Veikutt svekker tilliten

Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) har sendt en kraftig protest til regjeringen etter signaler om kutt i vei- og jernbanebevilgningene i kommende budsjetter.

Publisert Oppdatert

LTL organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet.

I et brev som er sendt Regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg, med kopi til statsrådene Sigbjørn Johnsen, Magnhild Meltveit Kleppa og Trond Giske advares det mot en nedprioritering av ambisjonene i NTP allerede i transportplanens andre år. Ifølge LTL vil dette svekke tilliten til regjeringen spesielt og politikere generelt, samtidig som regjeringen unnlater å imøtekomme næringslivets behov for forutsigbare rammevilkår.

LTL slår fast at Norge i dag har en veistandard som flere sammenligner med Albanias og som er på et bunnivå i Europa. Det er etterslep i vedlikeholdet og investeringstakten er langt lavere enn behovet.

LTL oppfordrer regjeringen til å stå fast ved sine samferdselsløfter fra i fjor, der det ble lovt 100 milliarder kroner ekstra til samferdsel de ti neste årene.

Her er brevet fra Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL):

Fare for løftebrudd og svekket innsats for økt verdiskaping

Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) har de ledende representantene for samlastere, speditører og havneterminaloperatører samlet til styre- og regionledermøte i Bergen. Vi har med stor bekymring mottatt signaler om at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2011 ikke kommer til å følge opp de rammer for samferdselsbevilgningene som fremgår av St.meld. 16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019 fra samme regjering.

LTL er kjent med at regjeringen i disse dager samles for å drøfte rammer for neste års budsjettforslag, og vil den forbindelse påpeke:

Norge har en veistandard i alminnelighet som av flere sammenlignes med Albanias, og befinner seg standardmessig på bunnivå i Europa. Vinteren har til overmål dokumentert standarden på jernbanenettet, som ikke er tilfredsstillende verken for passasjerer eller for godsfremførere. Det er etterslep i vedlikehold av infrastrukturen, og investeringstakten har hittil vært langt lavere enn behovet. Regjeringen har gjennom nevnte stortingsmelding gitt inntrykk av å ville et betydelig løft for å rette opp situasjonen.

Kan svekke tillit

En nedprioritering av ambisjonene fra stortingsmeldingen allerede i transportplanens annet år svekker tilliten til regjeringen spesielt og politikere generelt, samtidig som regjeringen i en ny sak unnlater å imøtekomme næringslivets behov for forutsigbare rammevilkår for å kunne gjøre fornuftige investeringer.

Kravene fra forbrukere og næringsliv når det gjelder fremføring av varer ut til markedene, kan innbefattes slik: " rett kvalitet, rett tid og rett pris". Det betyr for den kollektive godsbransje, som LTL representerer, forutsigbarhet og punktlighet. Dårlig vedlikeholdt tilbud i infrastrukturen innebærer i så måte et kvalitetstap, som i sin tur rammer forbrukere og produksjonsbedrifter.

Manglende vilje til å etterleve det hardt tiltrengte løftet i samferdselssektoren, betyr med andre ord at regjeringen unnlater å satse på økt kvalitet og konkurranseevne for norsk næringsliv. Med andre ord svekkes mulighetene for enda mer effektiv fremføring av gods og tilhørende økning i verdskapingen, som i dette tilfelle i særdeleshet kommer distrikts-Norge til gode, der en stor del av produksjonsbedriftene holder til.

Miljø og verdiskaping

Dersom regjeringen virkelig gjennomfører hva de negative samferdselssignalene varsler, innebærer det samtidig at ett av instrumentene i finanspolitikken ikke utnyttes på en måte som er tilpasset utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, slik den er forventet i 2011.

Verdiskaping i en bedrift har ingen mening før den på en effektiv måte er fraktet til og omsatt på et kjøpekraftig marked. Da utløses verdiskapingen. Den kollektive godstransporten, som LTL, representerer, er i sin forretningside miljøvennlig. Vi er den store kunden når det gjelder godsfremføring på bane. Det er mangel på kapasitet og forutsigbarhet som gjør at ikke enda mer gods går på bane. På vei samler vi godset slik at vi kjører ti kolli på èn bil og ikke èn bil for hvert kolli.

Vi oppfordrer regjeringen til å stå fast ved sine samferdselsløfter for bevilgninger i årene fremover, som også i økonomisk teori er "god medisin" tilpasset tider for økt verdiskaping, som igjen bidrar til å vedlikeholde og styrke velferdsstaten. Ved å velge samferdselssektoren som arena for tilstramning i budsjettpolitikken, er vi redd for at regjeringen bidrar i ytterste konsekvens til å svekke velferdsstaten. LTL er opptatt av at statens bruk av penger kommer tilbake til handlingsregelen, men mener kutt i samferdselsbevilgningene av nevnte grunner er feil vei å gå.

Med vennlig hilsen

For Logistikk- og transportindustriens landsforening

Erling Sæther, styreformann

Tom Rune Nilsen, direktør