Utredning av flytting av Tana bru

Statens vegvesen har utredet forslag om å flytte dagens Tana bru når den nye settes i drift.

Slik kan nye Tana bru bli.

Slik kan nye Tana bru bli. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

I forbindelse med utarbeiding av detaljregulering for ny E6 Tana bru har Tana kommune gitt innspill til:

-Ikke å rive den gamle brua, men å ha den til alternativ bruk ved arrangementer og annen samfunnsnyttig bruk i kommunesenteret.

- Utrede muligheten for å flytte den gamle brua til en annen plass i elvedalen.

Statens vegvesen har utredet de to forslagene.

- Arbeidet med ny bru over Tanaelva startet opp formelt i 2005. Allerede da ble det avklart at ny bru skal plasseres i nærheten av eksisterende bru, samt at eksisterende bru skal rives, heter det i svarbrevet fra Statens vegvesen til Tana kommune. 

Kostnadene i forbindelse med evt. flytting av dagens bru er utredet, og er anslått til å være rundt 25-35 millioner kroner, grovt regnet. Vegvesenet dekker kostnadene til demontering av brua (anslått til 5-6 millioner kroner). Resten av kostnadene må dekkes av kommunen. Det må også påregnes kostnader for å sette brua tilstandsmessig i stand for evt. gjenbruk.