Anleggsdagene:

Paneldebatten - enighet og uenighet

Debatten handlet i stor grad om Nasjonal Transport Plan og hva man skal gjøre, og med hvor mye penger.

Med på debatten var Øyvind Hallaker (Høyre), Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet), Gorm Kjernli (Arbeiderpartiet), Geir Ketil Hansen (Sosialistisk Venstreparti) og Janne Skjelmo Nordås (Senterpartiet).

Med på debatten var Øyvind Hallaker (Høyre), Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet), Gorm Kjernli (Arbeiderpartiet), Geir Ketil Hansen (Sosialistisk Venstreparti) og Janne Skjelmo Nordås (Senterpartiet).

Publisert Oppdatert
Høyres Øyvind Hallaker og Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er på mange områder enige om hvor de vil ta samferdselspolitikken, men det finnes også uenigheter.

Høyres Øyvind Hallaker og Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er på mange områder enige om hvor de vil ta samferdselspolitikken, men det finnes også uenigheter.

Aslak Bonde, til høyre, gjorde en god jobb som paneldebattleder og måtte skjære igjennom flere ganger i forsøk på å få noen klare svar fra politikerne.

Aslak Bonde, til høyre, gjorde en god jobb som paneldebattleder og måtte skjære igjennom flere ganger i forsøk på å få noen klare svar fra politikerne.

Gorm Kjernli (Ap) minte forsamlingen på at de har overoppfylt lovnadene fra forrige NTP.

Gorm Kjernli (Ap) minte forsamlingen på at de har overoppfylt lovnadene fra forrige NTP.

Geir Ketil Hansen (SV) vil ha ned privatbilismen og satse på intercity-triangelet.

Geir Ketil Hansen (SV) vil ha ned privatbilismen og satse på intercity-triangelet.

Janne Skjelmo Nordås (Sp) ønsker flerårige investeringer i samferdsel og vil ha lavere terskel for statlig styring av prosjekter.

Janne Skjelmo Nordås (Sp) ønsker flerårige investeringer i samferdsel og vil ha lavere terskel for statlig styring av prosjekter.

Med på debatten var Øyvind Hallaker (Høyre), Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet), Gorm Kjernli (Arbeiderpartiet), Geir Ketil Hansen (Sosialistisk Venstreparti) og Janne Skjelmo Nordås (Senterpartiet). Kristelig Folkeparti deltok ikke.

Her er noen av standpunktene våre folkevalgte har på samferdselsproblematikken:

Høyre:

 • Kritiserer regjeringen for å ikke ha noen nye metoder å gjøre ting på.
 • Opptatt av trafikksikkerhet og mener at vi må ha en standard for hva som er en god vei. Handlingsregelen på fire prosent skulle fra våren 2001 gå til tre øremerkede formål, nemlig infrastruktur, forskning og utdanning og tiltak som fremmet næringslivet. Dette har sklidd ut og i dag får ikke disse tre områdene så mye penger de skulle ha hatt.
 • Mener regjeringen har hatt for stor fokus på byråkratibygging og utgiftsøkning, noe som har fjernet fokus fra de viktige prosjektene.
 • Er for prosjektfinansiering og mener store utbygginger må gjøres på denne måten.
 • Gardermoen-eksempelet blir trukket frem med prosjektfinansiering som ble ferdig innen fristen på budsjett.
 • Vil lage et selskap for vei og to for bane. Sistnevnte skal deles inn i et bestillerselskap og et Mesta-lignende selskap.
 • Mener også at Statens vegvesen må bli en rendyrket byggherre og bestillerorganisasjon.
 • Få ned planleggingstiden er viktig.
 • Vi bør fjerne fylkeskommunen og staten bør kontrollere mer og opptre mer ryddig.
 • Er for korridorutbygging.
 • Må ta i skikkelig for å ta igjen etterslepet da alt for mye har gått til byråkrati.
 • E39 og Intercity-togene er prioritert i tillegg til firefelts fram til Mandal.

Fremskrittspartiet:

 • Vil ruste opp hovedveiene og satse på intercity tog i stedet for å investere oljepengene i eiendom i utlandet. Savner vilje til å investere i infrastruktur.
 • Tallet på forfallet har vært på 80 milliarder, men beregningene er nå gjort på nytt og dermed er etterslepet økt med 15 milliarder for 2013.
 • Ønsker å gjøre det samme som i Sveits hvor man finansierer samferdsel ut i fra et eget fond.
 • Synes inflasjonsargumentet ved store investeringer i samferdsel er dårlig når det i år skal investeres 200 milliarder i Nordsjøen uten at noen nevner noe om inflasjon da.
 • Mener E18 gjennom Vestfold er et eksempel på hvordan man ikke skal bygge vei. Et klatteprosjekt som startet i 2001 og antakelig ikke vil stå ferdig før i 2017.
 • Vil ha mer korridortankegang og trekker frem E39 som et bra prosjekt.

Arbeiderpartiet:

 • Mener de har overoppfylt lovnadene fra forrige NTP.
 • Må ha mer penger for å kompensere for befolkningsveksten. En utbygging av vei og bane er nødvendig.
 • Viktig med kortere planleggingstid og mer helhetlige prosjekter. Kanskje kontraktene bør være litt mindre og referer til Follo-banen som for stort.
 • Mener at det ikke går å sammenligne Nordsjøen og samferdsel.
 • På jernbanen vil de gjerne se på flerårig budsjettering.
 • Har stor sans for korridortankegangen, men mener det er vanskelig å gjøre det på den måten politisk i Norge. Det er tverrpolitisk enighet om å mene noe om vei og samferdsel her i landet.
 • Fylkene må få mer penger for å kunne hente inn etterslepet i vedlikehold.

Sosialistisk venstreparti:

 • Er mest opptatt av investering på jernbanen og er utålmodige for å investere i de tunge baneprosjektene. De mener situasjonen er prekær i storbyene. Vil også ha ned privatbilismen og satse på intercity-triangelet. Men samtidig vil de ha fokus på at det trengs baneutbygging i resten av landet også. Hovedprioritet blir å bygge ut banen siden to tredeler er laget under hest og kjerretiden.
 • Ikke for korridorutbygging og ser ikke for seg at Oslo skal bestemme hva som skal gjøres i resten av landet.

Senterpartiet:

 • Mer, smartere og raskere utvikling oppsummerer hva SP vil ha ut av samferdselskronene. De vil også kreve tidsfrister til alle aktører og bedre prosessen. For å bygge mer helhetlig, men da må noe gjøres med pengestrømmen, man trenger mer forutsigbarhet.
 • Ønsker flerårige investeringer i samferdsel.
 • Vil ha lavere terskel for statlig styring av prosjekter.
 • Er ikke for å tenke korridortankegang, men større strekninger.

Trond Johannesen - MEF:

 • Synes det er veldig positivt å høre om vilje og ønsker om å effektivisere planleggingen. Det er også viktig med forutsigbarheten, dette vil kunne øke kapasiteten i bransjen tror han.
 • Synes at det har kommet en del gode signaler fra H og Frp.
 • Viktig å få med alle entreprenørene, store og små.
Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF minner om hvor viktig det er med forutsigbarheten, dette vil kunne øke kapasiteten i bransjen tror han.

Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF minner om hvor viktig det er med forutsigbarheten, dette vil kunne øke kapasiteten i bransjen tror han.