E6 Nordland:

Utbygging av E6 i Nordland

En og samme entreprenør skal bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningen. Anleggsstart er planlagt høsten 2014.

- Utbyggingen av E6 mellom Korgen og Bolna betyr tryggere og raskere trafikk på en vei som er svært viktig for både Helgeland og hele Nord-Norge, uttaler Marit Arnstad.

- Utbyggingen av E6 mellom Korgen og Bolna betyr tryggere og raskere trafikk på en vei som er svært viktig for både Helgeland og hele Nord-Norge, uttaler Marit Arnstad.

Publisert Oppdatert
Utbygging av E6 på Helgeland er foreslått gjennomført i tre deler, med en totalkostnad på ca. fem milliarder kroner (illustrasjonsfoto).

Utbygging av E6 på Helgeland er foreslått gjennomført i tre deler, med en totalkostnad på ca. fem milliarder kroner (illustrasjonsfoto).

På E6 mellom Korgen og Bolna er det er lagt opp til å bygge ut i alt 62 kilometer, fordelt på 10 delstrekninger. Ca. 47 kilometer av utbyggingen vil skje gjennom å utvide veibredden, rette ut svinger og styrke bæreevnen i dagens vei. Det meste av arbeidet vil skje nord for Mo i Rana. Mellom Korgen og Mo i Rana vil det også bli gjennomført tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet bygging av gang- og sykkelveier.

Utbyggingen er beregnet å koste 1 640 millioner kroner. I tråd med vedtak i Nordland fylkeskommune og i kommuner i området skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

Én samlet konkurranse

Samferdselsdepartementet går inn for at utbyggingen av de ti delstrekningene og det meste av driften og vedlikeholdet mellom Korgen og Bolna blir lyst ut i én samlet konkurranse. Dette betyr at samme entreprenør vil stå for utbygging, drift og vedlikehold. Departementet mener at dette prosjektet er godt egnet for en slik kontraktsform.

"Med et slikt opplegg vil man også få fram erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter i tiden framover. Dette er en ny kontraktstype som må evalueres og eventuelt utvikles videre", går det fram av regjeringens forslag.

E6 på Helgeland

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd, inneholder også et foreløpig opplegg for utbygging og finansiering av den trinnvise utbyggingen og utbedringen av E6 på hele Helgeland til sammenhengende og god standard. Denne samlede utbyggingen er anslått å koste ca. fem milliarder kroner (ca. fire milliarder dekkes av staten, mens bompengeandelen er på 1,1 milliarder), og den er forutsett gjennomført i tre deler; E6 Helgeland nord (Korgen - Bolna), E6 Helgeland sør (Nord-Trøndelag grense - Korgen) og E6 Brattås - Lien.