Ny E18 følger dagens trasé

Den 130 kilometer lange E18-strekninga mellom Langangen i Telemark og Grimstad i Aust-Agder vil stort sett følge dagens trasé.

Publisert Oppdatert

Det er klart etter at det nå er gjennomført en ekstern kvalitetssikring og tatt veivalg for videre planlegging.

På strekningen Brokelandsheia - Vinterkjær beholdes dagens trefeltsvei. Nord og øst for Brevik skal det utredes kryssing av Eidangerfjorden før man tar endelig stilling til alternativ.

Det er det såkalte "alternativ 4" som Statens vegvesen har valgt. Dette alternativet betyr i hovedsak en utvidelse fra to til fire felt. På enkelte strekninger skal ny firefelts vei legges i en egen trasé.

I første omgang skal E18 bygges ut på strekningene Langangen - Dørdal og Tvedestrand - Arendal, begge utbyggingene skal skje innenfor nåværende planperiode i Nasjonal transportplan, det vil si at veistrekningene skal være ferdige før 2019.

Videre utbygging må ifølge samferdselminister Magnhild Meltveit Kleppa fastsettes ut fra trafikkutvikling og lønnsomhet. Statsråden har også bedt Vegdirektoratet om å ta hensyn til jordvernet i planleggingen av ny E18.