Skjeggestad bru må rives

Statens vegvesens ekspertgruppe med geologer og bruspesialister har kommet fram til at den skadde Skjeggestadbrua må rives.

Skjeggestad bru må rives. Det konkluderer Statens vegvesen med i rapporten som ble offentlig i dag. Foto: Håkon Larsen NTB Scanpix
Skjeggestad bru må rives. Det konkluderer Statens vegvesen med i rapporten som ble offentlig i dag. Foto: Håkon Larsen NTB Scanpix
Publisert Oppdatert

Statens vegvesens ekspertgruppe med geologer og bruspesialister har kommet fram til at den skadde Skjeggestadbrua må rives.

Holdes oppe av jord

Søyla i akse 5 på brua har sunket omtrent 2,5 meter og forskjøvet seg horisontalt 2,5 meter i toppen og 3 til 5 meter i bunnen. Pelene har derfor ingen bæreevne og fundamentet holdes opp av jordens bæreevne, som er redusert.

Fare for kollaps

Erfaringsmessig vil det bli ytterligere 10 til 30 cm setning per måned på grunn av skjærdeformasjoner og at vannet presses ut av leira. Dette medfører at det er fare for kollaps av hele eller deler av brua. Det er meldt fra om at det skal etableres vakthold og en sikkerhetsavstand på minst 50 meter fra bruene.

Stabilisering av grunnen

Det betyr at den skadde brua som er i sørgående løp av E18, må tas ned på en kontrollert måte slik at nordgående bru ikke blir skadet.

Hovedmålet er å beholde nordgående bru slik at det kan settes trafikk på den.

For å få til dette må grunnen ved bruene først stabiliseres. Dette foregår ved kalk- og sementstabilisering og drenering.

Kontrollert sprengning

Det første som skjer er at området blir avsperret med gjerder som er vanlig på anleggsområder. Det betyr at området er avsperret for publikum. Deretter må det lages en anleggsveg fra vest gjennom raset. Når disse tingene er på plass kan rivningsarbeidene starte. Planen er i løpet av neste uke å foreta en kontrollert sprengning av deler av brua.

Vanskelig å anslå tid

Arbeidene med Skjeggestadbruene er vanskelige og tidkrevende. Arbeidene er også krevende med tanke på mannskapenes sikkerhet. Det er derfor vanskelig å anslå hvor lang tid dette vil ta.

Trafikkavvikling

Det opprettes egen prosjektorganisasjon for det videre arbeidet med Skjeggestad bru med Arvid Veseth som prosjektleder. Når det gjelder trafikkavviklingen på omkjøringsvegene håndteres dette av Vegavdeling Vestfold som har et tett samarbeid med Politiet.

Holmestrand-tunnelen

I løpet av denne uken skal det også nærmere vurderes om eventuell bruk av Holmestrand-tunnelen som en del av omkjøringsvegen. Det er Vestfold fylkeskommune som er vegeier, og en eventuell bruk av tunnelen må avklares.

På grunn av setninger i det vannet presses ut av leire, er det farte for kollaps av hele eller deler av brua. Det skal etableres vakthold og en sikkerhetsavstand på minst 50 meter fra bruene. Foto: Statens vegvesens rapport
På grunn av setninger i det vannet presses ut av leire, er det farte for kollaps av hele eller deler av brua. Det skal etableres vakthold og en sikkerhetsavstand på minst 50 meter fra bruene. Foto: Statens vegvesens rapport