksfjorden og Norddalen.

Ofotbanen er en av de fire norske jernbanestrekningene som er fastlagt av UNECE som internasjonal hovedtransportstrekning. (Kilde: Wikipedia)

Magnetitt:

Magnetitt, magnetjernstein, mineral som består av jernoksid, Fe3O4, med 72 % jern. Det er svart og metallisk, tungt og sterkt magnetisk. Krystalliserer kubisk med spinell-struktur. Finnes utbredt i små mengder (aksessorisk) i en rekke bergarter og er til dels anriket i sandavleiringer. I større forekomster utgjør det en svært viktig jernmalm. Kirunamalmene er magnetittmalmer som er dannet magmatisk. Av norske jernmalmforekomster har Sør-Varanger og Fosdalen magnetittmalmer, mens Rana og Søftestad har en blanding av magnetitt og hematitt. Magnetitt finnes også på skarnforekomster ved Arendal og i Oslofeltet. (Kilde: Store norske leksikon)

Grieg Logistics:

Grieg Logistics er en nasjonal leverandør av skipstjenester og terminaloperasjoner til olje og gass, shipping, offshore, maritim og generell industri. Selskapet har et stort antall avdelinger rundt om i Norge.

Grieg Logistics er en del av Grieg Group. Selskapets historie strekker seg tilbake til 1884 da Joachim Grieg etablerte seg som skipsmegler i Bergen. I dag opererer konsernet globalt innenfor en rekke virksomhetsområder, blant annet shipping, havneoperasjoner, skipsmegling, maritime informasjonssystemer, investering og fiskeoppdrett. Konsernet sysselsetter i underkant av 2000 ansatte. Grieg Group er en familiebedrift.

I over hundre år har jernmalm blitt fraktet på tog fra Sverige til Narvik. Årsaken til at Narvik i sin tid ble valg som utskipingshavn for svensk malm, var at Bottenvika frøs til om vinteren. Høsten i 1902 sto Ofotbanen ferdig og utskiping fra havna i Narvik kom i gang. I de senere årene er SILA-terminalen som eies av LKAB bygget om for mange hundre millioner kroner.

Nå bygges en ny terminal på andre siden av fjorden, på Fagernes. Den nye Fagernesterminalen bygges for å ta i mot malm fra gruven Kaunisvaara i Sverige. Malmen blir først transportert med vogntog med tillatt totalvekt på 90 tonn fra gruva til jernbaneterminalen i Pitkäjärvi. Her blir, eller rettere sagt vil bli når terminalen i Narvik er fullt operativ, malmen lastet over i togsett med til sammen 27 malmvogner for så å fraktes på skinner til den nye terminalen.

Prøvelast

Det er selskapet Northland Resources som gjør hele investeringen ved den nye terminalen. Northland Resources er et internasjonalt gruveselskap som for tiden har konsentrert driften om to store prosjekter i Europa, ett i Sverige og ett i Finland.

I forbindelse med etableringen av Fagernesterminalen bygges det blant annet ny kai, lossestasjon for jernbanevognene, lagerbygg (140 x 70 meter), bygg hvor togene kan avises og installasjon (transportbånd) for lasting av skip. Det er Peab som har entreprisen for store deler av byggearbeidene. Anlegget skal stå ferdig til august og vil koste et sted mellom 800 til 1000 millioner kroner.

Da vi besøkte Fagernesterminalen i januar var det hektisk anleggsvirksomhet. De enorme murveggene til den nesten 10.000 kvadratmeter store lagerhallen var på plass og snart skulle bygging av taket begynne. Fundamentene til lossestasjonen og avisningshallen sto ferdige.

Samtidig som byggearbeidene gikk for fullt, hadde tre prøvetoglaster med til sammen over 5000 tonn malm blitt losset og lagret i en midlertidig hall. For å få løst oppgaven med lossingen, var to kraftige stålramper bygget over togskinnene. Oppe på hver av de to rampene ble en Volvo ECR305C og en EC480D plassert.

De to Volvo-graverne gravde malmen ut av vognen og lastet den over på lastebiler. På denne måten kunne to og to malmvogner losses for hver forflytning av togsettet. Volvo-graverne tilhører entreprenørselskapet Taraldsvik Maskin AS som har base i Narvik. Volvoene ble innkjøpt da de fikk oppdraget med lossingen. Selskapet har flere maskiner gående på anlegget.

3600 t/t

Grieg Logistics underskrev kontrakten om drift av Fagernesterminalen for snart ett år siden. Bård Andreassen, direktør ved Grieg Terminals Narvik, har vært med under hele plan- og byggeprosessen.

- Vi har hatt stor fokus på sikkerheten hele veien. Her er mange nye mennesker og midlertidige løsninger. Jeg ser frem til at anlegget står ferdig i august, sier Andreassen.

Når det skjer vil de sysselsette mellom 30 og 35 personer, og anlegget vil ha en kapasitet på å laste 3600 tonn malm pr. time. Andreassen forteller at de skal kunne laste et 180.000-tonns skip på under tre dager. Til å mate transportbåndet som skal brukes til å laste skipene, er tre Volvo L350F innkjøpt.

To av de store hjullasterne er allerede tatt i bruk, mens den tredje leveres til våren. I tillegg har Grieg kjøpt en mindre hjullaster, Volvo L120G, som skal brukes som servicemaskin på terminalområdet. Skuffene til de tre ca. 55 tonn tunge hjullasterne rommer 8,2 m3 og er en såkalt kundetilpasset skuffe (CBA), og er tilpasset egenvekten på malmen.

Høy egenvekt

Jernmalmen som skal håndteres ved Fagernesterminalen er magnetitt-konsentrat. Dette er jernmalm i pulverform og har en renhetsgrad på 69 % jern. Noe som er vesentlig høyere enn "vanlig" jernmalm, som har en renhetsgrad på 62 %. Egenvekten er oppgitt til å være 2,5.

Under prøvelossingen tidligere i vinter viste det seg at den tunge massen ikke avga svevestøv. Men for å være på den sikre siden vil lossing av malmvognene foregå innendørs når anlegget står ferdig. Før dette kan skje må Fagerneslinja (togsporet inn på anlegget) oppgraderes med nye spor og høyere aksellast. Fagerneslinja er en del av Ofotbanen hvor det transporteres mange millioner tonn gods pr. år. Faktisk transporteres det mer gods på denne banen alene, enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Nå første driftsåret er det beregnet at Fagernesterminalen skal levere 1,3 millioner tonn magnetitt-konsentrat. Dette skal økes betraktelig i årene fremover og vil komme opp i mer enn fire millioner tonn årlig innen 2015. Terminalen skal kunne laste skip opp i 180.000-tonnsklassen.

Bård Andreassen forteller at terminaldrift er nysatsning for Grieg Logistics. Foreløpig er bruken av den nye Fagernesterminalen en midlertid løsning (minimum 10 år), men det er dialog med Narvik kommune om å komme frem til en mer langsiktig løsning.

- Vi satser på å være lenge i Narvik, sier Bård Andreassen.

Mange tusen tonn jernmalm skal omlastes på den nye terminalen i Narvik

Mange tusen tonn jernmalm skal omlastes på den nye terminalen i Narvik