- Vegnettet i hele landet må rustes opp

Veksten i byene skaper et sterkt økende transportbehov. Driften og vedlikeholdet av riksvegnettet må styrkes samtidig som vegnettet i regionene og mellom byene må bygges ut. – Vi må også bruke betydelige midler for å ta igjen for manglende vedlikehold, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Publisert Oppdatert

Vegdirektøren har ledet arbeidet med forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023, som ble overlevert til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet onsdag.

Utfordringene

Innenfor veg og vegtransport er de største utfordringene:

  • Den sterke trafikkveksten i byene. Trafikkveksten må tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing Infrastruktur for kollektivtrafikk må derfor bygges ut samtidig med en sterk satsing på gang- og sykkelveger
  • Bygge et godt vegnett som styrker regionene og binder landet sammen
  • Nedgangen i drepte og hardt skadde i trafikken skal fortsette. Målet er en halvering de neste 10 årene
  • Betydelig styrking av drift og vedlikehold av vegnettet
  • Ta igjen forfall
  • Sørge for at vegnettet er robust nok til å motstå klimaendringer
  • Redusere klimautslippene og ivareta kravene til miljø og universell utforming

Mer til drift og vedlikehold

Mer trafikk, høyere krav fra brukerne og mer teknisk kompliserte veganlegg betyr at driften krever mer og gir høyere vedlikeholdskostnader. Samtidig viser nye beregninger at de løpende vedlikeholdskostnadene er høyere enn tidligere beregnet. For lite vedlikehold over mange år har ført til delvis nedslitt vegnett. Deler av dagens infrastruktur er heller ikke robust nok til å motstå påkjenningene fra et villere og våtere klima. Mange vegstrekninger må derfor gis en kraftig opprusting.

- Alt i alt krever dette at det framover avsettes betydelig mer penger til drift og vedlikehold og midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet. En gjennomgang av vedlikeholdsbehovet for bruer og tuneller, viser at det også er et stort behov på fylkesvegnettet, sier Gustavsen.

Byenes utfordringer

Det blir en sterk befolkningsvekst i Norge, og mesteparten av økingen kommer i byområdene. Det gir transportvekst i byer og omkringliggende kommuner i de kommende årene. Denne trafikkveksten må tas av kollektivtransport, sykling og gåing. Utfordringene blir størst i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Staten må gå inn med øremerkede tilskudd til "bypakker" for å møte behovet for en betydelig styrket kollektivtransport, samtidig som byene og de omkringliggende kommunene må bidra med en arealpolitikk som bygger oppunder kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byene må også bidra med restriksjoner på bilbruk for eksempel gjennom tidsdifferensierte bompenger og en restriktiv parkeringspolitikk.