Samarbeider om vei og bane

På strekningen fra Minnesund i Akershus til Labbdalen i Hedmark har Statens vegvesen og Jernbaneverket samlet sine” hoder” i et felles prosjekt. Et anleggsprosjekt som når det står ferdig om fire til fem år antageligvis blir Norges største masseforflytningsprosjekt i forbindelse med bygging av vei og bane, gjennom tidene.

Publisert Oppdatert

Den 6. juli i år undertegnet veidirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger, den største samarbeidsavtalen om samtidig utbygging av vei og bane i norsk historie. Samtidig utbygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på strekningen Minnesund - Espa vil i følge de to etatslederne spare samfunnet for flere hundre millioner kroner. I tillegg vil det spare trafikanter og beboere i området for en byggeperiode på to til tre år.

De to etatene har valgt å organisere samarbeidet i Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen. De to prosjektene inngår i større utbyggingsprosjekter i de respektive etatene. For Statens vegvesen inngår prosjektet i utbyggingen av firefelts motorvei med midtdeler fra Gardermoen til Biri, mens for Jernbaneverket er blir den nye jernbanestrekningen en del av prosjektet Eidsvoll - Hamar. Jernbanestrekningen som skal bygges nå i første omgang har en lengde på 17 kilometer.

Strandlinje

Det skal bygges tre veitunneler, med to løp for hver tunnel og tre tunneler for jernbanen. Den lengste tunnelen på vei blir på grensen mellom Akershus og Hedmark, den blir 2,3 kilometer. De to andre tunnelene blir på 650 og 700 meter. To av tunnelene vil gå delvis eller helt parallelt med tilsvarende jernbanetunneler.

Enkelte hus og hytter må rives i forbindelse med utbyggingen av den nye veien og banen. I tillegg vil det bli fylt ut masser i Mjøsa for å få plass til det nye dobbeltsporet.

Det vil bli frigjort åtte kilometer med strandlinje langs Mjøsa ved at dagens E6 og jernbane blir lagt i nye traseer.

I følge Statens vegvesen og Jernbaneverket er det mange fordeler at de i felleskap bygger vei og bane langs Mjøsa. En ting er at transportkorridoren på strekningen er trang og at det derfor er hensiktsmessig med felles utbyggingsprosjekt. Det vil føre til flere hundre millioner i besparelser og redusere byggetiden med to til tre år. En annen fordel som trekkes frem er at de to etatene vil lære av hverandre, både før, under og etter prosjektet.

Som en del av samarbeidsprosjektet etablerer etatene felles anleggskontor på plassen ved siden av den gamle veikroa på Minnesund. Veikroa står der fortsatt og i lokalene hvor mange sultne veifarende tidligere fikk stilnet både sult og tørst, er det nå etablert et informasjonssenter for vei- og baneprosjektet.

?Kostnader

Prosjektet er beregnet å koste totalt syv milliarder kroner. Byggestart er planlagt til våren 2012 og høsten 2014 vil E6 åpne som en firefelts motorvei med midtdeler på strekningen, mens dobbeltsporet mellom Minnesund og Kleverud vil åpne i 2015.

1/3 av veiprosjektet finansieres med midler fra det offentlige, mens 2/3 skal bompengefinansieres over 15 år.

Byggingen av veien på delstrekningen Minnesund - Labbdalen er ikke lagt ut på anbud enda, men allerede er noe arbeid i forbindelse med den nye jernbanen startet opp. I nordenden av Minnesundbrua bygges det en kulvert hvor togene skal passere. Denne blir bygget nå for at brua skal kunne åpnes for biltrafikk neste sommer.

Hvilket entreprenørselskap eller selskaper som kommer til å få oppdraget med å bygge ny E6 og jernbanestrekning vil nok bli avgjort i løpet av neste år.

Det som er sikkert er at selskapene kommer til å bli med på det største masseforflytningsprosjektet i forbindelse med bygging av vei og bane i Norge gjennom tidene.

Totalt åtte millioner kubikk med stein, jord og andre masser skal flyttes før den 22 kilometer lange veistrekningen og 17 kilometer lange togstrekningen åpnes i henholdsvis 2014 og 2015.