Vegvesenet opptatt med hasteoppgaver

Statens Vegvesen skulle opprinnelig levere planforslag og konsekvensutredning for ny E6 fra Sjømannskirken til Ornes i månedskiftet februar mars. Dette arbeidet er blitt forsinket.

Publisert Oppdatert

"Midt i denne planinnspurten har vår etat gjennom tiltakspakke fra Regjeringen fått flere hasteoppgaver. Der har sentrale personressurser i vårt planprosjekt måttet steppe inn og vil være opptatt i enda 2-3 måneder. Dermed må vårt sluttarbeid dessverre legges til side en periode. Vi regner nå med at forslag til kommunedelplan E6 Sjømannskirka - Ornes blir lagt fram til offentlig ettersyn senest august i år", heter det i et brev til kommunen som Ofotentidende har fått tilgang til.

Det påpekes samtidig at denne utsettelsen skal ikke påvirke prosjektet sin prioritet slik det er presentert i forslaget til Nasjonal Transportplan.