Sprengning var årsaken

Ålesundutvalget overleverte mandag sin rapport. Utvalgets konklusjon er at raset var et direkte resultat av at terrenget ble endret før byggingen av boligblokken.

Fjelltunveiien Ålesund ras omkomne

Fjelltunveiien Ålesund ras omkomne

Publisert Oppdatert

- Skråningen i Fjelltunvegen 31 var i utgangspunktet stabil. Utsprengingen av tomten medførte en endret stabilitetssituasjon som igjen ledet til skredet. Det har ikke vært utvalgets oppgave å ta stilling til om skredulykken kunne vært unngått. En grundig gjennomgang av den aktuelle byggesaken og grunn- og sprengningsarbeider er likevel, sammen med en gjennomgang av relevant regelverk, lagt til grunn for utvalgets vurderinger av tiltak som kan iverksettes. Dette for å redusere risikoen for at lignende hendelser skjer igjen, heter det i rapporten som ble presentert for flere regjeringsmedlemmer i dag.

Utvalget har konkludert med at ulykken ble håndtert på en god måte.

- Ålesund kommunes innsats for å ta vare på de som på ulike måter ble rammet av ulykken fremstår som forebilledlig.

Det var 26. mars 2008 en fjellblokk raste inn i en boligblokk i Ålesund. 5 mennesker omkom.

Utvalget som ble oppnevnt etter den tragiske ulykken, overleverte 17. november sin rapport til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget holdt en pressekonferanse i forbindelse med overrekkelsen av rapporten til Ålesundsutvalget.

- Den tragiske ulykken i Ålesund kom som et sjokk på oss alle. Arbeidet utvalget har utført er derfor svært viktig. Dette for å få avklart hvilke tiltak som må gjennomføres for å unngå at lignende hendelser skjer igjen. Oppfølging av denne rapporten skal gis høyeste prioritet i departementet, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Det å kunne kjenne seg trygg i sin egen bolig er grunnleggende for oss alle. Vi vil nå sette oss grundig inn i utvalgets anbefalinger, sier justisminister Knut Storberget.

- Det å kunne kjenne seg trygg i sin egen bolig er grunnleggende for oss alle. Jeg er veldig glad for at redningsarbeidet gikk så bra som det gjorde. Vi vil nå sette oss grundig inn i utvalgets anbefalinger og vurdere hva vi kan gjøre bedre, sier justisministeren.

Det har ikke vært utvalget sin oppgave å ta stilling til om rasulykken kunne vært unngått. En grundig gjennomgang av den aktuelle byggesaken og grunn- og sprengningsarbeidene er likevel, sammen med en gjennomgang av relevant regelverk, lagt til grunn for utvalget sine vurderinger av tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for at lignende hendelser skjer i fremtiden.

For å oppnå dette, har utvalget følgende hovedanbefalinger:

"Plan- og bygningslovgjevinga må stille krav om at det vert gjennomført geologiske undersøkingar ved utbygging av areal som kan bli usikre som følgje av inngrep. Slike undersøkingar må gjennomførast som del av byggesaka før utbygginga startar, og om nødvendig under og etter utbygginga.

Grunnlaget for relevante risiko- og sårbarheitsanalysar etter plan- og bygningslova må betrast. Informasjon om område der inngrep i samband med bygge- og anleggsverksemd kan medføre ny eller auka risiko for skred må gjerast tilgjengeleg.

Utvalet sluttar seg til regjeringa sitt forslag om lovfesting av kommunal beredskapsplikt, herunder plikt til å gjennomføre sektorovergripande risiko- og sårbarheitsanalysar. Kommunane må gjevast føresetnader for å imøtekome krava.

Statleg fagstyresmakt må få motsegnsrett i arealplanlegging etter plan- og bygningslova ut frå vurdering av skredfare.

Eksisterande busetnad som er trua av ustabile skjeringar etter terrenginngrep, må identifiserast. Risiko må avdekkjast og avbøtast.

Den rettslege reguleringa av gassanlegg i bustader bør skje gjennom plan- og bygningslovgjevinga. Det må stillast krav om uavhengig kontroll for slike anlegg."

I tillegg har utvalget følgende anbefalinger:

"Sikringstiltak som vert utført for å gi tryggleik mot skred må ha kvalitet og varigheit som tilfredsstiller krav til langsiktigheit.

Det må sørgast for at nødvendig fagkompetanse innan geologi er tilgjengeleg for utbyggarar og styresmakter.

Beredskapsstyresmakter og kommunar må få tilgang til ressursar med nødvendig spesialkompetanse ved handtering av vanskelege ulykker.

Brannvesenet sin kompetanse i å handtere ulykker med brennbar gass bør styrkast.

Gasstankar i område der konsekvensane for liv og helse kan bli store ved ulykker, bør ligge nedgravne eller vere verna mot ytre påverknad på tilsvarande måte."

Utvalget har hatt denne sammensetningen:

1. Fylkesmann Ottar Befring, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

2. Avdelingsdirektør Marit Heggstad, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

3. Forsker Lars Harald Blikra, Norges geologiske undersøkelser

4. Seniorrådgiver Finn Mørch Andersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap

5. Assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen, Statens bygningstekniske etat

Utvalgets sekretærer har vært fylkesberedskapssjef Ketil Matvik Foldal,

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og rådgiver Espen Waleur, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.