”Veibudsjett i sneglefart”

Regjeringen går fortsatt med små skritt mot bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på riksveinettet. Det fastslår Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Foto: Truls Tunmo, Teknisk Ukeblad

Foto: Truls Tunmo, Teknisk Ukeblad

Publisert Oppdatert

OFV er som ventet ikke særlig imponert over det regjeringen kaller er nytt stort løft for vei- og jernbanenettet i Norge. - Neste års statsbudsjett vil bare i liten grad redusere gapet mellom transportbehov og veistandard, sier Femoen. - Behovet for å fornye veidekkene, breddeutvide riksveier som bare har ett kjørefelt, bygge motorveier og sette opp midtrekkverk er enormt. Samferdselsbudsjettet for 2011 vil i liten grad dekke dette behovet, sier Femoen.

Hun mener det er på tide at regjeringen innser at transportplaner og ettårige budsjetter ikke løser hovedutfordringen i transportpolitikken - å redusere gapet mellom veistandrad og transportbehov.

Breddeutvidelse

Regjeringen vil utvide bredden på 15 km riksvei i 2011, eller 1,2 prosent av 1240 km riksvei der det etter OFVs beregninger er behov for utvidelse slik at det blir ett kjørefelt i hver retning. Det er syv kilometer mindre enn inneværende år.

- Det er uforståelig at regjeringen setter ned tempoet når det gjelder breddeutvidelse, et tiltak som vil gi positiv effekt både på fremkommelighet og sikkerhet, sier Vilrid Femoen.

Reisetiden

Potensialet for redusert reisetid på riksveinettet er ifølge OFV på over 500 minutter. I 2011 vil reisetiden kun reduseres med 22,4 minutter har OFV kommet frem til. Da er innkortingen i reisetiden fra Fauske til Bodø (8,1 minutter) tatt med to ganger fordi strekningen er med på to ruter.

Vedlikeholdsbudsjettet på 1,55 milliarder kroner må ifølge OFV ses i lys av behovet på om lag 7 milliarder. Budsjettøkningen på 580 millioner kompenserer for kostnadsøkningen men gir ikke rom for å redusere forfallet, hevder OFV.

- Det er positivt at regjeringen legger inn nok midler til å stanse forfallet. Men noe annet ville vært uforsvarlig både ut fra et kapitalforvaltningsperspektiv og av hensyn til trafikksikkerheten, sier Vilrid Femoen.

Minstestandard

OFV frykter at veipolitikken vil fortsette i sneglefart med mindre det defineres ufravikelige og bindende minstestandarder for veikvalitet. Standardene må reflektere et akseptabelt sikkerhets- og fremkommelighetsnivå på offentlige veier. OFV foreslår derfor at de viktigste veinormalene, samt drifts- og vedlikeholdsnormalene forskriftsfestes, og utfordrer politikerne til debatt på Den nasjonale veikonferansen i november.

Bildet: - Veiforvaltningen må endres ved å innføre bindende minstestandarder for veinettet, sier Vilrid Femoen. Foto: Truls Tunmo, Teknisk Ukeblad