To eller fire felt til Sotra?

Statens vegvesen vil ha fire nye felt mellom Bergen og Sotra. Og det ved siden av dagens bro.

firefelts bru bergen- Sotra

firefelts bru bergen- Sotra

Publisert Oppdatert

- Det bør bygges firefelts bro til Sotra, slår Statens vegvesen fast i en nylig framlagt rapport.

Det er den broen Statens vegvesen opprinnelig gikk inn for, da de presenterte de ulike valgene til nytt Sotra-samband på en pressekonferanse i fjor vår. Siden har både tofeltsbro, tunnel og bro i den såkalte høyspenttraseen 600 meter sør for dagens bro blitt drøftet mellom de lokale interessene.

Etter intens lokal debatt, har Samfredeselsdepartementet nærmest gått inn for å ovrstyre den lokal "krangelen", og har gitt klart utrykk for hva sde ønsker seg melom Bergen og Sotra. Samferdselsdepartementet lot de videre valgene vedrørende trasé og antall felt bokstavelig talt henge i luften. Det gjør valgene for såvidt ennå.

En firefelts bro i dagens korridor vil koste mellom 3,1 og 5,9 milliarder kroner. En tofelts bro vil koste mellom 2 og 3,9 milliarder kroner. For å kunne avvikle rushtrafikk for både personbiler og kollektivtrafikk, scorer de to broalternativene likt. Men den store broen vurderes tryggere ved ulykker.

Vegvesenet argumenterer med at dagens Sotrabro er 40 år gammel, og at den er vanskelig å gjøre noe med. De mener den ikke kan regnes med i en fremtidig trafikksituasjon.

En firefeltsbro vil være fleksibel når dagens bro rives når den er gått fullstendig ut på dato. I tillegg er den mer fleksibel i forhold til valg av trasé, den kan legges i høyspenttraseen som de ledende politikerne i Fjell har ivret for. En ny tofeltsbro vil, mener veivesenet, måtte gå parallelt med dagens bro.

Her er argumenter Statens vegvesen legger fram som taler for en firefelts bro:

Den gjør det mulig å prioritere kollektivtransport i egne felt

Den er mindre sårbar og mer robust enn tofeltsbroen.

Firefeltsbroen gjør det mulig å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk, samt å skille saktegående og rasktgående trafikk.

Den har større trafikksikkerhet for alle transportgrupper.

I rapportern går det fram at bybanen vil få en billigere og mer fleksibel løsning over en eventuelt firefelts bro.

Bybane på ett spor på den nye broen er også mulig, men fører til at den blir dyrere.

- Vi vil nå ta stilling til saken, og har merket oss den klare anbefalingen, sier statsekretær Geir Pollestad i samfredselsdepartementet.