Skjerper tonen mot sosial dumping

Vegvesenet skjerper nå kontraktsbestemmelser for å unngå sosial dumping. Dette betyr blant annet strengere krav til kontroll og dokumentasjon av lønns- og arbeidsforhold.

Publisert Oppdatert
Direktør Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer
Direktør Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer Foto: Foto: Knut Opeide

Utenlandske entreprenører i norsk anleggsmarked

De siste årene har tallet på utenlandske entreprenører på norske veganlegg økt mye. I 2009 inngikk Statens vegvesen 25 store kontrakter. Kun sju av disse, noe som utgjør 2 prosent gikk til utenlandske aktører. Men i fjor gikk så mye som 12 av 22 store kontrakter til utenlandske entreprenører. Dette utgjør en andel på 57 prosent

Hva er sosial dumping?

«Sosial dumping» brukes som et samlebegrep for de tilfeller hvor utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge får lønns- og arbeidsvilkår som er vesentlig dårligere enn det norske arbeidstakere får.

Det defineres som sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når de utsettes for brudd på helse-, miljø, - og sikkerhetsregler.

Media har de siste dagene igjen satt søkelyset på arbeidsforholdene for utenlandske entreprenører i norsk anleggsmarked.

- Statens vegvesen har som stor byggherre et samfunnsansvar å sikre at utenlandske arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med vilkår som norske arbeidstakere har. Vi skal også bidra til å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske markedet, sier direktør Lars Erik Hauer fra veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Innsyn i dokumenter

Å avdekke sosial dumping er ikke bare enkelt. Det finnes i prinsippet ingen lovregulert minstelønn i Norge, regelverket er innfløkt og byggherren har kun begrenset kontrollmulighet. Vegvesenet skjerper derfor kontraktsbestemmelsene for å sikre bedre kontroll og krav til dokumentasjon.

- Kontraktene gir byggherrens adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren. I kontraktsteksten har vi presisert at byggherren skal ha adgang til innsyn i dokumenter som ansettelseskontrakter, lønnsslipper og timelister og dokumentasjon for at boforholdene er i orden, for å se til at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Byggherren kan også kreve adgang til lokaler som entreprenøren og underentreprenør bruke til innkvartering, presiserer Hauer.

Entreprenøren er også pålagt å videreføre de samme bestemmelsene overfor eventuelle underentreprenører, og byggherren kan pålegge entreprenøren å gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av disse.

Færre underentreprenører

- I kontraktene krever vi at entreprenør skal ha minst 25 prosent egne ansatte på anlegget. Vegvesenet har også valgt å avgrense muligheten til å knytte til seg underentreprenører til to ledd.

Det betyr at hovedentreprenør kan knytte til seg underentreprenør som igjen kan knytte til seg underentreprenør men ikke uten videre flere, sier Lars Erik Hauer.

Han tror dette tiltaket vil bidra til å øke Vegvesenets mulighet til å oppdage mulige overtramp når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for underentreprenørenes arbeidere.

- Færre ledd ser vi som viktig tiltak for å sikre god kommunikasjon og at kravene i kontrakten når fram til underentreprenører i en ryddig form. Og god kommunikasjon er en forutsetning for å få bedring innen områder som HMS og sosial dumping, mener direktør Hauer.

Underentreprenører med i samhandlingsprosessen

Nye kontrakter krever også at underentreprenørene deltar i samhandlingsprosessen og samhandlingsmøter mellom entreprenør og byggherre i løpet av anleggets byggetid.

- Dette er særlig viktig for å få avklart hvilke forventninger og standarder Vegvesenet som byggherre har, både til arbeids- og lønnsvilkår, HMS og andre ting. Her kan også Vegvesenet så avklart hvilke forventninger entreprenørene har til byggherren. Dette blir nedfelt i et skriftlig dokument som skal følges opp, sier direktør Lars Erik Hauer

Som ekstra ris til eventuelle useriøse aktører, vil kontraktene heretter gi Vegvesenet rett til å holde tilbake penger til entreprenørene kan dokumentere at forholdet er i orden. Dersom det oppdages brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, og entreprenøren ikke retter opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan Vegvesenet også heve kontrakten. Gjentatte brudd kan også medføre at entreprenører blir avvist fra framtidige kontrakter.