Unyansert om driftskontrakter fra samferdselsministeren

I sin rapport om budsjettåret 2010 framhever riksrevisjonen at kostnadene ved fornyelse av driftskontraktene for veg har økt betraktelig siden 2003, og at konkurransen om kontraktene ikke er tilfredsstillende.

Publisert Oppdatert
Trond Johannesen, MEF

Trond Johannesen, MEF

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var raskt ute med å minne om at hennes eget parti var negativ til konkurranseutsettingen av Statens vegvesen, og påpekte behovet for å vurdere endringer.

Det er ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved Riksrevisjonens beregninger. Det er derimot synd at samferdselsministeren ikke i større grad bidrar til å nyansere bildet av konkurransesituasjonen, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Samferdselsministeren unnlater blant annet i sin kommentar å påpeke at konkurransen i 2011 er betydelig forbedret sammenlignet med 2010. Dette er påfallende tatt i betraktning at statsråden i brev av 24.08.11 svarte Riksrevisjonen med følgende: "Konkurransen for 2011-kontraktene viser imidlertid gunstigere utvikling enn året før."

MEFs analyser av tall fra Statens vegvesen viser at det t.o.m. oktober i år totalt er blitt utlyst 24 driftskontrakter. I snitt har det vært 4,2 tilbydere per kontrakt. Dette vitner om at vi nå begynner å få et mer modent marked for driftskontrakter. Videre er det grunn til å tro at 2010-endringene i kvalifikasjonsvurderingene til Statens vegvesen på sikt vil ha en ytterligere positiv effekt på konkurransesituasjonen.

Når det gjelder kostnadsøkningene så er det åpenbart at dette må ses i lys av at det de senere år har skjedd en rekke endringer i form av økte krav til entreprenørene.

Kravene betydelig skjerpet

Dette går også fram av en evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold utarbeidet av Dovre Group i 2010; "det økte kostnadsnivået i forhold til tiden før 2003 kan imidlertid langt på veg forklares med kontraktenes omfangsvekst og oppgavenes økende kompleksitet."

-Evalueringen, som ble utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet, viser også at kravene til kvalitetssystemer, planer og rapportering er blitt betydelig skjerpet, påpeker Johannesen.

I tillegg er oppgavene som ønskes utført mer spesifisert i dagens driftskontrakter enn hva som var tilfellet tidligere, og da særlig i årene 2003-2008. Det er grunn til å tro at større risiko for entreprenøren ved de tidligere kontraktene også ga seg utslag i en større grad av feilprising. -Dette viser at byggherrens rolle er avgjørende for at markedet skal fungere optimalt, sier Johannesen.

Positiv utvikling

Markedet for driftskontrakter har vært gjennom en positiv utvikling siden 2003. Samtidig kan det fortsatt gjøres forbedringer. Dette gjelder blant annet kontraktenes beskrivelse av vegnettets innhold og tilstand. Dovre Group framhever dette punktet i sin evaluering, og peker på at mangelfull beskrivelse reduserer entreprenørenes forutsigbarhet.

I tillegg kan det fortsatt være behov for økt standardisering av driftskontraktene. I arbeidet med disse endringene er det viktig at entreprenørene og bransjeorganisasjonene blir hørt. MEF opplever at dagens samarbeid med Statens vegvesen fungerer godt, avslutter Trond Johannesen.